Odklady a predĺženia aktuálnych zákonných termínov

25.03.2020 09:01
V súvislosti s aktuálnou situáciou súvisiacou s opatreniami proti hrozbe šírenia koronavírusu štát pristúpil k odkladu lehôt a zmenám pri plnení niektorých zákonných povinností.

1. Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa automaticky – bez žiadosti – predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky

20.03.2020

Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie.

Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek bez to, aby si rodič musel podávať novú žiadosť.

O dávku bude poistenec žiadať novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Preukaz o trvaní PN pri „koronových“ PN posiela lekár, pacient nemá žiadne povinnosti

20.03.2020

V súvislosti s veľkým množstvom lekármi vystavených dočasných PN a vyplácaných dávok nemocenské, ktoré súvisia s koronavírusom, začína byť aktuálna otázka Preukazu o trvaní PN (tzv. lístku na peniaze). Ide o potvrdenie skutočnosti, že dočasná PN prechádza aj do nasledujúceho mesiaca. Za normálnych okolností o takéto potvrdenie pacient musí požiadať ošetrujúceho lekára a následne ho doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. V prípade dočasných PN vystavených v súvislosti s koronavírusom pacient nemusí Sociálnej poisťovni takéto potvrdenie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho lekára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv. lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne pošle lekár.

Ostatní pacienti, ktorí sú na dočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvisia s koronavírusom, posielajú preukazy o trvaní PN sami štandardným postupom (poštou alebo do schránky na pobočke), teda nie prostredníctvom lekára.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že ak je poistenec práceneschopný len počas jedného kalendárneho mesiaca, napr. je na PN od 2. marca do 20. marca, takéto tlačivo do Sociálnej poisťovne nepotrebuje posielať.

2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Predĺženie termínu na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

17. 3. 2020

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje zamestnávateľom, že v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku predlžuje termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok (2019) z dátumu 31. 3. 2020 najneskôr do 31. 5. 2020.  

Zamestnávatelia preukazujú plnenie povinného podielu na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré emailom alebo telefonicky poskytnú všetky informácie.

3. Finančná správa

Daň z príjmov

Finančná správa neuplatní sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt na podanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020. Finančná správa nebude uplatňovať ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a za neodvedenie tejto dane v ustanovenej lehote, ak si ich daňový subjekt splní do 30. júna 2020. 
V prípade, že daňovník nepodá oznámenie o predĺžení lehoty, môže využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podá a daň zaplatí  do 30. júna 2020. Tento „odklad“ nemusí daňovému úradu nijako oznamovať.

Uvedené je upravené v nariadení vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov.

Vďaka tomuto nariadeniu tak všetky právnické a fyzické osoby môžu podať daňové priznanie a daň zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30. 06. 2020 bez toho, aby im hrozila nejaká sankcia. Avizovaný posun termínu podania daňového priznania sa tak dotkne všetkých daňovníkov, pričom lehota sa automaticky predĺži až do 30. 06. 2020.

Obdobný postup sa uplatní aj v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekári), ktorí si nesplnia oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane a do 31.03. 2020 neodvedú zrazenú daň, ale ak svoju povinnosť splnia do náhradného termínu t. j. do 30. 06. 2020. 

Daň z pridanej hodnoty (týka sa aj kontrolných výkazov a súhrnných výkazov k DPH)

Zákon  momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH, preto ak podania neurobíte včas, odporúčame požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania. Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu legislatívy tak, aby  sa  žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali.  

Samostatná podstránka venovaná téme koronavírus a jeho vplyvu na daňové povinnosti

Na stránke Koronavírus – opatrenia nájdete aj výber najčastejších otázok a odpovedí z Finančného riaditeľstva SR z oblasti dane z príjmov, DPH a ERP v súvislosti s mimoriadnou situáciou.

4. Ministerstvo spravodlivosti SR

24. 3. 2020 | MS SR
 
Ministerstvo spravodlivosti SR reaguje na šírenie choroby COVID-19 aj návrhom zákona o mimoriadnych opatreniach v justícii. Materiál na návrh ministerky Márie Kolíkovej schválila vláda, Národná rada SR bude o návrhu rokovať v zrýchlenom legislatívnom konaní. 
 

Ako po rokovaní vlády (24. marca 2020) vysvetlila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, „počnúc 12. marcom 2020 do 30. apríla 2020 práva, ktoré napríklad súvisia so žalobou na zaplatenie, uplatnenie pôžičky alebo zodpovednosti za 'vady', vôbec neplynú“. V celosti sa budú môcť uplatniť po 30. apríli 2020. Ak by sa niekomu stalo, že ku dňu účinnosti by mu ubehla lehota, tak mu bude vrátená a bude mať ďalších 30 dní. Úprava sa dotýka aj toho, že prestávajú plynúť lehoty v konaní pred súdom v otázke podávania opravných prostriedkov, akými sú odvolania, dovolania alebo žiadosti o obnovu konania. Novela sa nedotkne exekúcií. Nebudú sa však vykonávať dražby, ani výkon záložného práva. „Dražba sama o sebe znamená, že je to zhluk viacerých ľudí a v tomto čase to môže byť zložité, aby to naplnilo svoj účel," vysvetlila ministerka Mária Kolíková. Taktiež sa predlžuje lehota na vyhlásenie konkurzu. 

Legislatívnou úpravou sa taktiež umožní rokovať per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva. Návrh zavádza aj obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti. Zavádza sa možnosť využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov. 

www.epi.sk/clanok-z-titulky/odklady-a-predlzenia-aktualnych-zakonnych-terminov.htm?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=SEE20-D050-1E