Important links

 

 

Finančné riaditeľstvo SR, sekcia daňová (Financial Management of the Slovak Republic, tax section) – www.drsr.sk

Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency) – www.socpoist.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa (General Health Insurance Office) – www.vszp.sk

Dôvera, zdravotná poisťovňa (Dôvera, Health Insurance Office) – www.dovera.sk

Union, zdravotná poisťovňa (Union, Health Insurance Office) – www.unionzp.sk

Obchodný register SR (Business Register of the Slovak Republic) – www.orsr.sk

Živnostenský register SR (Trade Register of the Slovak Republic) – www.zrsr.sk

Štatistický úrad SR (Statistics Office of the Slovak Republic) – www.statistics.sk

Denný kurzový lístok ECB (Daily list of exchange ECB) - https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb

Elektronická zbierka zákonov (Electronic collection of laws) – www.zbierka.sk

Zákony (Laws) - www.zakonypreludi.sk

Poradca s.r.o. (Adviser Ltd.) – www.poradca.sk

Poradca podnikateľa (Businessman's adviser) – www.pp.sk

S-EPI, s.r.o. – www.epi.sk

Daňové centrum (Tax center) - www.danovecentrum.sk

Porada (Conference) – www.porada.sk

KROS a.s. – www.kros.sk