Zrušenie obmedzenia počtu vydaných bločkov pre virtuálnu pokladnicu

06.07.2017 14:31

V Zbierke zákonov vyšiel zákon č. 180/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

Novela zákona o ERP zrušuje obmedzenie na používanie virtuálnej registračnej pokladnice, ktoré je v súčasnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice na najviac 3 000 pokladničných dokladov vyhotovených v jednom kalendárnom mesiaci.

Zároveň sa výslovne ustanovuje, aby aj tie podnikateľské subjekty, ktorým bolo v minulosti ukončené používanie virtuálnej registračnej pokladnice z titulu prekročenia počtu vydaných pokladničných dokladov, mohli opäť používať virtuálnu pokladnicu bez akéhokoľvek obmedzenia s tým, že si opätovne podajú žiadosť na začatie jej používania.

Nadväzne na zrušenie obmedzenia používania virtuálnej registračnej pokladnice sa zrušuje vyhláška č. 188/2016 Z. z., ktorá ustanovovala počet pokladničných dokladov na účely virtuálnej pokladnice (3 000 pokladničných dokladov vyhotovených za mesiac).

Novela zákona nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.

Bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, keďže dochádza k zmierneniu regulačného zaťaženia.

www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/zrusenie-obmedzenia-poctu-vydanych-blockov-pre-virtualnu-pokladnicu-aktualita-dc-4-2017.htm