Zmeny v oblasti daní od 1.1.2020

30.12.2019 22:39

 

- zníženie sadzby dane z príjmov z 19, resp. 21 % na 15 % pre fyzické i právnicke osoby, ktorých ročný príjem/výnos z podnikania nepresiahne 100.000 eur

- zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z 3937,35 na 4414,20 eura

- nová kategória podnikateľa - mikrodaňovník - ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej príjem za zdaňovacie obdobie nepresiahne 49.790 eur, mikrodaňovníci budú zvýhodnení v oblasti odpisovania majetku, pretože do nákladov si majetok budú môcť premietnuť cez odpisy v ľubovoľnej výške, teda rýchlejšie a nie počas presne stanoveného počtu rokov ako ostatní podnikatelia, od roku 2021 si budú môcť daňovú stratu odpočítať naraz až do výšky celého základu dane na rozdiel od ostatných podnikateľských subjektov, ktorí majú túto možnosť len do výšky 50 % z ich základu dane

- daňovú stratu bude možné odpočítať počas piatich rokov, oproti doterajším štyrom rokom, zároveň už nebude zákonom dané umorovanie straty rovnomerne (max. jena štvrtina ročne), avšak, okrem mikroúčtovníkov je možné ju umorovať len do výšky 50 % základu dane

- zvýši sa oslobodenie príspevku na nájomné bývanie pre zamestnancov vo výške 100 eur, doteraz to bolo 60 eur mesačne a v prípade zamestnancov, u ktorých pracovný pomer trvá viac ako dva roky, až 350 eur mesačne

- oslobodené sú aj preventívne prehliadky nad rámec zákona v prípade, že sú hradené zo sociálneho fondu

- zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancom aj príspevok na športovú činnosť dieťaťa - slobodený je do výšky 275 eur v úhrne na všetky deti zamestnanca za rok, maximálne do výšky 55 % výdavkov

- pre fyzické aj právnické osoby zvyšuje hranica pre povinnosť platenia preddavkov na daň z 2500 eur na 5000 eur.

- znižuje sa administratívna záťaž zavedením možnosti vystavovania a doručovania vymedzených dokladov medzi zamestnávateľom a zamestnancom elektronicky

- ruší sa povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu každý rok

- pribudne nová "nultá" odpisová skupina, do ktorej patria elektromobily toto zvýhodnenie spočíva v kratšom čase odpisovania, ktorá je dva roky namiesto štyrom rokom v 1. odpisovej skupine

- zvyšuje sa tzv. superodpočet výdavkov na vedu a výskum (odpočet od základu dane) na 200 %, oproti 150% v roku 2019, nárok na tento odpočet je možné uplatniť až počas piatich rokov, dokumentáciu už nie je potrebné spracovať pred začatím projektu.

- novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa znižuje sadzba dane na niektoré vybrané potraviny a periodickú tlač na 10%