Ponúkame služby

 

 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v rozsahu:

 

            - evidencia, žurnalizovanie a archivácia účtovných dokladov

            - účtovanie o nákladoch a výnosoch (o príjmoch a výdavkoch)

            - účtovanie o zásobách a majetku

            - evidencia pohľadávok a záväzkov (sledovanie saldokonta)

            - vedenie knihy jázd

            - spracovanie riadnej i mimoriadnej účtovnej závierky

 

 • evidenciu DPH

 • spracovanie priznaní, výkazov, prehľadov, hlásení a ročných zúčtovaní v oblasti daní, sociálneho a zdravotného poistenia, štatistiky, vrátane hlásení INTRASTAT

 • vedenie personálnej a mzdovej agendy

 • registrácie v oblasti daní, sociálneho a zdravotného poistenia, v oblasti štatistiky, koncesionárskych poplatkov

 • vypracovanie zmlúv, vrátane zmlúv a dohôd v pracovnoprávnych vzťahoch

 • služby v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane vypracovania bezpečnostných smerníc a bezpečnostných projektov

 • zastupovanie pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a inštitúciami ako sú daňové úrady, colné úrady, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad SR a pod.

 • poradenstvo v oblasti podnikania, zakladania živností a obchodných spoločností

 • poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní

 • analýza ekonomických a finančných ukazovateľov

 • vypracovanie podnikateľských zámerov a podkladov pre čerpanie úverov a dotácií

 • podľa potreby zákazníka zber dát a účtovných dokladov priamo v mieste jeho sídla alebo prevádzky, vystavovanie jeho odberateľských faktúr

 • prenájom sídla spoločnosti