Zdanenie príjmu fyzickej osoby z predaja investičného zlata a kryptomeny

01.03.2021 09:37

 Ak fyzická osoba obstarala investičné zlato, obstarala hnuteľnú vec.

Pri predaji investičného zlata dosiahne príjem z predaja hnuteľnej veci, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ZDP). V súlade s týmto ustanovením je od dane oslobodený príjem z predaja hnuteľnej veci, okrem príjmov z predaja z hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

V právnych predpisoch sa kryptomena označuje ako virtuálna mena. Ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP, ak nejde o príjem podľa § 6 ZDP (z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti), je príjem z predaja virtuálnej meny.

Predajom virtuálnej meny sa v zmysle § 2 písm. ai) ZDP rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny. Do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z predaja virtuálnej meny sa zahrnuje príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie (§ 8 ods. 2 ZDP). Za výdavok sa považuje aj povinne platené poistné z týchto príjmov (§ 8 ods. 12). Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada (nemožno vykázať stratu). Výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu závisia od spôsobu nadobudnutia virtuálnej meny.

www.danovecentrum.sk/aktuality/prijem-fo-z-predaja-kryptomeny-a-investicneho-zlata-aktualita-dc-3-2021.htm