Výdavky na PHL zvýšené o 20%

06.09.2020 09:09

S účinnosťou od 21.7.2020 sa daňovníkovi umožňuje  podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu zákona o dani z príjmov  preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebované PHL prepočítať podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu zvýšenej o 20 % .Výdavky je potrebné preukázať dokladom o nákupe PHL, pričom zvýšenú spotrebu PHL je možné uplatniť na jazdy vykonané počnúc 21.7.2020, a to aj vtedy, ak nákup PHL spotrebovaných pri jazdách realizovaných počnúc týmto dátumom daňovník, podľa dokladu o nákupe týchto PHL, uskutočnil ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 198/2020 Z. z., t. j. pred 21.7.2020.

Uvedené zvýšenie sa nevzťahuje na výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok (t.j. na výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. I tretieho bodu zákona o dani z príjmov)