Archív článkov

Výdavky na PHL zvýšené o 20%

06.09.2020 09:09
S účinnosťou od 21.7.2020 sa daňovníkovi umožňuje  podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu zákona o dani z príjmov  preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebované PHL prepočítať podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od...

Lehota na podanie priznania k dani z príjmov za rok 2019 definitívne 31.10.2020 ?

06.09.2020 09:00
Podľa návrhu Ministerstva financií SR sa mimoriadna situácia pre daňovú oblasť (mimoriadna situácia v súvislosti so šírením tzv. Korona vírusu) končí dňom 30.9.2020 a preto, v prípade ak bude tento návrh parlamentom schválený, lehota na podanie priznania k dani z príjmov za rok 2019, ktorá je...

Prvá pomoc zamestnávateľom, SZČO, jednoosobovým s.r.o. a občanom bez príjmu - kompletný balík

01.05.2020 17:59
www.pomahameludom.sk/

Odklad poistného za mearec 2020 - VšZP

01.05.2020 17:56
www.vszp.sk/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/ziadost-odklad-splatnosti-preddavku.html

SP a ZP Dôvera zverejnili formuláre (čestné vyhlásenie) na odklad poistného za marec 2020

12.04.2020 10:44
Sociálna poisťovňa: www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie/68510s   Dôvera - sprístupní formulár až po prihlásení: ep.dovera.sk/Login.aspx?ReturnUrl=%2fCommon%2fCOVID%2fVyhlaseniePlatitela.aspx%3f2&2

Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom (lehota na podanie priznania k dani z príjmov sa opäť posúva)

08.04.2020 21:29
 Daňové priznanie – k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; v tejto lehote je povinnosť daň zaplatiť. Predlžuje sa i lehota na...

Žiadosť o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti

06.04.2020 14:47
Informácie o nároku a tlačivá žiadosti: www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html www.pomahameludom.sk/

Odklad platby odvodov pre zamestnávateľov SZČO kvôli koronavírusu

06.04.2020 14:26
Novelou zákona o sociálnom poistení bol schválený odklad splatnosti: povinného poistného na sociálne poistenie za marec 2020, preddavku na zdravotné poistenie za marec 2020  ktoré je povinný platiť: zamestnávateľ, alebo povinne nemocensky poistená a povinne...

Odklady a predĺženia aktuálnych zákonných termínov

25.03.2020 09:01
V súvislosti s aktuálnou situáciou súvisiacou s opatreniami proti hrozbe šírenia koronavírusu štát pristúpil k odkladu lehôt a zmenám pri plnení niektorých zákonných povinností. 1. Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa automaticky – bez žiadosti – predĺži aktuálne začaté 14-dňové...

Možnosti a povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu

25.03.2020 08:59
www.vssr.sk/odborny-clanok/covid-19-moznosti-a-povinnosti-zamestnavatelov.htm?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=SEE20-D050-1E
Záznamy: 11 - 20 zo 87
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>