Odklad platby odvodov pre zamestnávateľov SZČO kvôli koronavírusu

06.04.2020 14:26

Novelou zákona o sociálnom poistení bol schválený odklad splatnosti:

  • povinného poistného na sociálne poistenie za marec 2020,

  • preddavku na zdravotné poistenie za marec 2020

 ktoré je povinný platiť:

  • zamestnávateľ, alebo

  • povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

U zamestnávateľa je možné odložiť len tzv. odvody za zamestnávateľa, t. j. netýka sa odvodov za zamestnanca, ktoré odvádza za zamestnanca zamestnávateľ (ktoré mu zráža zo mzdy).

Podmienkou pre odklad splatnosti odvodov je pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu o 40 % a viac.

Odklad platenia odvodov za marec 2020 je schválený novelou zákona o sociálnom poistení aj v tom prípade, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo SZČO.

Novela zákona o sociálnom poistení taktiež ustanovuje, že Vláda SR môže svojím nariadením predĺžiť splatnosť odvodov aj za iné mesiace, než marec 2020.

Pôvodný termín splatnosti odvodov za marec 2020 (apríl 2020) je odložený do 31. júla 2020.

V prípade, ak zamestnávatelia alebo SZČO zaplatia odvody za marec 2020 v tomto novom termíne a v správnej výške, nebudú im za to plynúť sankcie.

Pre výpočet poklesu čistého obratu u zamestnávateľa musíme vedieť, čo sa do čistého obratu vlastne zahŕňa. Podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa čistým obratom rozumejú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnos ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Pri samostatne zárobkovo činných osobách budeme počítať pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. budeme posudzovať reálny príjem peňažných prostriedkov prijatých na účet alebo do pokladne v sledovanom období.

Pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti budeme posudzovať u:

  • zamestnávateľa a SZČO, ktorý podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka: porovnávame výšku tržieb v aktuálnom mesiaci (t. j. v mesiaci marec 2020) s výškou tržieb v porovnateľnom mesiaci minulého roka (t. j. v mesiaci marec 2019) a vypočítame percentuálny pokles týchto tržieb,

  • zamestnávateľa a SZČO, ktorý nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka: porovnáme výšku tržieb v aktuálnom mesiaci (t. j. v mesiaci marec 2020) s výškou tržieb v mesiaci február 2020 a vypočítame percentuálny pokles týchto tržieb.

V prípade, ak zamestnávateľ alebo SZČO podnikal celý rok 2019, pričom jeho príjmy sú nerovnomerné, napr. z dôvodu sezónnosti jeho podnikania, môže posudzovať výšku tržieb v aktuálnom mesiaci (v marci 2020) s výškou tržieb vypočítanou ako mesačný priemer za minulý rok (t. j. rok 2019) a následne vypočítať percentuálny pokles týchto tržieb. Upozorňujeme, že takýmto spôsob nemôže určiť pokles tržieb zamestnávateľ, či SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu minulého roka (t. j. nepodnikal celý rok 2019).

Novela zákona o sociálnom poistení však upozorňuje, že odklad termínu splatnosti za marec 2020, sa netýka odkladu termínov povinnosti zamestnávateľa podľa § 231 ods. 1 a 2, napr. prihlásenie do registra zamestnávateľov, prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov dôchodkového sporenia, či predkladanie mesačných výkazov poistného a príspevkov, nakoľko lehoty na plnenie týchto povinností ostávajú nezmenné.