Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom (lehota na podanie priznania k dani z príjmov sa opäť posúva)

08.04.2020 21:29

 Daňové priznanie – k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; v tejto lehote je povinnosť daň zaplatiť.

Predlžuje sa i lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka (zamestnanca), ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovani ez 30. apríla 2020 do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Podrobnejšie informácie o týchto a ďalších opatreniach:

www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/mimoriadne-opatrenia-vo-finacnej-oblasti-covid-19-toptema-dc-4-2020.htm