Zákon o správnych poplatkoch

23.09.2012 19:12

 

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch


v znení zák. č. 123/1996 Z. z., 224/1996 Z. z., 70/1997 Z. z., 1/1998 Z. z., 232/1999 Z. z., 3/2000 Z. z., 142/2000 Z. z., 211/2000 Z. z., 468/2000 Z. z., 553/2001 Z. z., 96/2002 Z. z., 118/2002 Z. z., 215/2002 Z. z., 237/2002 Z. z., 418/2002 Z. z., 457/2002 Z. z., 465/2002 Z. z., 477/2002 Z. z., 480/2002 Z. z., 190/2003 Z. z., 217/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 450/2003 Z. z., 469/2003 Z. z., 583/2003 Z. z., 5/2004 Z. z., 199/2004 Z. z., 204/2004 Z. z., 347/2004 Z. z., 382/2004 Z. z., 434/2004 Z. z., 533/2004 Z. z., 541/2004 Z. z., 572/2004 Z. z., 578/2004 Z. z., 581/2004 Z. z., 633/2004 Z. z., 653/2004 Z. z., 656/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 5/2005 Z. z., 8/2005 Z. z., 15/2005 Z. z., 93/2005 Z. z., 171/2005 Z. z., 308/2005 Z. z., 331/2005 Z. z., 341/2005 Z. z., 342/2005 Z. z., 468/2005 Z. z., 473/2005 Z. z., 491/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 558/2005 Z. z., 572/2005 Z. z., 573/2005 Z. z., 610/2005 Z. z., 14/2006 Z. z., 15/2006 Z. z., 24/2006 Z. z., 117/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., 126/2006 Z. z., 224/2006 Z. z., 342/2006 Z. z., 672/2006 Z. z., 693/2006 Z. z., 21/2007 Z. z., 43/2007 Z. z., 95/2007 Z. z., 193/2007 Z. z., 220/2007 Z. z., 279/2007 Z. z., 295/2007 Z. z., 309/2007 Z. z., 342/2007 Z. z., 343/2007 Z. z., 344/2007 Z. z., 355/2007 Z. z., 358/2007 Z. z., 359/2007 Z. z., 460/2007 Z. z., 517/2007 Z. z., 537/2007 Z. z., 548/2007 Z. z., 571/2007 Z. z., 577/2007 Z. z., 647/2007 Z. z., 661/2007 Z. z., 92/2008 Z. z., 112/2008 Z. z., 167/2008 Z. z., 214/2008 Z. z., 264/2008 Z. z., 405/2008 Z. z., 408/2008 Z. z., 451/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 495/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., 45/2009 Z. z., 188/2009 Z. z., 191/2009 Z. z., 274/2009 Z. z., 292/2009 Z. z., 304/2009 Z. z., 305/2009 Z. z., 307/2009 Z. z., 465/2009 Z. z., 478/2009 Z. z., 513/2009 Z. z., 568/2009 Z. z., 570/2009 Z. z., 594/2009 Z. z., 67/2010 Z. z., 92/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 144/2010 Z. z., 514/2010 Z. z., 556/2010 Z. z., 39/2011 Z. z., 119/2011 Z. z., 200/2011 Z. z., 223/2011 Z. z., 254/2011 Z. z., 256/2011 Z. z., 258/2011 Z. z., 324/2011 Z. z., 342/2011 Z. z., 363/2011 Z. z., 381/2011 Z. z., 392/2011 Z. z., 404/2011 Z. z., 405/2011 Z. z., 409/2011 Z. z., 519/2011 Z. z.


 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky"), ktoré vyberajú orgány štátnej správy, vyššie územné celky, obce a štátne archívy1) (ďalej len „správny orgán").

§ 2

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.

§ 3

Poplatník

(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§ 4

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu1b), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b) o priestupkoch,3)

c) o slobodnom prístupe k informáciám.

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

§ 5

Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou

(1) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou je uvedený v príslušnej položke sadzobníka.

(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.

(3) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta, s výnimkou ustanovenou v § 7 ods. 7, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je

a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,

b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,

c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

§ 6

Sadzby poplatkov

(1) Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku. Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona4) alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta,5) sadzba poplatkov je 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, najviac však znížená o 70 eur ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak. Ak sú súčasťou návrhu podľa druhej vety prílohy, znížená sadzba poplatkov podľa druhej vety sa uplatní, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

(2) Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

§ 7

Platenie poplatkov

(1) Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami,6) v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.

(2) Poplatky vyberané obcami a vyššími územnými celkami, sa platia prevodom z účtu v banke, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu.

(3) Poplatky vyberané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľom Obchodného vestníka podľa osobitného zákona6aa) sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu.

(4) Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, prepočítané z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6a) ktorý je platný. Zastupiteľský úrad môže prijať platbu aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo.

(6) Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.

(7) Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6a) ktorý je platný v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.

(8) Platba za úkony a konania podľa § 6 ods. 1 druhej vety vykonaná elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy sa považuje za uhradenú dňom odpísania z účtu žiadateľa.

§ 8

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

§ 9

Následky nezaplatenia poplatku

Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

§ 10

Vrátenie poplatku

(1) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu alebo ak poplatník osobne prevezme spoplatnené vybavenie.

(2) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).

(3) Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny orgán najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.

(4) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

(5) Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať

a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,

b) dátum vydania rozhodnutia,

c) presné označenie poplatníka,

d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,

e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok (preplatok poplatku) vracia,

f) spôsob úhrady poplatku (§ 7),

g) sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma vrátiť,

h) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a

i) odtlačok úradnej pečiatky.

(6) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

(7) Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,70 eura. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1.

(8) Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie.

(9) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

§ 12

Lehoty

(1) Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v posledný deň lehoty na pošte alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu a ak sa pri prevode z účtu alebo platbou prostredníctvom internetu v posledný deň lehoty odpíše z účtu poplatníka. Pri platbe platobnou kartou je lehota zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v posledný deň lehoty platobnou kartou na správnom orgáne a pri platbe prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), ak potvrdenie o prijatí platby je doručené najneskôr v posledný deň lehoty.

(2) Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.7a)

§ 13

Zánik práva

(1) Právo správneho orgánu vybrať poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie poplatku.

(2) Právo správneho orgánu vybrať rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len „doplatok“) zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.

(3) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8).

(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom upovedomí poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.

(5) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.

§ 14

Vymáhanie poplatkov

Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu o správnom konaní7b) ten správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.

§ 15

Kontrola poplatkov

(1) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva v daňových úradoch a colných úradoch kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

(2) Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti, okrem odseku 1, kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

(3) Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu7d) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú ich príjmom.

§ 15a

Evidencia poplatkov

Správne orgány sú povinné viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, o príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.

§ 16

Pokuty

(1) Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 166 eur podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.

(2) Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)

(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 17

Rozpočtové určenie výnosu poplatkov

(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.

(2) Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do konca nasledujúceho mesiaca na účet miestne príslušného daňového úradu. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 7 zúčtujú prostredníctvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu.

§ 18

Konanie

V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.8)


§ 19

Prechodné ustanovenie

Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

§ 19a

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 19b

Prechodné ustanovenie

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 19c

Prechodné ustanovenie

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.

§ 19d

Prechodné ustanovenie

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.

§ 19e

Prechodné ustanovenie

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov podľa doterajších predpisov.

§ 19f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.

(2) Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá nadol.

(3) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu8ab) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu.8ab)

(4) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009.

(5) Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 2009 vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná časť v sume, ktorá zodpovedá poplatku alebo jeho pomernej časti zaplatenej v slovenských korunách, prepočítanej konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty nahor.

§ 20

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.

§ 21

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


 

Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

I. ČASŤ

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva  
1. fyzická osoba ..... 16,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 165,50 eura

Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a ;zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu ..... 1,50 eura
b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu  
  v slovenskom jazyku ..... 1,50 eura
  v cudzom jazyku ..... 3 eurá
c) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ..... 9,50 eura
d) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely než na účel výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike ..... 6,50 eura
e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike ..... 99,50 eura
f) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní8a) ..... 3 eurá
g) Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike ..... 6,50 eura
h) Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania ..... 33 eur
i) Vydávanie potvrdení o rovnosti získaných špecializácií lekárov a zubných lekárov získaných pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii ..... 99,50 eura

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov a úkony podľa písmena g) týkajúce sa vydávania potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) a odbornej praxi.

Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3

1. Osvedčenie  
  a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ..... 0,50 eura
  b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis ..... 3 eurá
  c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) ..... 6,50 eura
2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ..... 1,50 eura

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

Položka 4

  Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o  
a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní ...... 3 eurá
b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ...... 3 eurá
c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ...... 3 eurá
d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve ...... 4,50 eura
e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu  
  v slovenskom jazyku ...... 1,50 eura
  v cudzom jazyku ...... 3 eurá

Poznámka
Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

Položka 5

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9) ..... 82,50 eura
b) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov9) ..... 6,50 eura
c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia ..... 1,50 eura
d) Konanie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa osobitných predpisov10) ..... 100 eur
e) Konanie o udelení oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti ..... 200 eur
f) Vydanie odpisu osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii ..... 10 eur
g) Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa osobitného predpisu10a) ..... 33 eur
h) Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ..... 165,50 eura
i) Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, za každú stranu ..... 1,50 eura
j) zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu10b) ..... 165,50 eura
k) zápis právnickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka ..... 165,50 eura
l) ročný poplatok správcu-fyzickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu10b) ..... 165,50 eura
m) ročný poplatok správcu-právnickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka ..... 165,50 eura
n) výpis zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každú stranu ..... 1,50 eura

Poznámka
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Ročný poplatok správcu je splatný do 90 dní od uplynutia roka, za ktorý sa poplatok vyberá. Správca-fyzická osoba nemá povinnosť platiť ročný poplatok správcu, ak je spoločníkom správcu-právnickej osoby. Ročný poplatok správcu sa nevyberá za obdobie, počas ktorého má správca pozastavený výkon správcovskej činnosti.

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené gymnázia, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy, ktoré žiadajú o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zodpovedajúcu študijným odborom alebo učebným odborom, ktoré sú uvedené pre príslušnú školu v sieti,20) a vysoká škola, ktorá žiada o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania v rozsahu platnej akreditácie vysokoškolských študijných programov.21)

Položka 6

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 4,50 eura
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 16,50 eura
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 6,50 eura
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ..... 33 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky  je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)

3 eurá
OslobodenieOd poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania ..............................................................................................................

16,50 eura 

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely
vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie,
ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie
účastníka konania.

Položka 10

a) Vydanie  
1. výpisu z katastra nehnuteľností,  
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách za každých aj začatých 20 parciel,  
3. písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy,  
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4,  
5. kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových
priestorov .....
8 eur
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a) ..... 3 eurá
c) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu,
náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia .....
3 eurá
d) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho
náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia .....
16,50 eura
e) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho
územia
6,50 eura
f) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií ..... 26,50 eura
g) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu ..... 6,50 eura
Oslobodenie  
1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych
práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
 
2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov
na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami – diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami a cestami prvej triedy.
 
h) Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8 eur.
Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním
prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody; s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných hospodárskych plánov, so zápisom
zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa schváleného územného plánu.
 
2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena c) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.  
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)  
4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).  
5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.  
6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.  
7. Poplatníkom za úkony podľa položky 10 písm. d), f) a g) je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.  
8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena g) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena f) tejto položky.  

Položka 11

a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností ..... 66 eur
b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky ..... 33 eur
Oslobodenie  
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v
súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
 
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.  
Splnomocnenie  
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 265,50 eura, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.  
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 130 euro, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.  

Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo
alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom
zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.

 

3. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

 
Poznámka  
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.  

Položka 12

a) Zápis do zoznamu periodickej tlače13) .....   9,50 eura
b) Zápis zmeny v zozname periodickej tlače13) pri zmene vydavateľa periodickej tlače alebo názvu periodickej tlače .....   6,50 eura
 

Položka 12a

a) Podanie žiadosti o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel,zoznamu slovenských zvukových záznamov slovesného diela alebo hudobného diela alebo zoznamu slovenských multimediálnych diel13a)

3 eurá

b) Podanie žiadosti o zápis do registra nezávislých producentov13b)

1,50 eura

c) Podanie žiadosti o zmenu v zápise v registri nezávislých producentov13b)

1,50 eura

OslobodenieOd poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela, slovenského zvukového záznamu slovesného diela alebo hudobného diela alebo slovenského multimediálneho diela vyhotoveného pre zdravotne postihnutých.

Položka 13

a) Udelenie licencie na vysielanie14)  

    1. celoplošné alebo multiregionálne

265,50 eura

    2. do zahraničia

199 eur

    3. regionálne

132,50 eura

    4. lokálne 66 eur
b) Udelenie krátkodobej licencie na vysielanie

33 eur

c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na vysielanie - správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za udelenie licencie podľa písmena a)  
d) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na vysielanie okrem zmeny podľa písmena c) 33 eur až 165,50 eura 
e) Registrácia retransmisie14) 165,50 eura až 663,50 eura
f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie 33 eur až 165,50 eura 
OslobodenieOd poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva zmena v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.  
SplnomocneniePoplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen d) až f) tejto položky určí príslušný správny orgán.  
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej registrácii.  

Položka 13a

a) Udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie14a)  

    1. televíznej programovej služby .....

663,50 eura

    2. rozhlasovej programovej služby .....

331,50 eura

b) Udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie14a)

 

    1. televíznej programovej služby ..... 331,50 eura
    2. rozhlasovej programovej služby ..... 165,50 eura
c) Udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie14a)  
    1. televíznej programovej služby ..... 66 eur
    2. rozhlasovej programovej služby ..... 33 eur
d) Doplnenie licencie na digitálne vysielanie o14b)  
    1. doložku doplnkových obsahových služieb ..... 165,50 eura
    2. zahraničnú doložku ..... 331,50 eura
    3. doložku iného verejného prenosu ..... 331,50 eura
e) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na digitálne vysielanie okrem zmeny podľa písmena d) ..... 33 eur až 165,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa písmena e) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva zmena v osobe vysielateľa alebo v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.  
SplnomocneniePoplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena e) tejto položky určí príslušný správny orgán.  
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za udelenie doložky k licencii sa vyberie po vydaní rozhodnutia, ktorým sa licencia dopĺňa.  

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 

1. fyzická osoba .......................................................................................................................................

   9,50 eura

2. právnická osoba .................................................................................................................................

165,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb,
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

II. ČASŤ

VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík..........................................................................................

1,50 eura

Položka 17 - Zrušená od 1. 2. 2006

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

16,50 eura

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

16,50 eura

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

16,50 eura

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15)

66 eur

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami

33 eur

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

66 eur

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami

165,50 eura

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16)

199 eur

Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.  
 
 
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Položka 19

Zmena  

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska .....

3 eurá

b) priezviska maloletých detí .....

33 eur

c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ..... 99,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.  
Poznámky1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.  

Položka 20

a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov

663,50 eura

b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu

 
  1. do 15 rokov   99,50 eura 
  2. od 15 rokov do 18 rokov   132,50 eura
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva      16,50 eura 
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993       16,50 eura 
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom      16,50 eura 
Oslobodenie Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl16a) a presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu.  
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.  

Položka 21

a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ..... 663,50 eura
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa  
1. do 15 rokov ..... 165,50 eura
2. od 15 rokov do 18 rokov ..... 331,50 eura
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky ..... 16,50 eura
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
 
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.
 

Položka 22

a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

9,50 eura

b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti

9,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky na účely vydania prvého občianskeho preukazu.  

Položka 22a

a) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu

  4,50 eura 

b) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz

  16,50 eura

c) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch

33 eur

d) Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel

  3 eurá

Oslobodenie1. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 3. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Splnomocnenie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 20 eur, ak vyhotovuje občiansky preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa.

Položka 23

a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 13 rokov .....

33 eur
b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 5 do 13 rokov .....

13 eur

c) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 5 rokov .....

8 eur
d) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade, za každý úkon .....

3 eurá

SplnomocnenieSprávny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške štvornásobku príslušnej sadzby pri prvej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške osemnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Správny orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana z humanitných dôvodov alebo ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov. Správny orgán vyberie poplatok vo výške štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vykonáva zmena údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.  

Položka 24

a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel  
  1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“) 232 eur
   2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 165,50 eura
  3. sezónneho zamestnania 33 eur
  4. osobitnej činnosti alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. 99,50 eura
  5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 132,50 eura
  6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 66 eur
b)  Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 165,50 eura
c)  Žiadosť o udelenie trvalého pobytu 165,50 eura
d)  Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel  
  1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 132,50 eura
  2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 99,50 eura
  3. sezónneho zamestnania 16,50 eura
  4. osobitnej činnosti alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. 33 eur
  5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 66 eur
  6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 33 eur
e) Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie 99,50 eura
f) Vydanie dokladu o pobyte 4,50 eura
g)  Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený doklad 16,50 eura
h)  Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený doklad o pobyte opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 eur
i) Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu 99,50 eura
j)  Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu 33 eur
k)  Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky 3 eurá
l)  Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi 33 eur
m)  Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov  13 eur
n)  Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov 8 eur

Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
2. Od poplatkov podľa písmen a), b), d), e) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sú pedagogickí zamestnanci alebo vysokoškolskí učitelia.
3. Od poplatkov podľa písmen a), c), d), i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
4. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
5. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.
6. Od poplatku podľa písmena f) sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti z dôvodu, ktorý nie je závislý od žiadateľa, napríklad pri zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania.
7. Od poplatkov podľa písmen i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2 písm. a) a c) a ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z.
8. Od poplatku podľa písmena l) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 2 písm. c) a ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z
9. Od poplatkov podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodené
a) osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.,
b) osoby, ktorým má byť cudzinecký pas vydaný podľa § 74 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 404/2011 Z. z.,
c) osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Splnomocnenie
Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.

Položka 25 - Zrušená od 15. 12. 2005.

Položka 26

a) Udelenie víza na hraničnom priechode 60 EUR
b) predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky 30 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci podľa osobitného predpisu.16b)
 
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Únie.16c)  
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Únie podľa druhého bodu.  
4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.  
5. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie krátkodobého víza z dôvodu živelnej pohromy alebo z humanitárneho dôvodu.  
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť.
 

 

Položka 27

Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého
cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania .........................................................................................

33 eur
PoznámkaSprávny orgán poplatok podľa tejto položky nevyberie za pozvanie osoby mladšej ako šestnásť rokov.  

Položka 28

Žiadosť o nahliadnutie do hraničného dokumentárneho diela a hraničného archívu,
za každé hraničné dielo, prípadne každý druh archívneho dokumentu ...................................

0,50 eura

Položka 29

Vydanie

 

a) súradníc hraničných znakov, trigonometrických a polygónových bodov ako súčasti
vyznačenia štátnej hranice z hraničného dokumentárneho diela v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, za každých aj začatých 20 súradníc ....................................................
3 eurá

b) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A3 ............................................

3 eurá

c) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A4 .............................................

1,50 eura

d) súhlasu na vykonávanie činnosti na štátnej hranici a v jej ochrannom pásme alebo
na dočasné vybratie hraničného znaku ..................................................................................................

6,50 eura

Položka 30

a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 16,50 eura 
b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo  

  1. prvá skúška

49,50 eura

  2. opakovaná skúška

26,50 eura

c) Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu 16,50 eura
d) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 16,50 eura
e) Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 16,50 eura
f) Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu

3 eurá

g) Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 331,50 eura
h) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice 663,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených
síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej
informačnej služby.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 oslobodenia
pri položke 37, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového
športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len
na športové účely.4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 tohto oslobodenia,
ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
Poznámky1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu
člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži,
vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.2. Poplatok podľa písmena g) tejto položky, ak sa vydáva namiesto hromadného zbrojného preukazu, je 3 eurá.
 

Položka 31

a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť ........................................    16,50 eura
b) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo ...........    16,50 eura
c) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane alebo na výrobu rezu zbrane ..............................    6,50 eura
d) Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom .................................................. 33 eur
e) Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A .............................................................................................. 99,50 eura
Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 30.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej
súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj
osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa
medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana,
a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.4. Od poplatku podľa písmen b) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných
štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce
s Policajným zborom.5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej
republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú
kontrolu na hraničnom priechode.
 
Poznámky1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú
funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej
stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa
nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.3. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť
a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.4. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej
najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.5. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral
podľa písmena b) tejto položky.

Položka 32

a) Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej ...............................................

   16,50 eura

b) Predĺženie úschovy zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej .........................................    9,50 eura
c) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva .........................................................................

165,50 eura 

Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého a štvrtého bodu platí takisto
pri písmenách a) a b) tejto položky.2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodená úschova zbrane
alebo jej hlavnej časti po úmrtí držiteľa do ukončenia dedičského konania a úschova
nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane alebo jej hlavnej časti.
 
PoznámkaOd poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní
ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky,
múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní
Slovenskej informačnej služby.

Položka 33

a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice na iné účely
ako živnostenské podnikanie ..................................................................................................

49,50 eura

b) Žiadosť o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice ..........................

33 eur
Poznámky1. Za vyjadrenie k vydaniu povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice sa poplatok
nevyberá.2. Poplatok sa nevyberá za vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice
v pôsobnosti Armády Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej republiky
a Slovenskej informačnej služby.

Položka 34

a) Návrh na registráciu

 

  1. politickej strany alebo politického hnutia .....

663,50 eura

  2. združenia občanov .....

66 eur

  3. nadácie .....

66 eur

  4. záujmového združenia právnických osôb .....

66 eur

  5. pozemkového spoločenstva .....

16,50 eura

  6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov .....

16,50 eura

  7. neinvestičného fondu .....

66 eur

  8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby .....

66 eur

b) Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov zapísaných do registra

 

  1. politickej strany alebo politického hnutia .....

33 eur

  2. združenia občanov .....

16,50 eura

  3. nadácie .....

16,50 eura

  4. záujmového združenia právnických osôb ......

16,50 eura

  5. pozemkového spoločenstva .....

13 eur

  6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov .....

13 eur

  7. neinvestičného fondu .....

16,50 eura

  8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby .....

16,50 eura
c) Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené stanovy, nadačnú listinu alebo štatút
 

  1. politickej strany alebo politického hnutia .....

33 eur

  2. združenia občanov .....

13 eur

  3. nadácie .....

16,50 eura

  4. záujmového združenia právnických osôb .....

16,50 eura

  5. pozemkového spoločenstva .....

13 eur

  6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov .....

13 eur

  7. neinvestičného fondu .....

13 eur

  8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby .....

16,50 eura

d) Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, združení občanov, nadácií,
záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov
bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich
všeobecne prospešné služby .....

3 eurá
e) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané
rozhodnutie o zápise do registra
 

  1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného
fondu a záujmového združenia právnických osôb .....

16,50 eura

  2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov .....

13 eur

f) Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, združení občanov,
nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev
vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby .....

3 eurá

g) Výmaz

 

  1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí .....

33 eur

  2. združenia občanov z registra združení občanov .....

16,50 eura

  3. nadácie z registra nadácií .....

33 eur

  4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb .....

33 eur

  5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev .....

16,50 eura

  6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov
bytových a nebytových priestorov .....

16,50 eura

  7. neinvestičného fondu z registra neinvestičných fondov .....

16,50 eura

  8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby .....

33 eur
   

Položka 35

a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky

66 eur

b) Zmena stanov, štatútu alebo štatutárneho zástupcu organizácie s medzinárodným prvkom

   16,50 eura

c) Vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom

   16,50 eura

Položka 36

a) Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky17) konanej

 

  1. na celom území Slovenskej republiky ............................................................

16,50 eura

  2. v územnom obvode kraja ..................................................................................

9,50 eura 

  3. v územnom obvode okresu ..............................................................................

3 eurá 

b) Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky ...........

   1,50 eura 

III. ČASŤ

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka  
a) týždenný ..... 1,50 eura
b) mesačný ..... 3 eurá
c) ročný ..... 6,50 eura
d) trojročný ..... 16,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva,
ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva,
ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia
o výkone pracovnej náplne alebo povolania.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky
a vlády Slovenskej republiky.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
 

Položka 39

a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ........................................................................................

99,50 eura

b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ........................................................

66 eur

OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany
genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej
správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského alebo okresného úradu.
 

Položka 40

Vykonanie vyššej odbornej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára na získanie
vysvedčenia a preukazu poľovníckeho hospodára .......................................................................................

6,50 eura

Položka 41

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení
v prípade pochybností ......................................................................................................................................

16,50 eura

Položka 42

Povolenie zmeny predpisov lesných hospodárskych plánov, predĺženie zákonných lehôt
zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov

 

do 10 ............................................................................................................................................

6,50 eura

do 30 ............................................................................................................................................

9,50 eura

nad 30 ..........................................................................................................................................

16,50 eura

Položka 43

Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat............................................................

16,50 eura 

Položka 44

Vydanie stanoviska

 

a) k zmene druhu pozemku 3 eurá
b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy 3 eurá
c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu 3 eurá

Položka 45

Vydanie rozhodnutia  
a) na zmenu druhu pozemku 33 eur
b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy 33 eur
c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy 33 eur

Položka 46

Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery

99,50 eura.

Položka 47

a) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...... 3 eurá,
b) autorizácia prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur,
c) zápis do registra výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ...... 16,50 eura,
d) zmenu v registri výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ...... 8 eur,
e) predĺženie doby platnosti autorizácie alebo obnovenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur,
f) žiadosť na prebalenie prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur,
g) zmena a doplnenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur,
h) rozšírenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín na menej významné použitie ...... 3 eurá,
i) povolenie na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja ...... 33 eur,
j) povolenie na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín  ...... 33 eur,
k) autorizácia prípravku na ochranu rastlín vzájomným uznávaním ...... 33 eur,
l) prevod autorizácie prípravku na ochranu rastlín na inú fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu ...... 16,50 eura,
m) prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky zaradenej do zoznamu povolených účinných látok ...... 33 eur,
n) vydanie duplikátu Osvedčenia o zápise do registra výrobcov dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov ...... 6,50 eura,
o) povolenie leteckej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu17b) ...... 33 eur.

Položka 48

a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá

 

  1. za prvých 5 rokov ................................................................................................................................

99,50 eura

  2. za ďalšie 3 roky ..................................................................................................................................

66 eur

  3. za každý ďalší rok ...............................................................................................................................

   26,50 eura

b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá ................................

   13 eur

c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá ..........................

   9,50 eura
Poznámky1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského
osvedčenia.2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti
šľachtiteľského osvedčenia.
 

Položka 49

Rozhodnutie o schválení krmiva a o zápise do registra krmív...........................................................

16,50 eura 

Položka 49a

a) Vydanie osvedčenia o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu podľa § 7 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov..... 6,50 eura
b) Schválenie obchodných podmienok podľa § 8 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste,  tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov................................................................. 6,50 eura
c) Registrácia tovarových záložných listov podľa § 25 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste,  tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.......................................................... 6,50 eura.

Položka 50

Osvedčenie o zápise krmiva do registra krmív...................................................................................

6,50 eura

Položka 51

Osvedčenie o zápise výrobcu alebo dovozcu do registra krmív ...........................................................

16,50 eura

Položka 52

a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu v liehovarníckom závode a na jeho uvádzanie na trh .....   66 eur
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a) .....   33 eur
c) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia .....   49,50 eura
d) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu .....   23 eur
e) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia .....   9,50 eura
f) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového denaturačného prostriedku a určenie jeho najmenšieho prípustného množstva .....   9,50 eura
g) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie denaturačného prostriedku na iný účel .....   9,50 eura
h) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho prípustného množstva použitia denaturačného prostriedku .....   9,50 eura

IV. ČASŤ

VETERINÁRNA SPRÁVA

Položka 56

Vydanie záväzného posudku17a) ...........................................................................................

33 eur

V. ČASŤ

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia,
alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia
o umiestnení stavby

 

a) pre fyzické osoby ..............................................................................................................................

6,50 eura

b) pre právnické osoby ........................................................................................................................

16,50 eura

OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické
osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, 
osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie divadlá, ktorých z
riaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých
zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
 
PoznámkaPoplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva
sa jedno rozhodnutie.
 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie  
a) na stavby na bývanie  
  1. na stavbu rodinného domu18) ..... 33 eur
  2. na stavbu bytových domov18)..... 66 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),  
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..... 23 eur
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 39,50 eura
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením .....
23 eur
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace
na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť .....
16,50 eura
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 23 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ..... 16,50 eura
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb
pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 49 790,50 eura vrátane .....
33 eur
  nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane ..... 49,50 eura
  nad 99 581,50 eura do 331 939 eur vrátane ..... 66 eur
  nad 331 939 eur do 3 319 391,50 eura vrátane ..... 116 eur
  nad 3 319 391,50 eura ..... 199 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ..... 16,50 eura
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie .....
33 eur
Oslobodenie1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím.2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 
Poznámky1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden
poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom
povolení.2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová
výstavba.3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné
úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného
povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby  .............................................

dvojnásobok sadzby
určenej v položke 60

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie  

  1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného
povolenia podľa položky 60  .....

16,50 eura

  2. na odstránenie stavby .....

6,50 eura

  3.  informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie .....

49,50 eura

  4. terénnych úprav .....

6,50 eura 

  5. na odstránenie objektu dopravnej stavby .....

16,50 eura 

  6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby .....

16,50 eura 

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .....

99,50 eura

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....

16,50 eura
Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky
vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
 

Položka 62a

a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom

 

  do 49 790,50 eura vrátane .....

16,50 eura

  nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane .....

23 eur

  nad 99 581,50 eura do 331 939 eur vrátane .....

33 eur

  nad 331 939 eur do 3 319 391,50 eura vrátane .....

66 eur

  nad 3 319 391,50 eura .....

99,50 eura

b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby .....

16,50 eura

c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby .....

33 eur
OslobodenieOslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.  

Položka 62b

a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) ..... 6,50 eura
b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie
pamiatkového výskumu18a) .....
9,50 eura

c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz
z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a) .....

9,50 eura
d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu
jej obnovy18a) .....
6,50 eura
e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej
národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) .....
16,50 eura
PoznámkaPoplatky podľa písmena a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.  

VI. ČASŤ

DOPRAVA

Položka 63

a) Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu ....................... 6,50 eura
b) Vydanie vodičského preukazu z dôvodu výmeny vodičského preukazu ...................................... 3 eurá
Splnomocnenie
Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou na dva roky, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.

Položka 63a

a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a)

3 eurá
b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a)   0,50 eura

Položka 64

Povolenie výnimky20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
a) ktorá nepresahuje územie okresu
  1. na dobu do jedného roka 15 eur
  2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 30 eur
b) ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja
  1. na dobu do jedného roka 20 eur
  2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 60 eur
c) ktorá presahuje územie kraja
  1. na dobu do jedného roka 30 eur
  2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 100 eur.

Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.

Položka 65

a) Zápis prvého držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 eur

b) Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 eur

c) Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je držiteľom motorového vozidla osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím

1,50 eura

OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  
PoznámkaPoplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.

Položka 66

„Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody 16,5 eur“.

Položka 67

Podanie žiadosti o  
a) udelenie typového schválenia (celého) vozidla  
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN a LS ..... 150 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ..... 200 eur,
b) udelenie typového schválenia ES (celého) vozidla  
1. pre kategórie vozidiel O1, O2 ..... 200 eur,
2. pre kategórie vozidiel L1e až L7e ..... 300 eur,
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ..... 400 eur,
c) udelenie typového schválenia ES vozidla podľa regulačného aktu alebo o udelenie homologizácie typu vozidla ..... 200 eur,
d) udelenie viacstupňového typového schválenia vozidla  
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN a LS ..... 150 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ..... 200 eur,
e) udelenie viacstupňového typového schválenia ES vozidla  
1. pre kategórie vozidiel O1, O2 ..... 200 eur,
2. pre kategórie vozidiel L1e až L7e ..... 300 eur,
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ..... 400 eur,
f) udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ..... 100 eur,

g) udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného aktu alebo o udelenie
homologizácie typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky  .....

150 eur,
h) udelenie typového schválenia pre časti a vybavenia predstavujúce vážne nebezpečenstvo ..... 150 eur,
i) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení .....   50 eur,
j) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení ES alebo homologizácii typu ..... 100 eur,
k) uznanie typového schválenia ES vozidla ..... 100 eur,
l) uznanie rozšíreného typového schválenia ES vozidla .....   50 eur,
m) zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie ES pri použití nových technológií alebo koncepcií nezlučiteľných
s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi .....
200 eur,
n) povolenie hromadnej prestavby vozidla .....   50 eur,
o) schválenie hromadnej prestavby typu vozidla  
1. montážou plynového zariadenia .....   50 eur,
2. inou prestavbou ako v prvom bode ..... 200 eur,
p) rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby typu vozidla .....   50 eur.
Splnomocnenie  
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena n) tejto položky správny orgán vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.  
Poznámka  
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.  

Položka 68

Podanie žiadosti o  
a) povolenie výroby jednotlivého vozidla .....   20 eur,
b) povolenie prestavby jednotlivého vozidla .....   20 eur,
c) schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla  
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN ..... 100 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ..... 200 eur,
d) schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla  
1. pre kategórie vozidiel O1, O2 a Ra .....   20 eur,
2. pre kategórie vozidiel M2 a M3..... 100 eur,
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .....   50 eur,
e) uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla ..... 100 eur,
f) uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla ..... 100 eur,
g) schválenie jednotlivo dovezeného vozidla  
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN ..... 150 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ..... 300 eur,
h) opätovné schválenie jednotlivého vozidla ..... 100 eur,
i) schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky .....   50 eur,
j) schválenie prestavby jednotlivého vozidla  
1. montážou plynového zariadenia .....   50 eur,
2. inou prestavbou ako v prvom bode ..... 300 eur,

k) výmenu karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla, výmenu rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla alebo zmenu
obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov .....

  20 eur,
l) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až k) pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona20a) .....
  2 eurá.
Splnomocnenie  
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmen a) a b) tejto položky správny orgán vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.  
Poznámka  
Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen c), d) a i) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.  

Položka 68a

a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 6 eur
b) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedčenie ..... 10 eur
c) Vykonanie zmeny alebo zmien v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II alebo v technickom osvedčení vozidla ..... 6 eur
d) Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý žiada ..... 5 eur
e) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka ..... 24 eur
f) Doručenie osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu ..... 3 eurá.

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II alebo technickom osvedčení vozidla zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

Položka 69a

Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie alebo typové schválenie ES už stratilo platnosť (vozidlá končiacich sérií) podľa osobitných predpisov,21a) a to za každé povolené vozidlo 33 eur“.

Položka 70

a) Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h ..... 995,50 eura
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h ..... 265,50 eura
c) Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu ..... 331,50 eura
d) Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu ..... 99,50 eura
e) Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla  ..... 66 eur
f) Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy ..... 331,50 eura
g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy ..... 99,50 eura
h) Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy ..... 66 eur
i) Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné dráhy počas chodu (jazdy) ..... 15 eur;
j) Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu podľa písmen a) až h) ..... 7 eur.
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.
2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie len vtedy, ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.

Položka 71

a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu 
  1. nového alebo rekonštruovaného 33 eur
  2. prevádzkovaného ku dňu 1. 10. 1997 16,50 eura
  b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre lanovú dráhu 16,50 eura
  c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu 23 eur
  d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla 6,50 eura
  e) Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla 115 eur;
  f) Zmena registračných údajov vlastníka  železničného vozidla 40 eur;
  g) Zrušenie skratky vlastníka železničného  vozidla 20 eur;
  h) Povolenie na uvedenie dráhového vozidla  do prevádzky 40 eur;
  i) Zmena povolenia na uvedenie dráhového  vozidla do prevádzky 15 eur;
  j) Pridelenie evidenčného čísla  železničnému vozidlu 40 eur;
  k) Zmena alebo zrušenie evidenčného čísla  železničného vozidla 15 eur;
  l) Zaevidovanie železničného vozidla  do národného registra  železničných vozidiel 40 eur;
  m) Dodatočné povolenie na uvedenie  železničného vozidla do prevádzky, ktoré  má povolenie na uvedenie do prevádzky  v železničnom systéme vydané v inom členskom štáte 65 eur;
  n) Zmena alebo zrušenie dodatočného  povolenia podľa písmena m) 20 eur;
  o) Vydanie duplikátu dokladu podľa písmen e) až k) a písmen m) a n) 7 eur.
  Poznámky
  1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové vozidlo schváleného typu bez zreteľa na celkový počet dráhových vozidiel.
2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší územný celok.

Položka 72

Podanie žiadosti o  
a) udelenie osvedčenia výrobcu22)........................................................................................................................................................ 20 eur,
b) udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu22)...................................................................................................................................... 30 eur,
c) zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti................................................................................... 20 eur,
d) zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti.................................................................. 30 eur.
Poznámka  
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.  

Položka 72a

a) Podanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania vozidiel........................................................................................................................................................................ 300 eur
b) Podanie žiadosti o zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania vozidiel............................................................................................................................................................................   50 eur
c) Podanie žiadosti o oznámenie poverenej technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie............................. 100 eur
d) Podanie žiadosti o doplnenie oznámenia poverenej technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie.........   50 eur.
Poznámka  
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.  

Položka 73

Podanie žiadosti o  
a) dočasné vyradenie vozidla z premávky  
1. v lehote do 1 roka ..... 5 eur,
2. v lehote od 1 roka do 2 rokov ..... 20 eur,
3. v lehote od 2 rokov do 4 rokov ..... 35 eur,
4. v lehote od 4 rokov do 6 rokov ..... 70 eur,
5. v lehote od 6 rokov do 10 rokov ..... 170 eur,
6. v lehote nad 10 rokov ..... 350 eur,
b) opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky ..... 5 eur,
c) povolenie výnimky podľa osobitného predpisu22ac) ..... 20 eur,
d) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel ..... 5 eur,
e) pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN ..... 20 eur.
Poznámky  
1. Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.  
2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok
lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
 

Položka 74

Vykonanie skúšky  

a) na získanie vodičského oprávnenia

 

  1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ...........................................................................................................

   16,50 eura 

  2. skupiny B, B+E a T a podskupiny B1 ....................................................................................................

33 eur

  3. skupiny C1+E a D1+E a podskupiny C1 a D1 ....................................................................................

49,50 eura

  4. skupiny C, C+E, D a D+E ........................................................................................................................

66 eur

b) pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia ..........................................

   16,50 eura

c) na získanie inštruktorského oprávnenia

 

  1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ............................................................................................................

   16,50 eura

  2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 ...................................................................................................

33 eur

  3. skupiny C1 + E a D1 + E a podskupiny C1 a D1 .................................................................................

49,50 eura

  4. skupiny C, C + E, D a D + E .....................................................................................................................

66 eur

d) na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia ............................................................................

   16,50 eura

Poznámky1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie
vodičského oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných
učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných
odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky
na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní
vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia,
ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky
sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú
skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie
za každú skupinu inštruktorského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín
inštruktorského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná
skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
 

Položka 75

a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh 6,50 eura
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla 3 eurá
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik 99,50 eura
d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry 200 eur;
e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa písmena c), alebo bezpečnostného povolenia podľa písmena d) 15 eur;
f) Vydanie preukazu rušňovodiča 30 eur;
g) Zmena alebo zrušenie preukazu  rušňovodiča podľa písmena f) 15 eur;
i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g) 7 eur.

Položka 76

  a) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku 16,5 eur
  b) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku 16,50 eura
  c) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku 33 eur
  d)Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku 165,5 eur
  e) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla 182 eur
  f) vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov 66 eur
  g) vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla 16,50 eura
  Poznámky  
  1. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.  
  2. Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie príslušných dokladov.  

Položka 77

Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide  
a) o vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie
oprávnenia viesť motorové vozidlá a doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení

 

  1. skupiny A a AM a podskupiny A1 .....

66 eur

  2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 .....

66 eur

  3. skupiny C1 + E a D1 + E a podskupín C1 a D1 .....

66 eur

  4. skupiny C, C + E, D a D + E .....

66 eur

b) o vykonanie zmeny v osvedčení o registrácii .....

66 eur

P o z n á m k y1. Poplatok podľa písmena a) sa vyberie za každú skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka
viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina
zahŕňa ďalšiu skupinu.2. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.
 

Položka 77a

a) Registrácia na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku 60 eur

b) Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča 5 eur

c) Vydanie kvalifikačnej karty vodiča 50 eur

Položka 78

a) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie  
1. stanice technickej kontroly ..... 200 eur,
2. pracoviska emisnej kontroly ..... 200 eur,
3. pracoviska kontroly originality ..... 200 eur,
4. pracoviska montáže plynových zariadení   50 eur.
b) Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie  
1. technických kontrol vozidiel ..... 200 eur,
2. emisných kontrol motorových vozidiel ..... 200 eur,
3. kontrol originality vozidiel ..... 200 eur,
4. montáže plynových zariadení ..... 50 eur.
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom oprávnení podľa písmena b) ..... 50 eur.
Poznámky  
1. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a) a b) tejto položky požaduje viac povolení alebo oprávnení, poplatky sa sčítavajú.  
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.  

Položka 78a

a) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo predĺženia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti  
1. kontrolného technika ..... 80 eur,
2. technika emisnej kontroly ..... 80 eur,
3. technika kontroly originality ..... 80 eur,
4. technika montáže plynových zariadení ..... 80 eur.
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  
1. kontrolného technika ..... 10 eur,
2. technika emisnej kontroly ..... 10 eur,
3. technika kontroly originality ..... 10 eur,
4. technika montáže plynových zariadení ..... 10 eur.
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa písmena b) ..... 10 eur.
Splnomocnenie  
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena a) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.  
Poznámka  
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.  

Položka 78b

Podanie žiadosti o  
a) schválenie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality ..... 100 eur,
b) predĺženie platnosti v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality ..... 100 eur,
c) zmenu v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality .....   50 eur.
d) schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách ..... 100 eur,
e) predĺženie platnosti v osvedčení o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách ..... 100 eur,
f) zmenu v osvedčení o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách .....   50 eur.
Poznámka  
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.  

Položka 79

a) Vydanie dopravnej licencie dopravcovi  
    1. na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 99,50 eura
    2. na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 66 eur
    3. na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 66 eur
    4. na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 33 eur
    5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci 16,50 eura
    6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci 165,50 eura
b) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a) 50 % príslušnej sadzby
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky  

    1. na jednu prepravu jedným vozidlom

165,50 eura

    2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom

331,50 eura

    3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom

995,50 eura
d) Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu do miesta na území Slovenskej republiky alebo z neho, alebo cez územie Slovenskej republiky  
    1. na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom 6,50 eura
    2. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu 199 eur
e) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu 6,50 eura
f) Vydanie povolenia CEMT23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu  
    1. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska na dobu jedného roka 663,50 eura
    2. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska a Grécka na dobu jedného roka 497,50 eura
    3. do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska, Talianska a Grécka na dobu jedného roka 331,50 eura
g) Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy alebo nepravidelnej autobusovej dopravy  
    1. jednorazové (do cudzieho štátu a späť) 6,50 eura
    2. jednorazové do tretieho štátu a späť 16,50 eura
    3. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom povolení) 165,50 eura
h) Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu22b) 16,50 eura
i) Vydanie povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva22c) 6,50 eura
j) Vydanie overenej kópie povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva na každé vozidlo 1,50 eura
k) Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu22d) 3 eurá
l) Vydanie osvedčenia o odbornej príprave poradcov22a) 16,50 eura
m) Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča22e) 6,50 eura
Splnomocnenie1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.  

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná alebo nadrozmerná preprava“), dopravca zaplatí  
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer  
1. nadrozmerná preprava  
1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené vcm) je    
do 300,0 .....   16,50 eura
od 300,1 do 350,0 .....   26,50 eura
od 350,1 do 400,0 .....   33 eur
od 400,1 do 500,0 .....   66 eur
za každých ďalších aj začatých 10 cm .....   16,50
1.2. pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je    
do 400,0 .....   16,50 eura
od 400,1 do 450,0 .....   33 eur
od 450,1 do 500,0 .....   99,50 eura
a za každých ďalších aj začatých 10 cm .....   16,50 eura
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla
alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
 
do 12,00 .....   16,50 eura
od 12,01 do 22,00 .....   99,50 eura
nad 22,01 .....   165,50 eura
za každých ďalších aj začatých 5,0 m .....   49,50 eura
2. nadmerná preprava  
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je  
do 20,00 .....   99,50 eura
od 20,01 do 30,00 .....   165,50 eura
od 30,01 do 50,00 .....   265,50 eura
za každých ďalších aj začatých 10 t .....   66 eur
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu25a) ( nápravové zaťaženie) bez rozdielu,o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je  
od 3,01 do 5,00 .....   82,50 eura
od 5,01 do 10,00 .....   132,50 eura
od 10,01 do 15,00 .....   232 eur
od 15,01 do 20,00 .....   331,50 eura
za každých ďalších aj začatých 5 % .....   165,50 eura
b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky  
1. nadrozmerná preprava .....   165,50 eura
2. ostatné prípady .....   331,50 eura
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku  
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača  
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu .....   99,50 eura
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu .....   199 eur
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov  
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. .....   497,50 eura
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. .....   995,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.  
Splnomocnenie  
1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.  
2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.  
3. Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.  
Poznámky  
1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.  
2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24),25),25a).  
3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke..  
4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty..  
5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1.], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.)..  
6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých vychádza vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá..  
7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel..  
8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá..  
9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony..  
10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2..  
11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť,25),25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2..  
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b)..  
13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.  

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

 
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti ................................................................................ 66 eur
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti ................................................................................ 49,50 eura
PoznámkaSprávny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.  

Položka 81

Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií25a)  ........................

33 eur

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1
písm. b) až g) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb.
, ktorou
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) .............................................................

99,50 eura

SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok
podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán
zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
 

Položka 83

a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty.................................................................................................. 464,50 eura
b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty.......................................................................................... 331,50 eura
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy................................................................................................... 165,50 eura
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty...................................   99,50 eura
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií..........................................................           66 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. Triedy a miestnych komunikácií..................           33 eur

Položka 84

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie
na cestu I., II. a III. triedy .................................................................................................................

66 eur

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ......................

33 eur

SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť,
prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty
môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
 
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky
alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené
vyvolanými investíciami.
 

Položka 85

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie

99,50 eura

b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

   16,50 eura

c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice

 

  1. s cestou ...................................................................................................................................

99,50 eura

  2. s miestnou komunikáciou ...................................................................................................

66 eur
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť
až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
 
PoznámkaPoznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.  

Položka 86

Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom  
a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy  
1. fyzickej osobe ..... 16,50 eura
2. právnickej osobe ..... 33 eur
b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy 33 eur
c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou ..... 66 eur
Splnomocnenie  
Dráhový správny úrad môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.  

Položka 87

Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,  
1. fyzickej osobe ..... 9,50 eura
2. právnickej osobe ..... 16,50 eura

Položka 88

Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania  

a) o zriadení železničného priecestia ............................................................................................

33 eur

b) o zrušení železničného priecestia .............................................................................................

   3 eurá

Položka 89

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie  
  1. železničnej trate ..... 500 eur;
  2. špeciálnej dráhy, lanovej dráhy ..... 500 eur;
  3. električkovej dráhy, trolejbusovej dráhy a siete týchto dráh ..... 500 eur;
  4. vlečky ..... 200 eur;
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy  
  1. na železničných tratiach ..... 500 eur;
  2. na špeciálnej dráhe, lanovej dráhe ..... 300 eur;
  3. na sieti električkových dráh trolejbusových dráh ..... 300 eur;
  4. na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy ..... 100 eur.
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie ..... 995,50 eura
d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe ..... 66 eur
e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie ..... 6,50 eura
f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa ..... 33 eur
  Poznámka
  Povolenie na prevádzkovanie električkových dráh alebo trolejbusových dráh a licencie na prevádzkovanie dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné vyššie územné celky.

Položka 90

a) Vydanie súhlasu na zriadenie letiska  
  1. verejné letisko s medzinárodnou prevádzkou ..... 10 000 eur
  2. verejné letisko s vnútroštátnou prevádzkou ..... 5 000 eur
  3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou ..... 2 500 eur
  4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou ..... 2 000 eur
  5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo ..... 1 000 eur
b) Vydanie súhlasu na vykonanie podstatnej zmeny letiska ..... 1 000 eur
c) Vydanie súhlasu na zrušenie letiska ... 700 eur
d) Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska ..... 1 000 eur
e) Vydanie licencie na vykonávanie leteckej dopravy  
  1. prvé vydanie ..... 3 500 eur
  2. predĺženie platnosti ..... 700 eur
  3. podstatná zmena ..... 60 eur

Položka 91

a) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska  
  1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu  
    1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ..... 80 eur
    1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..... 140 eur
    1.3. prístrojovou ..... 280 eur
    1.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 360 eur
    1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 500 eur
    1.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 660 eur
  2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu  
    2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ... 80 eur
    2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..... 100 eur
    2.3. prístrojovou ..... 200 eur
    2.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 340 eur
    2.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 500 eur
    2.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 660 eur
b) Zmena alebo doplnenie povolenia alebo predĺženie platnosti povolenia podľa písmena a) ..... 25 % príslušnej sadzby
c) Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého pozemného zariadenia alebo na vykonanie jeho podstatnej zmeny ..... 80 eur
d) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia ..... 80 eur
e) Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem  
  1. letiska ..... 500 eur
  2. vrtuľníkového letiska (heliportu) ..... 200 eur
  3. leteckého pozemného zariadenia ..... 500 eur
  4. ornitologických ochranných pásiem ... 80 eur
f) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení ..... 20 eur
g) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním  
  1. vrtuľníkového letiska (heliportu) leteckej záchrannej služby ..... 180 eur
  2. vrtuľníkového letiska (heliportu) ..... 280 eur
  3. letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve ..... 280 eur
  4. letiska pre všeobecné letectvo s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m ..... 340 eur
  5. iného letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m ..... 660 eur
  6. letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy nad 1 200 m ..... 1 660 eur
  7. leteckého pozemného zariadenia ..... 60 eur
h) Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza, pre letisko so vzletovou a pristávacou dráhou a plochou konečného priblíženia a vzletu  
  1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ..... 80 eur
  2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..... 140 eur
  3. prístrojovou na nepresné priblíženie a na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 300 eur
  4. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 400 eur
  5. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 500 eur
i) Vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa  
  1. prvé vydanie ..... 3 500 eur
  2. predĺženie platnosti ..... 360 eur
  3. zmena alebo doplnenie ..... 180 eur
j) Vydanie osvedčenia leteckej školy – jednopilotné lietadlo  
  1. prvé vydanie ..... 360 eur
  2. predĺženie platnosti ..... 160 eur
  3. zmena alebo doplnenie ..... 100 eur
k) Vydanie osvedčenia leteckej školy – viacpilotné lietadlo alebo vydanie osvedčenia leteckej školy pre výcvik technika údržby lietadiel podľa časti 147  
  1. prvé vydanie ..... 2 000 eur
  2. predĺženie platnosti ..... 500 eur
  3. zmena alebo doplnenie ..... 300 eur
l) Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu  
  1. prvé vydanie ..... 1 000 eur
  2. predĺženie platnosti ..... 160 eur
  3. zmena alebo doplnenie ..... 100 eur
m) Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve podľa osobitného predpisu25aa)  
  1. prvé vydanie ..... 600 eur
  2. predĺženie platnosti ..... 360 eur
  3. zmena alebo doplnenie ..... 60 eur
n) Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia ..... 60 eur
o) Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ... 200 eur
p) Vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní a na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemským prevádzkovateľom, pre každé lietadlo ... 200 eur
r) Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej frekvencie ..... 200 eur
s) Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy ..... 160 eur
t) Pridelenie kódu módu S ..... 160 eur
u) Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia leteckej telekomunikačnej služby ..... 40 eur
v) Vydanie duplikátu o pridelení frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o zmene frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o pridelení jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy alebo o pridelení kódu módu S ..... 40 eur“.

Položka 91a

a) Vydanie povolenia na projektovanie, výrobu, opravy a údržbu leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia podľa osobitného predpisu25ab) pre  
  1. spoločnosť do 10 zamestnancov ..... 500 eur
  2. spoločnosť od 11 do 50 zamestnancov ... 1 000 eur
  3. spoločnosť od 51 do 100 zamestnancov ... 2 000 eur
  4. spoločnosť nad 100 zamestnancov ... 4 000 eur
b) Schválenie ďalšieho miesta údržby schválenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na údržbu v zahraničí ..... 900 eur
c) Uznanie spôsobilosti skúšobne a skúšobného zariadenia leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia ..... 500 eur
d) Schválenie zmluvy na údržbu lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky medzi leteckým prevádzkovateľom a údržbovou organizáciou ..... 60 eur
e) Vydanie povolenia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla ... 2 000 eur
f) Vydanie povolenia na overovanie letovej spôsobilosti lietadla (vydanie odporúčacej správy a vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti)  
  1. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ... 200 eur
  2. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 2 750 kg ..... 1 000 eur
g) Zmena, predĺženie alebo rozšírenie povolenia alebo schválenia ..... 25 % príslušnej sadzby podľa písmen a) až f)
h) Osvedčovanie technickej spôsobilosti typu pohonnej jednotky, vrátane typového osvedčenia pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 1 000 eur
i) Osvedčovanie modifikácie alebo zmeny pohonnej jednotky vrátane vydania dodatku k typovému osvedčeniu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 800 eur
j) Uznanie platného dokladu o typovej spôsobilosti pohonnej jednotky vydaného leteckým úradom cudzieho štátu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 500 eur
k) Osvedčovanie technickej spôsobilosti vrátane vydania typového osvedčenia pre  
  1. pevné drevené alebo kompozitové vrtule ... 600 eur
  2. pevné kovové vrtule ..... 900 eur
  3. prestaviteľné vrtule ..... 1 500 eur
  4. staviteľné vrtule ..... 2 500 eur
  5. zmena, doplnenie alebo predĺženie osvedčenia ..... 25 % príslušnej sadzby
l) Výstroj lietadla  
  1. schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve pre súčasti výstroja lietadla ..... 60 eur
  2. schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve na základe dokladu o spôsobilosti vydaného iným leteckým úradom ..... 60 eur
m) Vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia určeného na výcvik leteckého personálu v civilnom letectve ... 660 eur
  1. zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti súhlasu ..... 25 % príslušnej sadzby podľa písmena m)

Položka 91b

a) Vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti25ac) pre  
  1. balóny, vzducholode ..... 60 eur
  2. vetrone ..... 100 eur
  3. motorizované klzáky ..... 200 eur
  4. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 320 eur
  5. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ..... 500 eur
  6. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 1500 eur
  7. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) ... 3 500 eur
  8. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg ..... 7 000 eur
b) Zmena alebo predĺženie osvedčenia letovej spôsobilosti ..... 25 % príslušnej sadzby podľa písmena a)
c) Vydanie typového certifikátu pre lietadlo ... 3 500 eur
  1. schválenie modifikácie alebo dodatku k typovému osvedčeniu lietadla ..... 25 % príslušnej sadzby
d) Uznanie osvedčenia o typovej spôsobilosti vydaného príslušnými orgánmi cudzieho štátu  
  1. balóny, vzducholode ..... 60 eur
  2. vetrone ..... 100 eur
  3. motorizované klzáky a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 160 eur
e) Osvedčovanie letovej spôsobilosti jednotlivo amatérsky stavaného lietadla25ad) ..... 2 000 eur
f) Vydanie letového povolenia  
  1. vetroňa, motorizovaného vetroňa, lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 100 eur
  2. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 200 eur
  3. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ... 1 500 eur
g) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti bez odporúčacej správy motorovým lietadlám  
  1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ..... 700 eur
  2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 2 000 eur
  3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) ..... 4 000 eur
  4. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg ..... 9 000 eur
h) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti na základe odporúčacej správy motorovým lietadlám  
  1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ..... 160 eur
  2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 240 eur
  3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) ..... 1 000 eur
  4. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg ..... 3 320 eur
i) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom na základe odporúčacej správy ..... 200 eur
j) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom bez odporúčacej správy ..... 600 eur

Položka 91c

a) Schválenie programu bezpečnostnej ochrany25ae)  
  1. medzinárodného verejného letiska ... 340 eur
  2. verejného letiska ..... 160 eur
  3. leteckého prevádzkovateľa ..... 340 eur
b) Schválenie výcvikového strediska na prepravu nebezpečného tovaru ..... 660 eur
c) Zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti povolenia ..... 50 % príslušnej sadzby podľa písmen a) a b)
d) Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti podľa § 34a leteckého zákona ..... 10 eur

Položka 91d

a) Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie  
  1. pilot voľného balóna, pilot lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane), pilot vetroňa, operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice ..... 20 eur
  2. súkromný pilot, obchodný pilot, dopravný pilot, letecký navigátor, palubný inžinier, palubný rádiotelefonista, palubný sprievodca, technik údržby lietadla, dispečer leteckej dopravy, riadiaci letovej prevádzky ..... 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti
  3. získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti ..... 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti
  4. jazyková skúška ..... 60 eur
b) Vydanie preukazu spôsobilosti  
  1. prvé vydanie ..... 8 eur
  2. vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie ..... 20 eur
  3. zmena alebo predĺženie ..... 8 eur
  4. vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu spôsobilosti vydaného iným štátom ..... 50 eur
  5. uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti ..... 50 eur
c) Mimoriadne teoretické preskúšanie, ktorým je podmienené vrátenie odobratého preukazu spôsobilosti, kvalifikácie alebo oprávnenia ..... 60 eur
d) Praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu  
  1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 60 eur
  2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 80 eur
  3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 80 eur
  4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 160 eur
e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu  
  1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 120 eur
  2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 160 eur
  3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 240 eur
  4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 320 eur“.

Položka 92

a) Zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky  
  1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ... 100 eur
  2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 751 kg do 5 700 kg (vrátane) ..... 500 eur
  3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 701 kg ..... 1 000 eur
b) Výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky ..... 20 eur
c) Zápis lietadla do evidencie lietajúcich športových zariadení ..... 60 eur
d) Výmaz lietadla z evidencie lietajúcich športových zariadení ..... 10 eur
e) Pridelenie poznávacej značky alebo špeciálnej poznávacej značky (za každú značku osobitne) ..... 40 eur
f) Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy ..... 40 eur
g) Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla ..... 25 % príslušnej sadzby podľa písmen a), c), e) a f)
h) Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti ..... 20 eur
i) Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch .... 35 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa položky 90 až 92 je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej fyzickou osobou alebo právnickou osobou, alebo ak bola v dokumente, rozhodnutí, osvedčení alebo preukaze zistená chyba zapríčinená štátnym orgánom, ktorý dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz vydal.

Od poplatku podľa položky 92 písm. b) je oslobodený výmaz lietadla, o ktorého vyradení z prevádzky rozhodol Letecký úrad Slovenskej republiky.“

Položka 93

a) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla a vodcu plavidla plávajúceho stroja s vlastným pohonom

165,50 eura

b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky

82,50 eura

c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

33 eur

d) Vykonanie opravnej skúšky podľa písmen a) až c)

   16,50 eura

e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen a) až c)

   9,50 eura

f) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e)

   9,50 eura

g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej posádky

33 eur

h) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla a člena lodnej posádky

49,50 eura

i) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

   16,50 eura

j) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu

   16,50 eura

OslobodenieOd poplatku podľa písmen c), d), e) a i) tejto položky sú oslobodení príslušníci Zboru požiarnej ochrany na služobné účely a pracovníci štátnej plavebnej správy.
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

Položka 94

a) Vydanie lodného osvedčenia a vykonanie prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla  
  1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m  
   1.1. bez vlastného strojného pohonu 33 eur
   1.2. s vlastným strojným pohonom 69,50 eura
  2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m  
   2.1. bez vlastného strojného pohonu 66 eur
   2.2. s vlastným strojným pohonom 116 eur
  3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,  
   3.1 bez vlastného strojného pohonu 250 eur
   3.2 s vlastným strojným pohonom 500 eur
b) Predĺženie platnosti lodného osvedčenia, vykonanie zmien v lodnom osvedčení alebo vydanie jeho duplikátu  
  1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m  
   1.1. bez vlastného strojného pohonu

16,50 eura

   1.2. s vlastným strojným pohonom

43 eur

  2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m  
   2.1. bez vlastného strojného pohonu 33 eur
   2.2. s vlastným strojným pohonom 66 eur
  3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,  
   3.1. bez vlastného strojného pohonu 165 eur
   3.2. s vlastným strojným pohonom 330 eur

c) Vykonanie technickej prehliadky

 
  1. malého plavidla s dĺžkou do 7 metrov  
   1.1 bez vlastného strojného pohonu 6,50 eura
   1.2 s vlastným strojným pohonom 9,50 eura
  2. malého plavidla s dĺžkou väčšou ako 7 metrov  
   2.1 bez vlastného strojného pohonu 33 eur
   2.2 s vlastným strojným pohonom 49,50 eura

d) Vydanie doplnkového lodného osvedčenia

65 eur

e) Vydanie dočasného lodného osvedčenia

65 eur

f) Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla

49,50 eura

g) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá

 
  1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 165,50 eura
  2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 99,50 eura
h) Predĺženie platnosti ciachového preukazu, vykonanie zmien alebo vystavenie duplikátu pre plavidlá  
  1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 56 eur
  2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 33 eur
i) Zápis do registra plavidiel Slovenskej republiky  
  1. malých plavidiel

16,50 eura

  2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami 33 eur

j) Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky

16,50 eura

k) Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky

 
  1. malých plavidiel 6,50 eura
  2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami 33 eur
l) Zápis zmeny názvu plavidla do registra plavidiel Slovenskej republiky alebo iného údaja týkajúceho sa plavidla 16,50 eura
m) Zápis zmeny vlastníka plavidla alebo zápis zmeny adresy vlastníka do registra plavidiel Slovenskej republiky 16,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen e) a f) tejto položky je oslobodené vydanie osobitného povolenia na skúšobnú plavbu.
2. Od poplatku podľa písmena k) tejto položky je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodla Štátna plavebná správa.
 
Poznámky1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena b) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena h) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.  

Položka 95

a) Vydanie osobitného povolenia na státie plávajúcich zariadení, ktoré podliehajú registrácii, alebo vystavenie jeho duplikátu  

  1. s dĺžkou rovnou alebo menšou ako 20 m

33 eur

  2. s dĺžkou väčšou ako 20 m

66 eur

b) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla alebo na rekonštrukciu malého plavidla a na vydanie povolenia na jeho stavbu alebo rekonštrukciu

165 eur

c) Schválenie typovej dokumentácie a vydanie typového osvedčenia malého plavidla

99,50 eura

d) Povolenie stavby malého plavidla podľa schválenej typovej dokumentácie

16,50 eura

e) Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel

 

  1. plavidlá s vlastným strojným pohonom

132,50 eura

  2. plavidlá bez vlastného strojného pohonu

33 eur

f) Vydanie stanoviska na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby 

116 eur

g) Vydanie záväzného stanoviska podľa osobitného predpisu25b)

132,50 eura

h) Vydanie povolenia na usporiadanie športového podujatia alebo slávnosti na vode, ktoré sa koná na sledovanej vodnej ceste alebo na výhľadovo sledovanej vodnej ceste

20 eur

i) Povolenie výnimky z predpisov v oblasti vnútrozemskej plavby

16,50 eura

j) Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu  

  1. vodcu malého plavidla kategórie A

80 eur

  2. vodcu malého plavidla kategórie B

80 eur

  3. vodcu malého plavidla kategórie C

80 eur

  4. vodcu malého plavidla kategórie D

80 eur

k) Vykonanie zmeny učebných osnov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla

40 eur

l) Vykonanie zmeny školiteľov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla

40 eur

m) Udelenie dopravnej licencie  

  1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok

165,50 eura

  2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok

99,50 eura

n) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú

995,50 eura

o) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen l) a m) tejto položky

33 eur

p) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie

66 eur

q) Vydanie duplikátu dopravnej licencie

66 eur

Položka 96

a) Vydanie námorníckej knižky ..... 30 eur
b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka ..... 140 eur
c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka ..... 70 eur
d) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti ..... 70 eur
e) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu ..... 70 eur
f) Vydanie dočasného potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu ..... 30 eur
f) Vydanie preukazu spôsobilosti člena lodného mužstva ..... 30 eur
g) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní kurzu bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku ..... 30 eur
h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g) ..... 30 eur
Poznámky  
1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.  
2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a), d), e) tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.  

Položka 97

a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu  
1. nesamohybného plavidla ..... 1 600 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ..... 2 000 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ..... 3 000 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..... 4 000 eur
b) Ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis námornej lode do námorného registra (predĺženie registrácie námornej lode)  
1. nesamohybného plavidla ..... 1 500 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ..... 1 700 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ..... 2 700 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..... 3 700 eur
c) Ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO)  
1. nesamohybného plavidla ..... 300 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ..... 350 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ..... 400 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..... 500 eur
d) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra ..... 500 eur
e) Výmaz námornej lode z námorného registra ..... 500 eur
f) Zmena mena námornej lode ..... 500 eur
g) Zmena vlastníka námornej lode ..... 500 eur
h) Zápis záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri ..... 350 eur
i) Výmaz záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri ...... 350 eur
j) Iný zápis v námornom registri ..... 250 eur
k) Kontrolná prehliadka námornej lode ..... 1 500 eur
l) Dočasný zápis rozostavanej námornej lode do námorného registra (dočasná registrácia) vrátane vydania registračného listu ..... 130 eur
m) Zápis a výmaz záložného práva rozostavanej námornej lode ..... 130 eur
n) Zápis námornej lode podľa písmena a), ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis podľa písmena b) a ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) podľa písmena c) pre tankové a špeciálne námorné lode ..... 150 % z príslušnej sadzby
o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla ..... 40 eur
p) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo ..... 40 eur
r) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou do 12 metrov do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu ..... 140 eur
s) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou 12 metrov a viac do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu ..... 350 eur
t) Zápis námornej jachty do námorného registra vrátane vydania registračného listu ..... 1 000 eur
u) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel alebo v preukaze odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla ..... 30 eur
v) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel ..... 40 eur
w) Výmaz námornej jachty z námorného registra ..... 500 eur
x) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách o) až t) ..... 30 eur
Poznámky  
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.  

Položka 98

a) Vydanie dočasného registračného listu ..........................................................................140 eur
b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list ................................................................250 eur
c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď .........140 eur
d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny ....................................................................140 eur
Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.

VII. ČASŤ

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE

Položka 99

Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26)  
a) o prístupe alebo prepojení 1 659,50 eura
b) o spoločnom umiestnení a používaní zariadení

829,50 eura

c) okrem sporov podľa písm. a) a b)

331,50 eura

Položka 100

a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27)..... 49,50 eura
b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a).....

16,50 eura

PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel

Položka 101

a) podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo podanie žiadosti o pridelenie frekvencií27b) 6,50 eura
b) predĺženie doby platnosti individuálneho, prevádzkového, typového, osobitného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27c) 6,50 eura
c) vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27d) alebo predĺženie doby jeho platnosti 3 eurá
d) podanie žiadosti o zmenu povolenia vydanom podľa tejto položky 3 eurá

Položka 102

a) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti27e) 9,50 eura
b) žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti 6,50 eura

Položka 103

a) overenie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služby27e) 6,50 eura
b) overenie osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e) 16,50 eura
c) opravná skúška pri overení podľa písmena a) 3 eurá 
d) opravná skúška pri overení podľa písmena b) 6,50 eura 

Položka 104

Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti27f) 16,50 eura 

VIII. ČASŤ

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 133

Žiadosť  
a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne32) ..... 165,50 eura
b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 33 eur
c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 33 eur
d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 16,50 eura
e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní ..... 66 eur

Položka 134

Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí  
a) fyzická osoba .....   16,50 eura
b) právnická osoba .....   33 eur

Položka 138

Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru  
a) do 3 319 391,50 eura .....   3 319 eur
b) do 33 193 918,50 eura .....   33 193,50 eura
c) nad 33 193 918,50 eura .....   165 969,50 eura

Položka 140

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:    
1. číselné lotérie .....   331,50 eura
2. okamžité lotérie .....   331,50 eura
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj .....   1 493,50 eura
4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok .....   331,50 eura
5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie .....   331,50 eura
6. kurzové stávky .....   3 319 eur
7. hazardné hry v kasíne .....   33 193,50 eura
8. bingo vrátane špeciálneho binga .....   3 319 eur
9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry .....   3 319 eur
10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode .....   3 319 eur
b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému, .....   35 eur
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri    
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode .....   100 eur
2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode .....   300 eur
d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja .....   16,50 eura
e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu .....   16,50 eura

Položka 141

Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ....................................................................................................

1 659,50 eura

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie .....................................

6,50 eura

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka   1,50 eura

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu32a) .......................................................................

9,50 eura 

b) Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu32a) ..................

3 eurá

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ .........................................................

  1,50 eura 

d) Pridelenie registračného odberného čísla ...................................................................................................

9,50 eura 

Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.
PoznámkaPoplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.  

Položka 144

a) Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice
v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia ..................................................................

9,50 eura

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra...........................

9,50 eura

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu32a)..........................................

 

16,50 eura

d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené osvedčenie ..................................................................................................................

6,50 eura

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva32a) ..........................

9,50 eura

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania8) .......................................................................................

9,50 eura

Položka 146

Vydanie povolenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky na predaj tovaru spotrebného
charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk
a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností
a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností ...............................

16,50 eura

Položka 147a

Udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy ................................... 663,50 eura.

Položka 148

a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení  
1. na každú voľnú živnosť ..... 5 eur
2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť ..... 15 eur
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa ..... 3 eurá
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri ..... 3 eurá
d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení ..... 6 eur
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni ..... 6 eur
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení ..... 3 eurá
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti ..... 4 eurá
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu33) ..... 6 eur
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe33a) ..... 6 eur
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe ..... 20 eur
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom
priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike .....
100 eur
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis ..... 3 eurá
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán ..... 5 eur
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané33b) ... 3 eurá

Poznámky

1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.4)

Položka 149

a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku  
    1. strážnej služby ..... 82,50 eura
    2. detektívnej služby ..... 99,50 eura
    3. odbornej prípravy a poradenstva ..... 116 eur
    4. vlastnej ochrany ..... 66 eur
    5. technickej služby ..... 66 eur
b) Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky ..... 66 eur
c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu  
    1. skúška typu S .....    16,50 eura
    2. skúška typu P ..... 49,50 eura
    3. skúška po skrátenej forme odbornej prípravy ..... 33 eur
d) Podanie žiadosti o udelenie akreditácie ..... 165,50 eura
e) Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu .....    3 eurá
f) Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby 33 eur
g) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky ..... 33 eur
h) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti .....    16,50 eura
i) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie ..... 33 eur
j) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie .....    16,50 eura
k) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie ..... 66 eur
l) Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej bezpečnosti .....    16,50 eura
Poznámky  
1. Správny orgán poplatok podľa písmena a) bodu 5. zníži na pätinu uvedenej sadzby, ak k 1. 1. 2006 je žiadateľ držiteľom oprávnenia podľa doterajších predpisov.  
2. Správny orgán môže poplatok podľa písmena h) znížiť na pätinu uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydávaný podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti.  
3. Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena h) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydávaný pri druhej strate. Pri každej ďalšej strate preukazu odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.  
4. Správny orgán správny poplatok podľa písmena j) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je vykonaná z podnetu správneho orgánu.  
5. Správny orgán správny poplatok podľa písmena k) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je vykonaná z podnetu správneho orgánu.  

Položka 149a

Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o

a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov ..... 20 eur,
b) účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení  
  1. súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ..... 99,50 eura,
  2. výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 567/2008 Z. z. ..... 16,50 eura,
  3. účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a výsledok hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..... 10 eur,
  4. účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. a účtovnú závierku neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ..... 10 eur,
  5. webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ..... 10 eur,
c) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ..... 3,50 eura,
d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
  1. údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra a ich pobočiek ..... 20 eur,
  2. prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra alebo ich pobočiek ..... 166 eur,
  3. zmeny v údajoch podľa prvého bodu ..... 10 eur,
  4. zmeny v údajoch podľa druhého bodu ..... 16,50 eura,
e) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ..... 3,50 eura,
f) rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala a ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti ..... 66,50 eura,
g) iné údaje ..... 20 eur,
h) oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..... 3,50 eura.

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené údaje zverejňované v Obchodnom vestníku registrovými úradmi,36) konkurznými správcami, súdnymi exekútormi, dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska a údaje zverejňované podľa § 218a ods. 6 a § 218o ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka.

Položka 150

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia  
    1. samosprávnym krajom  
        1.1. pre fyzické osoby ..... 66 eur
        1.2. pre právnické osoby ..... 165,50 eura

    2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky .....

497,50 eura

b) Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného

 

    1. samosprávnym krajom .....

  33 eur

    2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky .....

165,50 eura

c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) .....

     3 eurá
d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu  

    1. pre fyzické osoby .....

66 eur

    2. pre právnické osoby .....

165,50 eura
e) Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na činnosti vedúce k ožiareniu, povolenia na uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia a povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany  

    1. pre fyzické osoby .....

  165,50 eura

    2. pre právnické osoby .....

497,50 eura
f) Zmena povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedeného v písmene e)  

    1. pre fyzické osoby .....

  99,50 eura

    2. pre právnické osoby .....

165,50 eura
g) Predĺženie platnosti povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedeného v písmene e)  
    1. pre fyzické osoby ..... 82,50 eura
    2. pre právnické osoby ..... 248,50 eura
h) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia36a) ..... 16,50 eura

i) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia uvedeného v písmene h) .....

3 eurá

j) Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti .....

16,50 eura
k) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti36b) ..... 6,50 eura

l) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena k) .....

3 eurá

m) Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zoznamoch povolených látok .....

995,50 eura
n) Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva ..... 663,50 eura

o) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o povolení výnimky zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického výrobku na zvieratách .....

663,50 eura

p) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o povolení výnimky zo zákazu testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách .....

663,50 eura
q) Predĺženie platnosti povolenia podľa písmen m) a n) ..... 33 eur
r) Vydanie osobného radiačného preukazu ..... 16,50 eura
s) Vyhotovenie duplikátu osobného radiačného preukazu uvedeného v písmene r) ..... 6,50 eura
t) Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb36ba) ..... 497,50 eura
u) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmena t) ..... 16,50 eura
v) Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby36bb) ..... 497,50 eura
x) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmena v) ..... 16,50 eura

Položka 150a

a) Vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu

 

  1. pre fyzické osoby .....

16,50 eura

  2. pre právnické osoby .....

33 eur
b) Zmena povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu  

  1. pre fyzické osoby  .....

8 eur

  2. pre právnické osoby .....

16,50 eura
c) Vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania  

  1. pre fyzické osoby .....

49,50 eura

  2. pre právnické osoby .....

99,50 eura
d) Zmena povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania  

  1. pre fyzické osoby .....

24,50 eura

  2. pre právnické osoby .....

49,50 eura
e) Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania  

  1. pre fyzické osoby .....

49,50 eura

  2. pre právnické osoby .....

99,50 eura
f) Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania  

  1. pre fyzické osoby .....

24,50 eura

  2. pre právnické osoby .....

49,50 eura

g) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) až f) .....

3 eurá
PoznámkySprávny orgán odpustí poplatok podľa písmen a) až f) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná a nebude zamestnancom.  

Položka 151

a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s určenými látkami kategórie 2 a 3 .....   33 eur
b) Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a) .....      16,50 eura
c) Vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj Štátnou kúpeľnou komisiou ........... 331,50 eura
d) Zmena povolenia podľa písmena c) ..... 165,50 eura
e) Vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody Štátnou kúpeľnou komisiou ..... 165,50 eura
f) Vydanie rozhodnutia o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou ..... 331,50 eura
g) Vydanie rozhodnutia o uznaní prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody Štátnou kúpeľnou komisiou ..... 331,50 eura
h) Vydanie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební Štátnou kúpeľnou komisiou ..... 829,50 eura

Položka 152

a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku

  2 489,50 eura

b) Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku  
    1. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre viac ako dva druhy cieľových zvierat   2 489,50 eura
    2. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre menej ako dva druhy cieľových zvierat   1 991,50 eura
    3. Žiadosť o registráciu generickú a registráciu so súhlasom iného držiteľa   1 327,50 eura
    4. Žiadosť o hybridnú registráciu, tzn. registráciu generickú s údajmi nad rámec zásadnej podobnosti   1 659,50 eura
    5. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie – veterinárne lieky určené pre viac ako dva cieľové druhy zvierat   995,50 eura
    6. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie – veterinárne lieky určené pre menej ako dva cieľové druhy zvierat   663,50 eura
    7. Žiadosť o registráciu veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom   497,50 eura
    8. Žiadosť o registráciu ďalšej sily/síl alebo liekovej formy veterinárneho homeopatického lieku – rozšírenie registrácie     165,50 eura

c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku

  1 659,50 eura

d) Žiadosť o predĺženie platnosti registrácie veterinárnych liekov okrem veterinárnych homeopatických liekov

  995,50 eura

e) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie humánneho lieku

  663,50 eura 

f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku  
    1. typ I  
        1.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu IA a IB     99,50 eura
        1.2. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania registrácie lieku v referenčnom členskom štáte (typ IA a IB)     99,50 eura
        1.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania vydaného kompetentným orgánom iného členského štátu (typ IA a IB)     99,50 eura
        1.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom (typ IA a IB)     99,50 eura
    2. typ II  
        2.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II   663,50 eura
        2.2. Skrátenie ochrannej lehoty po zmene maximálneho limitu rezíduí vydanej v Úradnom vestníku Európskej Komisie   663,50 eura
        2.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II postupom vzájomného uznania vydaného kompetentným orgánom iného členského štátu   497,50 eura
        2.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II decentralizovaným postupom   995,50 eura
g) Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku, lieku s obsahom alergénu a registrovaného lieku36c)     165,50 eura 
h) Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie podľa písmena g)     132,50 eura 
i) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie podľa písmena g)     66 eur

j) žiadosť o vzájomné uznanie registrácie humánneho lieku

  1 991,50 eura
k) Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku  
    1. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku vydaného kompetentným orgánom iného členského štátu   1 659,50 eura
    2. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru vydaného kompetentným orgánom iného členského štátu   1 327,50 eura
    3. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registráciu homeopatického veterinárneho lieku zjednodušeným postupom vydaného kompetentným orgánom iného členského štátu   663,50 eura
    4. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku, žiadosť o registráciu veterinárneho lieku (rozšírenie radu)   995,50 eura
    5. Žiadosť o uznanie registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom 4 979 eur
    6. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom   2 655,50 eura
    7. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom   1 991,50 eura
    8. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom   995,50 eura
    9. Žiadosť o o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa (rozšírenie radu), ak je Slovenská republika referenčným členským štátom   1 327,50 eura

l) žiadosť o prevod registrácie humánneho lieku

  331,50 eura

m) žiadosť o prevod registrácie veterinárneho lieku

    165,50 eura 

n) Vydanie rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku a veterinárnej zdravotníckej pomôcky36k)

   99,50 eura

o) Vydanie rozhodnutia o zmene alebo predĺžení rozhodnutia uvedeného v písmene m)

      16,50 eura 

p) Vydanie povolenia na klinické skúšanie veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok36l)

      16,50 eura 

r) Vydanie povolenia na dovoz a uvádzanie do obehu neregistrovaného veterinárneho lieku36m)

      16,50 eura 

s) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania humánneho lieku

331,50 eura

t) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky 

  165,50 eura 
u) Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku s ďalšími požiadavkami   66 eur
v) Rozhodovanie o žiadosti o úradné určenie ceny lieku ..... 200 eur
w)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku ..... 200 eur
x) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) ..... 2 100 eur
y) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do niektorej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) ..... 600 eur
z) Rozhodovanie o žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku ..... 3 100 eur
aa) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky ..... 300 eur
ab) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky ..... 300 eur
ac) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny ..... 300 eur
ad) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov ..... 600 eur
ae) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok ..... 300 eur
af) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov ..... 300 eur
ag) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny ..... 1 600 eur
ah) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok ..... 300 eur
ai) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov ..... 300 eur
aj) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny dietetických potravín ..... 300 eur
Poznámka1. Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku bez ďalších požiadaviek je bez poplatku.2. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie je bez poplatku.3. Úhrada poplatku pre žiadosti podľa písmen v) až aj) musí byť pripísaná na účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky najneskôr siedmy deň odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.4. Poplatky uhradené za žiadosti podľa písmen v) až aj), konanie o ktorých bolo zastavené, sa nevracajú.  

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen ag) až aj) je účastník konania oslobodený, ak predmetom žiadosti je

1. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva,

2. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine zdravotníckych pomôcok,

3. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine špeciálnych zdravotníckych materiálov,

4. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,

5. zúženie preskripčného obmedzenia,

6. zúženie indikačného obmedzenia,

7. zníženie množstvového limitu alebo

8. zníženie finančného limitu.

Položka 153

a) Oznámenie novej chemickej látky, ktorá sa bude uvádzať ročne na trh v množstve  
  1. menšom ako 0,1 t 331,50 eura
  2. 0,1 t až v množstve menšom ako 1 t 663,50 eura
  3. 1 t až v množstve menšom ako 10 t 995,50 eura
  4. 10 t až v množstve menšom ako 100 t 1 327,50 eura
  5. 100 t až v množstve menšom ako 1 000 t 1 659,50 eura
  6. 1 000 t a v množstve nad 1 000 t 1 991,50 eura
b) Žiadosť o súhlas s dovozom alebo vývozom vybranej nebezpečnej látky 663,50 eura
c) Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov36r)

  165,50 eura

d) Žiadosť o podanie výnimky z uvádzania detergentov alebo povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh36t)

  165,50 eura

Poznámky1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vzťahuje aj na chemické látky obsiahnuté v chemickom prípravku.2. Pri predložení dodatkovej dokumentácie k oznámeniu o dosiahnutí väčšieho množstva uvádzania novej chemickej látky ročne na trh alebo celkovo36s) je poplatník povinný doplatiť rozdiel poplatku podľa písmena a) bodov 1 až 6.
3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa znižuje v prípade medziproduktu o 50 %.
 

Položka 153a

a) Vydanie rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku na základe vzájomného uznania podľa § 10 zákona č. 217/2003 Z. z.

      1 659,50 eura

b) Vydanie rozhodnutia o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom na základe vzájomného uznania podľa § 10 zákona č. 217/2003 Z. z.

      829,50 eura

c) Zmena rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku, o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom, o autorizácii biocídneho výrobku na základe vzájomného uznania alebo o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom na základe vzájomného uznania

      497,50 eura

d) Autorizácia biocídneho výrobku alebo registrácia biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 9 zákona č. 217/2003 Z. z.

      1 659,50 eura

e) Podanie žiadosti o určenie rámcového zloženia biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 7 ods. 9 zákona č. 217/2003 Z. z.

      663,50 eura

f) Podanie žiadosti o možnosť vykonávania pokusov, testov alebo skúšok podľa § 14 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z.

      995,50 eura

g) vydanie rozhodnutia o dočasnom uvedení biocídneho výrobku na trh podľa § 33 ods. 2 zákona č. 217/2003 Z. z. ............................... 165,50 eura.

Položka 154

a) Vydanie licencie na cezhraničnú prepravu určených výrobkov, z hodnoty tovaru uvedenej v udelenej licencii ..... 0,1 % najmenej 33 eur
b) Vydanie medzinárodného dovozného certifikátu, vyhlásenia konečného užívateľa a dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím ..... 16,50 eura
c) Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu ..... 1 659,50 eura
d) vydanie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu z hodnoty tovaru povolenej v licencii ..... 0,1 % najmenej 33 eur
e) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, zbraní, streliva a výbušnín zrýchleným obežníkovým spôsobom, z hodnoty tovaru udelenej v licencii ..... 0,5 % najmenej 99,50 eura
f) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné a psychotropné látky ..... 33 eur
g) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok  ..... 33 eur
h) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok a prípravkov podľa osobitného predpisu36n) ..... 33 eur
i) Vydanie povolenia na prepravu výbušnín ..... 33 eur
j) Vydanie duplikátu alebo predĺženia platnosti povolenia, licencie alebo dovozného certifikátu podľa písmen a) až i) ..... 16,50 eura
k) vydanie globálnej transferovej licencie ..... 33 eur
l) vydanie individuálnej transferovej licencie ..... 0,1 %, najmenej 33 eur
m) vydanie všeobecnej transferovej licencie ..... 33 eur
n) vydanie certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu ..... 333 eur
o) vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu .....                                      33 eur
p) vydanie duplikátu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, vydanie duplikátu licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, vydanie duplikátu globálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu individuálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu všeobecnej transferovej licencie, vydanie duplikátu certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu, vydanie duplikátu osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa písmen c), d), k) až o) ..... 66 eur
q) vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti globálnej transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti individuálnej transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti všeobecnej transferovej licencie podľa písmen d) a k) až m)  ..... 33 eur
Splnomocnenie  
V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť určenú sadzbu poplatku. Poplatky možno zaplatiť aj bez písomnej výzvy správneho orgánu.  

IX. ČASŤ

COLNÍCTVO

Položka 155

a) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány súčasne s prechodom
tovaru cez slovenské štátne hranice ..........................................................................................

  1,50 eura

b) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány po prechode tovaru ...........

3 eurá

Položka 156

a) Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru EUR.1 alebo EUR-MED alebo vydanie ich duplikátu ................................................................

3 eurá

b) Vydanie osvedčenia o preferenčnom pôvode tovaru alebo osvedčenia o statuse tovaru colnými orgánmi...................

3 eurá

c) Dodatočné vydanie osvedčenia o preferenčnom pôvode tovaru alebo osvedčenia o statuse tovaru colnými orgánmi

9,50 eura

d) Vydanie informačného listu INF 4 colnými orgánmi....................................................................................................................

3 eurá

Položka 158

a) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby za každé colné vyhlásenie

16,50 eura

b) Žiadosť o odklad platenia sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby, žiadosť o pozhovenie s dovoznou platbou alebo vývoznou platbou a žiadosť o povolenie splátok dovoznej platby alebo vývoznej platby 

16,50 eura 

c) Žiadosť o upustenie od vybratia úroku z omeškania úhrady dovoznej platby alebo vývoznej platby

16,50 eura

Oslobodenie

 

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ak ide o žiadosť o vrátenie dovoznej platby pri colnom režime aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia.

 

Položka 159

a) Žiadosť o povolenie vývozcovi osvedčovať preferenčný pôvod výrobkov vyhlásením na faktúre 16,50 eura
b) Žiadosť o povolenie používať účtovné delenie na spravovanie zásob na účely osvedčovania preferenčného pôvodu 16,50 eura
c) Žiadosť o povolenie režimu s ekonomickým účinkom a žiadosť o prevádzkovanie colného skladu 16,50 eura
d) Predĺženie platnosti alebo zmena povolenia na použitie režimu s ekonomickým účinkom, povolenia na prevádzkovanie colného skladu a povolenia zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia 6,50 eura
e) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia 16,50 eura
f) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu použitia celkovej záruky v spoločnom tranzitnom režime 16,50 eura
g) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu oslobodenia od povinnosti zabezpečenia v spoločnom tranzitnom režime 16,50 eura
h) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade odoslania na vykonanie tranzitných operácií v rámci colného územia (schválený odosielateľ) 16,50 eura
i) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade určenia v rámci colného územia (schválený príjemca) 16,50 eura
j) Žiadosť o predĺženie platnosti alebo zmenu povolenia zjednodušeného postupu na colnom úrade odoslania na vykonanie tranzitných operácií v rámci colného územia (schválený odosielateľ) 6,50 eura
k) Žiadosť o predĺženie platnosti alebo zmenu povolenia zjednodušeného postupu na colnom úrade určenia v rámci colného územia (schválený príjemca) 6,50 eura

Oslobodenie

 

1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ak sa žiadosť o povolenie colného režimu s ekonomickým účinkom podáva zjednodušeným postupom.

 

2. Od poplatku podľa písmena e) tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ak ide o žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia pri neúplnom colnom vyhlásení.

 

X. ČASŤ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)  
1. fyzická osoba ..... 6,50 eura
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..... 66 eur
Oslobodenie  
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.  
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.  
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)  

Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p)  
1. fyzická osoba ..... 6,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..... 66 eur
Oslobodenie  
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.  
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)  
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.  

Položka 161a

Podanie žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov alebo o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa osobitných predpisov37a)  
1. fyzická osoba ..... 6,50 eura
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou, alebo právnická osoba ..... 66 eur
Oslobodenie  
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec a Zoologická záhrada Bojnice.
 

Položka 161b

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa osobitných predpisov37a)  
1. fyzická osoba ..... 6,50 eura
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou, alebo právnická osoba ..... 66 eur
Oslobodenie  
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec a Zoologická záhrada Bojnice.  

Položka 161c

a) Žiadosť o zapísanie zariadenia do registra zariadení37aa) ..... 66 eur
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia na genetické technológie37b) ..... 663,50 eura
c) Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických technológií v uzavretých priestoroch37b) ..... 66 eur
d) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia činností do nižšej rizikovej triedy37b) ..... 66 eur
e) Žiadosť o vydanie súhlasu na pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené pri vykonávaní inšpekcie zariadenia37b) ..... 331,50 eura
f) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov, okrem vyšších rastlín, do životného prostredia37c) ..... 995,50 eura
g) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných vyšších rastlín do životného prostredia37c) ..... 995,50 eura
h) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu, viacerých geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných organizmov37c) ..... 165,50 eura
i) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených na zavedenie do životného prostredia37c) ..... 995,50 eura
j) Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na trh37d) ...... 995,50 eura
k) Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak sa má používať na iný účel37d) ..... 331,50 eura
l) Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh37d) ..... 331,50 eura
m) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má byť prvý uvedený na trh37d) ..... 995,50 eura
n) Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase37e) ..... 99,50 eura
o) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh37f) ..... 165,50 eura
Splnomocnenie  
Správny orgán zníži poplatok o 50 %, ak ide o opakované žiadosti podľa písmena f) alebo g) tejto položky.  

Položka 162

a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov ..... 9,50 eura
b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov,38) na ktoré nebol daný súhlas podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov ..... 9,50 eura
c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov ..... 9,50 eura
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,38) ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c) ..... 9,50 eura
e) Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení38) ..... 9,50 eura
f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi38) ..... 9,50 eura
g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38) ...... 9,50 eura
h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov38) ..... 9,50 eura
i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia38) ..... 16,50 eura
j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike38) ..... 16,50 eura
k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez  predchádzajúceho triedenia,38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné ..... 9,50 eura
l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie38) ..... 9,50 eura
m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel38) ..... 9,50 eura
n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38) ..... 16,50 eura
o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov38) ..... 16,50 eura
p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu ..... 9,50 eura
r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov38) ..... 9,50 eura
s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena f) ..... 3 eurá

Položka 163

a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia39) ........................................................

33 eur

b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia ............................................................

   26,50 eura

c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto položky týkajúcej sa zmeny
obchodného mena, sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny
identifikačného čísla organizácie ...................................................................................................

   3 eurá

d) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia ...........................................................

   6,50 eura

e) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia .......................................

   26,50 eura

f) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu .......................

   3 eurá
g) Žiadosť o vydanie súhlasu so zmluvným prevodom prieskumného územia a vykonanie
potrebnej zmeny v evidencii prieskumných území ........................................................................
   16,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie
prieskumných území
 

Položka 164

a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................

33 eur

b) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................

   9,50 eura

PoznámkaPoplatok podľa písmena a) zahŕňa aj vydanie preukazu na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác.
 

Položka 165

a) Vydanie geologického oprávnenia ...............................................................................................................

33 eur

b) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena a) týkajúcej sa zmeny obchodného mena, sídla
(trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie .......................

   3 eurá

c) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú stranu

   3 eurá

d) Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác ....................................

   9,50 eura

e) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác ......................................

   16,50 eura

f) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o rozsahu, spôsobe a čase trvania geologických prác39a) ..............

   16,50 eura

g) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na vykonávanie geologických prác39b) .....

   16,50 eura

PoznámkaPoplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných
povolení na vykonávanie geologických prác.

Položka 167

Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným
alebo nevyhradeným nerastom ................................................................................................................

16,50 eura 

Položka 168

a) Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska ...... 33 eur
b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk ...... 16,50 eura
c) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého39ba) ......
33 eur
Splnomocnenie 
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % príslušnej
sadzby, ak ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.
 

Oslobodenie 
Od poplatku podľa písmena a) je oslobodené vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob
výhradného ložiska, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.

 

Položka 169

Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku .................................................................................... 

16,50 eura

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku,
ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.

 

Položka 170

a) Žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na vykonávanie posudkovej činnosti v oblasti ochrany ovzdušia, osvedčenia
o odbornej spôsobilosti osoby oprávnenej vydávať odborné posudky vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme a osvedčenia zodpovednej
osoby za vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody ......
100 eur
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) tejto položky ...... 35 eur
c) Zmena priezviska, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia ...... 5 eur
d) Žiadosť o povolenie na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody ...... 20 eur
e) Žiadosť o povolenie vydania odborného posudku vo veciach ochrany ovzdušia alebo vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme vo výnimočnom prípade ......  10 eur
Poznámky 
Odňatie, pozastavenie platnosti a zánik osvedčenia sa nespoplatňujú.
 
Splnomocnenie 
1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia. 
2. Správny orgán môže odpustiť poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky, ak ide o osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ktorý je odborným konzultantom podľa osobitného predpisu.39bb)
 

Položka 171

a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38) ..... 99,50 eura
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedenej v písmene a) ..... 49,50 eura
c) Zmena údajov v osvedčení uvedených v písmene a) ..... 3 eurá
d) Vydanie jednorázového povolenia na vydanie odborného posudku pre osobu, ktorá nie je oprávnenou osobou38) ..... 16,50 eura
e) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu38) ..... 99,50 eura
f) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na autorizáciu39c) a žiadosť o opakovanie skúšky ..... 16,50 eura
Splnomocnenie  
1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) alebo e) tejto položky o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.  
2. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písm. a) alebo e) tejto položky až na 9,50 eura, ak sa na vydanie osvedčenia nevyžaduje vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia.  

Položka 171a

a) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní nových prevádzok .....................

1 327,50 eura

b) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní jestvujúcich prevádzok
a nových prevádzok, ktoré už boli povolené ..................................................................................................

663,50 eura

c) Podanie žiadosti o zmenu povolenia, ak ide o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky ...................

663,50 eura

d) Podanie žiadosti o zmenu povolenia, ak ide o zmenu v činnosti prevádzky ......................................

331,50 eura

e) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní alebo o zmenu povolenia,
ak ide o prevádzku, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  232 eur

Splnomocnenie1. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmen c), d) a e) tejto položky až o 50 % v závislosti
od rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.2. Správny orgán môže upustiť od vybrania poplatku podľa písmen c), d) a e) tejto položky, ak sa
žiadosť o zmenu povolenia podáva na výzvu z dôvodov uvedených v § 21 ods. 3 písm. c), d), e) a f)
zákona č. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1 327,50 eura

Položka 171b

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

99,50 eura

Položka 171c

a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v odbornosti „havarijný technik"
a „špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií" ....................................................

82,50 eura

b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) ...............................................

33 eur

Položka 171d

a) Žiadosť o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu39d)

82,50 eura

b) Žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a) ..............................................................

33 eur

Položka 171e

a) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o autorizácii na výkon niektorých činností podľa
osobitného predpisu39e) ...................................................................................................................................

331,50 eura

b) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii podľa písmena a) .......................................

  66 eur

Položka 171f

a) Žiadosť o vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe39f)

 

  1. za prvú bezpečnostnú správu ........................................................................................

331,50 eura

  2. za zmenu (aktualizáciu) bezpečnostnej správy ..........................................................

  99,50 eura

b) Žiadosť o povolenie výnimky z rozsahu bezpečnostnej správy ................................

  33 eur

Položka 171g

Žiadosť o povolenie zabezpečenia úloh záchrannej služby náhradným spôsobom39g) ........... 

16,50 eura

Položka 171h

Žiadosť o registráciu organizácie podľa osobitného predpisu39h) pre  

a) malú organizáciu – malý podnik39i) ...........................................................

  66 eur

b) strednú organizáciu – stredný podnik39i) .................................................

663,50 eura

c) ostatnú organizáciu .......................................................................................

1 659,50 eura

Položka 171i

Žiadosť o predĺženie registrácie organizácie podľa osobitného predpisu39j) pre  

a) malú organizáciu – malý podnik39i) ...............................................................................

     16,50 eura

b) strednú organizáciu – stredný podnik39i) .....................................................................

  165,50 eura

c) ostatnú organizáciu ...........................................................................................................

497,50 eura

Položka 171j

Žiadosť o zrušenie dočasného pozastavenia registrácie organizácie podľa osobitného predpisu39k) pre  
a) malú organizáciu – malý podnik39i) ..... 33 eur
b) strednú organizáciu – stredný podnik39i) ..... 331,50 eura
c) ostatnú organizáciu ..... 829,50 eura

Položka 171k

Podanie žiadosti o vydanie alebo zmenu oprávnenia na overovanie správ podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

             165,50 eura

Položka 171l

a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie39l)

99,50 eura

b) Zapísanie do zoznamu pre každý z odborov činností39l) alebo oblastí činností39l)

33 eur

Položka 171 m

Podanie žiadosti o konzultáciu39m)

33 eur

Položka 171n

Podanie žiadosti o schválenie návrhu nápravných opatrení39n)

33 eur

Položka 171o

Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o znášaní nákladov39o)

33 eur

Položka 171p

a) Podanie žiadosti o schválenie návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, schválenie zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, alebo schválenie aktualizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže39oa) ..... 33 eur
b) Podanie žiadosti o ukončenie realizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže39ob) ..... 33 eur

XI. ČASŤ

BANSKÁ ČINNOSŤ

Položka 172

Vydanie rozhodnutia o

 

a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia .................................................................... 

16,50 eura

b) zrušení chráneného ložiskového územia ...........................................................................................

6,50 eura

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak výhradné ložisko
je výsledkom geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a vzťahuje sa na neho
§ 10 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
v znení neskorších predpisov.

 

Položka 172a

Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) ..........................15 eur

Položka 172b

Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) ..........................35 eur

Položka 172c

Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n) ..........................15 eur

Položka 172d

Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ..........................35 eur

Položka 173

a) Vydanie rozhodnutia o  

  1.  určení dobývacieho priestoru ..............................................................................................................

33 eur

  2. zmene dobývacieho priestoru .............................................................................................................

    26,50 eura

  3. zrušení dobývacieho priestoru ............................................................................................................

    6,50 eura

b) Podanie návrhu na odpis zásob výhradných ložísk  .........................................................................

    16,50 eura
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa zmena dobývacieho priestoru
určuje z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena a) bodu 2.
až na štvrtinu  sadzby.
 

Položka 174

Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu
a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov ...........................................................................

33 eur

Položka 175

a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti

 

  1. v podzemí .....

33 eur

  2. na povrchu .....

16,50 eura

b) Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti rozhodnutia podľa písmena a)

 
  1. v podzemí ..... 16,50 eura
  2. na povrchu ..... 8 eur
c) Vydanie banského oprávnenia ..... 66 eur
d) Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené banské oprávnenie ..... 6,50 eura
e) Vydanie výpisu z banského registra ..... 3 eurá
f) Vykonanie zmeny údajov v banskom registri  ..... 3 eurá
SplnomocnenieSprávny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania a prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel znížiť poplatok podľa písmena a) prvého bodu tejto položky až o 50 % príslušnej sadzby.  

Položka 176

a) Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku

  1. podzemným spôsobom

16,50 eura

  2. povrchovým spôsobom

9,50 eura

b) Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti povolenia podľa písmena a)

6,50 eura

Položka 177

a) vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín alebo na výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu výbušnín a na výrobu pyrotechnických výrobkov

165,50 eura, 

b) zmena v súhlase podľa písmena a)

33 eur, 

c) vydanie povolenia na používanie výbušniny v podzemí

165,50 eura

Položka 178

Vydanie povolenia na odber výbušnín .................................................................................................

3 eurá 
SplnomocnenieSprávny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto položky až na päťnásobok určenej sadzby,
ak ide o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.
 

Položka 180

Vydanie povolenia na  
a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce ................................................................    6,50 eura
b) trhacie práce veľkého rozsahu .............................................................................................................    13 eur
c) dva a viac odstrelov podľa písmena b) ............................................................................................... 33 eur
Splnomocnenie Pri predĺžení časovej platnosti rozhodnutia podľa písmen a) až c) správny orgán zníži správny
poplatok o 50 %.
 
PoznámkaSprávny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak je spoplatnené povolenie na trhacie
práce súčasťou povolenia podľa položky 175 alebo 176.
 

Položka 181

a) Vydanie povolenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov
alebo odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov
vrátane miestneho zisťovania a schvaľovanie učebných osnov a testov ......................................

33 eur

b) Zmena povolenia podľa písmena a) ................................................................................................

   6,50 eura

Položka 182

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín ....................................................................

19,50 eura

PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným
konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 

Položka 183

Vydanie povolenia na

 

a) stavbu skladu výbušnín ..................................................................................

99,50 eura

b) zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín ............................................

49,50 eura

Položka 184

Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín ................................................................. 

49,50 eura

Položka 185

Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby ...................................................................

49,50 eura

PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli
povolené v rámci povoľovania banskej činnosti podľa položky 175.
 

Položka 186

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských predpisov ..... 16,50 eura
b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a) ..... 16,50 eura
c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania ..... 13 eur

Položka 187

a) Vydanie oprávnenia na vypracovanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok
a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených
technických zariadení ..............................................................................................................................

49,50 eura

b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky
a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov .........................................

   16,50 eura

Položka 188

Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení
odberateľovi podľa osobitných predpisov ....................................................................................

16,50 eura

Položka 189

Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania  

a) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja ...........................................................................

9,50 eura

b) k projektovej dokumentácii stavieb ...................................................................................................................

9,50 eura

c) k stavbe, k zariadeniu ...........................................................................................................................................

9,50 eura

Položka 190

a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej prevádzky

  13 eur 

b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho zisťovania

   16,50 eura

c) Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení

   9,50 eura

d) určenie podmienok na používanie vybraného banského stroja, zariadenia, prístroja alebo pomôcky

   16,50 eura

e) Schválenie typu dopravníkových pásov a plastických hmôt na ich použitie v podzemí

99,50 eura

Položka 191

Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie
alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti
vykonávanej banským spôsobom okrem miestneho zisťovania ..................................................................

9,50 eura

Položka 192

Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo na podstatné zmeny
na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania ...................................................

16,50 eura

Položka 193

a) Povolenie výnimky z banských predpisov okrem miestneho zisťovania ...........................

   16,50 eura

b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch

33 eur

c) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem okrem miestneho zisťovania .......

   16,50 eura

Položka 194

Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia
alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch ......................................................................................

9,50 eura

Položka 194a

Vydanie povolenia výnimky niektorých ustanovení zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu39n) ..........................35 eur

Položka 194b

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nakladania s ťažobným odpadom39n) ..........................15 eur

Položka 194c

Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odvalu39n) ..........................35 eur

Položka 194d

Vydanie súhlasu s uzavretím odvalu39n) ..........................15 eur

Položka 194e

Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ..........................35 eur

Položka 194f

Vydanie rozhodnutia o zaradení odvalu do zodpovedajúcej kategórie39n) ..........................15 eur

Položka 194g

Vydanie rozhodnutia o povolení na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia39p) .................................................... 35 eur

Položka 194h

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39q) .................................... 15 eur

Položka 194i

Vydanie rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39r) ........... 15 eur

Položka 194j

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení39s) ..... 15 eur

Položka 194k

Vydanie rozhodnutia o zrušení povolenia na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia39t)..... 15 eur

Položka 194l

Vydanie rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska39u) ..... 15 eur

Položka 194m

Vydanie súhlasu k prístupu k prepravnej sieti a úložisku39v) ..... 35 eur

XIII. ČASŤ

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA

Položka 202

a) Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení42)

995,50 eura

b) Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby42)

  82,50 eura

c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce42)

  82,50 eura

d) Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika42)

  33 eur

e) Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu42a)

     16,50 eura

Položka 203

a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú hodinu pracovného času

                       13 eur,
najviac 995,50 eura

b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času

                      13 eur,

  ak ide o

 

  1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia

najviac    995,50 eura

  2. zdvíhacie a dopravné zariadenia

najviac      265,50 eura

  3. osobné lanové dráhy

najviac 16 596,50 eura

  4. tlakové zariadenia 

najviac      265,50 eura

  5. plynové zariadenia 

najviac      265,50 eura

c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 

                      13 eur,

  ak ide o

 

  1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia

najviac    663,50 eura

  2. zdvíhacie a dopravné zariadenia

najviac      82,50 eura

  3. osobné lanové dráhy 

najviac    331,50 eura

  4. tlakové zariadenia

najviac      215,50 eura

  5. plynové zariadenia

najviac      165,50 eura

d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus

                   39,50 eura
e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie  

  1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia

                    33 eur

  2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením

                       16,50 eura
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad.2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.  

Položka 204

Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov na dovoz určených technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času

9,50 eura

SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.  

Položka 205

Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie určených technických zariadení, za každú
aj začatú hodinu pracovného času ...............................................................................................................

9,50 eura
najviac 829,50 eura 
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické
osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo
alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú
sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, fyzické osoby a právnické osoby založené
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.12)
 
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.  
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.  

Položka 206

a) Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti zabezpečiť prístup do siete46a) ................

3 319 eur

b) Udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka
a výnimku z regulácie pre nové významné plynárenské zariadenia
alebo pre zrekonštruované zariadenia46b) ...................................................................................................

3 319 eur

Položka 207

I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike
  1. na výrobu tepla
    a) do 5 MW  .....  450 eur
    b) nad 5 MW  ..... 2 000 eur
  2. na rozvod tepla
    a) do 50 odberných miest  ..... 2 000 eur
    b) nad 50 do 100 odberných miest ..... 4 500 eur
    c) nad 100 odberných miest  ..... 8 000 eur
II. Vykonanie zmeny povolenia a zrušenie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike
  1. Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike  .....  200 eur
  2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike  .....  50 eur
  3. Zmena štatutárneho orgánu držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike  .....  50 eur
  4. Zmena mena a priezviska a miesta trvalého pobytu alebo obchodného mena a sídla držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike  .....  50 eur
  5. Zmena povolenia na podnikanie v tepelnej energetike  .....  200 eur

Položka 208

I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike
  1. na výrobu elektriny
    a) nad 1 do 5 MW ..... 200 eur
    b) nad 5 do 50 MW ..... 2 000 eur
    c) nad 50 MW ..... 3 500 eur
  2. na výrobu plynu
    a) do 34 TJ/r ..... 450 eur
    b) nad 34 TJ/r ..... 2 000 eur
  3. na distribúciu elektriny, distribúciu plynu alebo prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
    a) do 50 odberných zariadení a miest ..... 2 000 eur
    b) nad 50 do 100 odberných zariadení a miest ..... 4 500 eur
    c) nad 100 odberných zariadení a miest ..... 8 000 eur
  4. na prenos elektriny alebo prepravu plynu ..... 20 000 eur
  5. na uskladňovanie plynu ..... 4 500 eur
  6. na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok a na prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy ..... 8 000 eur
  7. na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob ..... 450 eur
  8. na dodávku elektriny alebo dodávku plynu ..... 2 000 eur
II. Vykonanie zmeny povolenia a odňatie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike
  1. Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v energetike ..... 200 eur
  2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v energetike ..... 50 eur
  3. Zmena mena a priezviska, adresy, obchodného mena a sídla držiteľa povolenia na podnikanie v energetike ..... 50 eur
  4. Zmena povolenia na podnikanie v energetike ..... 200 eur
III. Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe
  1. na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane ..... 100 eur
  2. na výrobu a dodávku plynu z biomasy ..... 100 eur
  3. na výrobu a dodávku plynu z bioplynu ..... 100 eur
  4. na predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel ..... 100 eur
  5. na prepravu vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania ..... 100 eur
  6. na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách ..... 100 eur
  7. na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel okrem plnenia tlakových nádob ..... 100 eur
  8. na prepravu skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách ..... 100 eur
IV. Vydanie rozhodnutia o udelení certifikácie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete ..... 30 000 eur
V. Vydanie rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu
  1. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s ustanovením a odvolaním osoby zodpovednej za zabezpečenie programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľa distribučnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy ..... 200 eur
  2. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete ..... 100 eur

XIV. ČASŤ

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

Položka 212

Oznámenie koncentrácie ..........................................................................................................3 319 eur.

XV. ČASŤ

PUNCOVNÍCTVO

Položka 213

a) Vydanie rozhodnutia o pridelení výrobnej značky a zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov ..........................

6,50 eura

b) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky a zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov .........

3 eurá

c) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin .......................................................

13 eur

PoznámkaPodľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.  

XVI. ČASŤ

PRIEMYSELNÉ PRÁVA

Položka 214

a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu

   3 eurá

b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu

49,50 eura

Položka 215

Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o  

a) pokračovanie v konaní

66 eur

b) uvedenie do predošlého stavu

165,50 eura 

c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 

   16,50 eura

d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie    16,50 eura

PATENTY

Položka 216

a) Podanie patentovej prihlášky  
  1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 26,50 eura
  2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 53 eur
b) Podanie žiadosti o  
  1. dodatočné priznanie práva prednosti 66 eur
  2. dodatočné uznanie prioritného dokladu  66 eur
  3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom  19,50 eura
  4. zápis prevodu alebo prechodu patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra 26,50 eura
  5. zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu do registra 16,50 eura
  6. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa patentovej prihlášky, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 6,50 eura
  7. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa patentovej prihlášky alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent  6,50 eura
  8. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každý patent  16,50 eura
  9. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra 16,50 eura
  10. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra 16,50 eura
  11. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra 16,50 eura
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky  
  1. do 10 uplatnených patentových nárokov 116 eur
  2. za každý ďalší uplatnený nárok 16,50 eura
d) Vydanie patentovej listiny  
  1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov 66 eur
  2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres 6,50 eura
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 165,50 eura
f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu47) 33 eur
Oslobodenie Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.  
Poznámka Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu. Ak riadne označené podklady na vydanie patentovej listiny sú predložené do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu na 3,5 palcovej diskete, CD, DVD alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom patentovej prihlášky a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.  

Položka 216a

a) Zmena európskej patentovej prihlášky na národnú patentovú prihlášku, národnú prihlášku úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskej patentovej dohody, za každý štát

   19,50 eura

b) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

   6,50 eura
c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia európskeho patentu 116 eur
d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote 232 eur

Položka 217

a) Podanie žiadosti o určenie, či riešenie patrí do rozsahu patentu

165,50 eura

b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu

49,50 eura

c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu

49,50 eura

d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia

49,50 eura

e) Podanie návrhu na odňatie a prepis patentu alebo patentovej prihlášky

33 eur

Poznámka
Ak podania podľa písmen a) až d) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom patentovej prihlášky a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.

 

Položka 220

Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci ................. 

66 eur

ÚŽITKOVÉ VZORY

Položka 221

a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru  

  1. pôvodcom alebo spolupôvodcami

33 eur

  2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 66 eur
b) Podanie žiadosti o  

  1. odklad zverejnenia prihlášky

   16,50 eura

  2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa

   26,50 eura

  3. zápis ďalšieho pôvodcu úžitkového vzoru

   16,50 eura

  4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa úžitkového vzoru, pôvodcu úžitkového vzoru alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný úžitkový vzor

   6,50 eura

  5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo zapísaný úžitkový vzor 

   6,50 eura

  6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra úžitkových vzorov, za každý úžitkový vzor 

   16,50 eura

  7. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra

   16,50 eura

  8. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra

   16,50 eura

OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa
zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 

Položka 222

a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie patrí do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru .....

165,50 eura

b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra ..... 

26,50 eura

c) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov .....

49,50 eura

d) Podanie žiadosti o prepis majiteľa úžitkového vzoru .....

33 eur

PoznámkaAk podania podľa písmen a) až c) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou,
príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky úžitkového vzoru a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma,
prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.
 

Položka 223

Predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru

 

1. po prvý raz o tri roky .....

132,50 eura

2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru .....

265,50 eura

3. po druhý raz o tri roky .....

265,50 eura

4. po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru .....

531 eur
PoznámkyAk dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie
je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
 

DIZAJNY

Položka 224

a) Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu  
  1. pôvodcom alebo spolupôvodcami ..... 19,50 eura
  2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami .....  39,50 eura
b) Podanie hromadnej prihlášky dizajnu  
  1. pôvodcom alebo spolupôvodcami ..... 19,50 eura
  2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami ..... 39,50 eura
  3. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcami ..... 6,50 eura
  4. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľom, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami ..... 13 eur
c) Podanie žiadosti o  
  1. odklad zverejnenia dizajnu ..... 33 eur
  2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky dizajnu na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu  zapísaného dizajnu na iného majiteľa ..... 26,50 eura
  3. zápis ďalšieho pôvodcu dizajnu ..... 16,50 eura
  4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa, pôvodcu dizajnu alebo majiteľa zapísaného dizajnu, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn  ..... 6,50 eura
  5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa dizajnu alebo majiteľa zapísaného dizajnu, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn ..... 6,50 eura
  6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra dizajnov, za každý zapísaný dizajn ..... 16,50 eura
  7. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov ..... 16,50 eura
  8. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov ..... 16,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

Položka 225

a) Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku patrí do rozsahu zapísaného dizajnu .....

165,50 eura

b) Podanie návrhu na výmaz  

1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov .....

49,50 eura

2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne .....

16,50 eura

Poznámka
Ak podania podľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou,
príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky dizajnu a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma,
prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.

 

Položka 226

Predĺženie platnosti zápisu dizajnu  
1. po prvý raz o päť rokov   99,50 eura
2. po druhý raz o päť rokov   199 eur
3. po tretí raz o päť rokov   298,50 eura
4. po štvrtý raz o päť rokov 398 eur
Poznámky1. Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu, je možné ju podať najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia jeho platnosti.SplnomocnenieSprávny orgán zvýši poplatok podľa tejto položky na dvojnásobok, ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu.  

TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

Položka 227

a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov .....

165,50 eura

b) Podanie žiadosti o  

1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa .....

26,50 eura

2. zápis ďalšieho pôvodcu topografie polovodičových výrobkov .....

16,50 eura

3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa topografie polovodičových výrobkov, pôvodcu topografie polovodičových výrobkov alebo majiteľa
topografie polovodičových výrobkov, za každú prihlášku alebo zapísanú topografiu polovodičových výrobkov  .....

6,50 eura

4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov .....

6,50 eura

5. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra topografií polovodičových výrobkov, za každú topografiu polovodičových výrobkov  .....

16,50 eura

6. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra .....

16,50 eura

7. zápis záložného práva alebo jeho zániku do registra .....

16,50 eura

8. zápis súdneho sporu alebo jeho ukončenia do registra .....

16,50 eura

OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

Položka 228

Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov .....

132,50 eura

Poznámka
Ak podanie podľa tejto položky je predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou,
príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky topografie polovodičových výrobkov a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými
základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.

 

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Položka 229

a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky

 

  1. individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb

  165,50 eura

  2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb

331,50 eura

  3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy

     16,50 eura
b) Podanie žiadosti o  

  1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu práva na ochrannú známku na iného majiteľa

     26,50 eura

  2. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú prihlášku alebo zapísanú ochrannú známku

     6,50 eura

  3. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú ochrannú známku

     6,50 eura

  4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok, za každú ochrannú známku

     16,50 eura

  5. zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky, úpravu v ochrannej známke

     16,50 eura

  6. zápis záložného práva na ochrannú známku alebo zápis jeho ukončenia

     16,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

Položka 230

a) Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú .....

49,50 eur

b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok .....

26,50 eura

c) Návrh na odňatie a prepis majiteľa ochrannej známky .....

33 eur

Poznámka
Ak podania podľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou,
príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky ochrannej známky a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma,
prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.

 

Položka 231

Obnova zápisu

 

a) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb .....

132,50 eura

b) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb .....

265,50 eura

c) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu .....

265,50 eura

d) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu .....

531 eur

e) individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy .....

16,50 eura
PoznámkaAk dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu zápisu je splatný bez žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.  

Položka 232

Podanie žiadosti o

 

a) medzinárodný zápis ochrannej známky .....

99,50 eura

b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky .....

66 eur

c) vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise ochrannej známky .....

33 eur

d) zápis zmeny v medzinárodnom registri, ktorou je zmena majiteľa medzinárodnej ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb,
vzdanie sa ochrany aspoň v jednom vyznačenom štáte, výmaz medzinárodnej ochrannej známky, zmena mena, adresy majiteľa, zástupcu ..... 

16,50 eura

e) zápis licencie pre medzinárodnú ochrannú známku .....

16,50 eura

OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV

Položka 233

Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku .....     

66 eur

Položka 234

Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku .....

132,50 eura

Poznámka
Ak podanie podľa tejto položky je predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú
označené zodpovedajúcim číslom prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi
písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.

 

Položka 235

a) Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku .....

33 eur

b) Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu .....

16,50 eura

c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie .....

66 eur

d) Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie ..... 

33 eur

XVII. ČASŤ

METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY

Položka 236

Prihláška na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ podľa osobitného predpisu47aa) .......

33 eur

Položka 237

Žiadosť o
a) autorizáciu podľa osobitného predpisu47ab) ... 330 eur
b) zápis zmeny podľa osobitného predpisu47ac) .... 33 eur.

Položka 239

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o
a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla podľa osobitného predpisu47aa) ............................................. 33 eur,
b) schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla podľa osobitného predpisu47aa) ......................................... 16,50 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá Slovenský metrologický ústav.

XVIII. ČASŤ

KONZULÁRNE POPLATKY

SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI

1. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky môže v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia a z dôvodu vzájomnosti môžu poplatok zvýšiť alebo znížiť vo vzťahu k cudzozemcovi.

2. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.

3. Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Položka 240

a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) 60 eur,
b) žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 rokov do 12 rokov 35 eur,
c) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme Slovenskej republiky alebo ak je to potrebné
v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena d)
33 eur,
d) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 9,50 eur.
e) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané 30 eur.
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b)
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu.
4. Od poplatku podľa písmena e) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru Policajného zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b)
2. Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a
ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.
3. Správny orgán môže podľa osobitného predpisu zaokrúhliť poplatok.16b)
4. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b)
5. Správny orgán vráti poplatok podľa písmena e), ak sa odvolaniu vyhovie.

Položka 241

Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej  ...............

6,50 eura

Položka 242

a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel  
  1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 232 eur
  2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 165,50 eura
  3. sezónneho zamestnania 33 eur
  4. osobitnej činnosti alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. 99,50 eura
  5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 132,50 eura
  6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 66 eur
b) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 165,50 eura
c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov 165,50 eura

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
4. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.

Položka 243

a) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 13 rokov .....

33 eur

b) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe od 5 do 13 rokov .....

13 eur
c) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 5 rokov ..... 8 eur
d) Žiadosť o vydanie cestovného preukazu ..... 6,50 eura
e) Vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade, za každý úkon ..... 3 eurá
SplnomocneniePoplatok podľa tejto položky sa vyberie vo výške štvornásobku príslušnej sadzby pri prvej strate alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti, vo výške osemnásobku
príslušnej sadzby pri druhej strate alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a vo výške desaťnásobku
príslušnej sadzby pri tretej strate alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.
Poplatok sa vyberie v základnej sadzbe, ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov.OslobodenieOd poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak
bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal.
 

Položka 244

Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého ....

9,50 eura

Položka 245

a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

9,50 eura

b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti

9,50 eura

Položka 246

a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ........................ 663,50 eura
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa  
  1. do 15 rokov  ....................................................................................................................................   165,50 eura
  2. od 15 rokov do 18 rokov  .............................................................................................................. 331,50 eura
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho 
občianstva Českej republiky .............................................................................................................
      16,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku
a invalidní dôchodcovia.
 
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej
republiky nevyhovelo.
 

Položka 247

a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 663,50 eura
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu  
  1. do 15 rokov   99,50 eura
  2. od 15 rokov do 18 rokov   132,50 eura
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva       16,50 eura
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993       16,50 eura
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom      16,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.  

Položka 248

Zmena

 

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

   3 eurá

b) priezviska maloletých detí

33 eur

c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

165,50 eura

Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.  
Poznámky1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.  

Položka 249

Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky ...................................

165,50 eura

OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci
sa v zahraničí na základe vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami.
 

Položka 250

a) Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu  ................................................................................

9,50 eura

b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie ................................................

23 eur
PoznámkaPoplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.  

Položka 251

Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky ..................................................... 

16,50 eura

Položka 252

Spísanie písomnosti o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a podobne .........................................

26,50 eura

Položka 253

Vidovanie listín bez osvedčenia  ....................................................................................................

6,50 eura

Položka 254

a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis ..... 3 eurá
b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike ..... 16,50 eura
c) Osvedčenie listín vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine ..... 16,50 eura
d) Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) ..... 16,50 eura

Položka 255

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia ...................................................... 

9,50 eura

b) Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie) ........................................................

9,50 eura

c) Osvedčenie správnosti predloženého prekladu ..........................................................................

9,50 eura

Položka 256

Vyhotovenie prekladu spisového materiálu

 

a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ...........................................................................................

   19,50 eura

b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ............................................................................................

   26,50 eura

c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu ................................................................

33 eur

d) z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý slovný znak .

      0,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.  

Položka 257

Vybranie pohľadávky, renty a podobne s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia,
úkony v konaní o dedičstve (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie
a doručenie dedičstva), z vybranej sumy alebo z hodnoty dedičstva .............................................................

4 %,
najmenej 9,50 eura

Poznámky1. Ak sa pri vybavení žiadosti veriteľa (príjemcu) alebo dediča vykonáva iba úkon na zabezpečenie
pohľadávky, renty alebo dedičstva, vyberie sa poplatok za podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade.2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyberá z hodnoty dedičstva
nezníženej o honorár právneho zástupcu pred poukázaním dedičstva do Slovenskej republiky.
 

Položka 258

Úradná úschova

 

a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, zo sumy
alebo z ceny predmetu za každý rok .....................................................................................................

1 %,
najmenej 9,50 eura

b) listín alebo spisov, za každý rok  .......................................................................................................

6,50 eura
PoznámkaPoplatok sa nevyberie v prípade, ak je predmet uložený na zastupiteľskom úrade
len na účely jeho doručenia.
 

Položka 260

Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo ..... 16,50 eura

Položka 261

a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov ........................................................................................

   9,50 eura

b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v denníku posádky ...................................................

   9,50 eura

c) Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej knižke .................................................

   9,50 eura

d) Potvrdenie námorného protestu .....................................................................................................

   19,50 eura

e) Vystavenie dočasného sprievodného listu na prevádzku lode .................................................

66 eur
PoznámkaPoplatok podľa písmena b) sa vyberie len jeden bez ohľadu na počet odtlačkov
pečiatok vyznačených v denníku posádky.
 

Položka 262

Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde o úkon spoplatnený
podľa inej položky tejto časti sadzobníka .............................................................................................

16,50 eura

Položka 263

Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom ............................................................................. 

9,50 eura

Položka 264

Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov,
evidencií, listín alebo spisov za každú aj začatú stranu ...........................................................................................

6,50 eura

Položka 265

a) Vydanie potvrdenia o skončení vojenskej prezenčnej služby  .........................................................................................................

9,50 eura

b) Podanie žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov ....................................................................................................................

4,50 eura

c) Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí47a) ....................................................................................................

9,50 eura

d) Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie...........

16,50 eura

e) vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov ................................................

9,50 eura

XIX. ČASŤ

ŠTATISTIKA

Položka 266

a) Pridelenie identifikačného čísla (IČO) .....................................................................................................................

3 eurá

b) Zmena údajov v pôvodnom doklade o pridelení IČO ...........................................................................................

3 eurá

c) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o pridelení identifikačného čísla ako náhrady za stratené,
zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie ....................................................................................................

6,50 eura

d) Výpis zo štatistického registra, za každú registrovanú jednotku .........................................................................

  1,50 eura

Poznámka Poplatky podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.  

Položka 267

a) Zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie, za každú žiadosť ...................................................

6,50 eura

b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie
ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie ...............................................

3 eurá

PoznámkaPoplatok podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.  

XX. ČASŤ

ELEKTRONICKÝ PODPIS

Položka 268

a) Podanie žiadosti o akreditáciu poskytovateľa certifikačných služieb .....

663,50 eura

b) Podanie žiadosti o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu .....

331,50 eura

c) Podanie žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne s požiadavkami zákona .....

331,50 eura,

d) Podanie žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu pre elektronický podpis vydaného na základe konania o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu .....

165,50 eura

XXI. ČASŤ

POŠTOVÁ ČINNOSŤ

Položka 269

a) Registrácia poštového podniku 100,– eur

b) Zmena registrovaných údajov poštového podniku 33,– eur

Položka 270

a) Udelenie poštovej licencie 33 193,50 eura

b) Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby 165,50 eura

1) § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

1a) § 38 Občianskeho súdneho poriadku.

1b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

1c) § 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.

3) § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.

4) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 9a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.

6) Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).

6aa) § 4 ods. 4 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7a) § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

7b) § 78 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

7c) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7d) § 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
§ 19c zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

8a) § 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8aa) § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8ab) § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270 /2008 Z. z.

8b) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.

10) Napríklad zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10a) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10b) Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11) § 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

12) § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

12a) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

13) § 11 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).

13a) § 5, 7 a 9 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

13b) § 39 zákona č. 343/2007 Z. z.

14) Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

14a) § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).

14b) § 34, 36 a 38 zákona č. 220/2007 Z. z.

15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

16a) § 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).

16c) § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.

17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

17a) § 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

17b) § 31 zákona č. 405/2011 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

17d) § 32 zákona č. 193/2005 Z. z.

18) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.

18a) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

19) § 72 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

19a) § 44 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z.

20) § 15 ods. 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20a) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009 Z. z.

21) § 83 zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov.

21a) Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek, § 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá a § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.

22) § 4 zákona č. 725/2004 Z. z.

22a) § 28 ods. 1 písm. m) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z.

22ac) § 111 zákona č. 725/2004 Z. z.

22b) § 29 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

22c) § 28 ods. 1 písm. p) a r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

22d) § 28 ods. 1 písm. q) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

22e) § 28 ods. 1 písm. s) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

23) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.

25) Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

25a) Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.

25aa) § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25ab) § 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 243, 27. 9. 2003) v platnom znení.

25ac) § 22 zákona č. 143/1998 Z. z.
Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.

25ad) Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 3. 2008) v platnom znení.

25ae) § 34 až 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25b) § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

26) § 75 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

27) § 31 zákona č. 610/2003 Z. z.

27a) § 31 ods. 6 písm. f) zákona č. 610/2003 Z. z.

27b) § 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27c)  § 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27d) § 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.

27e) § 36 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27f) § 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27g) § 37 ods. 14 zákona č. 195/2000 Z. z.

27h) § 38 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z.

27i) § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z.

27j) § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z.

27k) § 11 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.

28) Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.

28a) § 6 ods. 1, § 8 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.

28b) § 8 ods. 4, § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28c) § 14 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28d) § 9 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28e) § 52 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28f) § 36 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.

28g) § 25 ods. 2 a 4, § 41 ods. 2, § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28h) § 14 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28i) § 27 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.

28j) § 38 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28k) § 39 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28l) § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28m) § 47 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28n) § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.

28o) § 16 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

28p) § 17 ods. 1, § 18 zákona č. 385/1999 Z. z.

28r) § 66 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.

28s) § 65 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28t) § 65 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.

29) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

30) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

31) § 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

31a) § 20f ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.

31b) § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.

31c) § 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 177/1999 Z. z.

32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

33) § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

33a) § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

33b) § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.

34) § 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).

34a) § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.

35) § 78 ods. 1 zákona č. 379/1997 Z. z.

36) Napríklad § 10 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 11 ods. 6 zákona č. 213/1997 Z. z.

36a) § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

36b) § 15 zákona č. 355/2007 Z. z.

36ba) § 5 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z.

36bb) § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z.

36c) § 21 ods. 5 písm. c) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z. z.

36k) § 65 ods. 2 písm.c) zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36l) § 65 ods. 2 písm. e) zákona 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.

36m) § 51 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.

36n) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

36o) Zákon č. 271/2001 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.

36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

36r) § 26 ods. 10 zákona č. 163/2001 Z. z.

36s) § 7 a 8 zákona č. 163/2001 Z. z.

36t) § 29 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 308/2005 Z. z.

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

37a) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších zmien a doplnkov.Nariadenie Komisie (ES) č. 1808/2001 z 30. augusta 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá týkajúce sa implementácie nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

37aa) § 8 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

37b) § 13 zákona č. 151/2002 Z. z.

37c) § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.

37d) § 21 zákona č. 151/2002 Z. z.

37e) § 36 zákona č. 151/2002 Z. z.

37f) § 37 zákona č. 151/2002 Z. z.

38) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

39) Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).

39a) § 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).

39b) § 26 ods. 5 zákona č. 313/1999 Z. z.

39ba) § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39bb) § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

39c) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2002 Z. z.

39d) § 13 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39e) § 14 až 16 zákona č. 261/2002 Z. z.

39f) § 9 zákona č. 261/2002 Z. z.

39g) § 21 zákona č. 261/2002 Z. z.

39h) § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39i) Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1. 2001).
Odporúčanie Európskej komisie o definícii mikro a malých a stredných podnikov č. 361/2003/EC (Ú. v. ES L 124, 20. 5. 2003).

39j) § 3 ods. 2 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39k) § 3 ods. 4 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39l) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39m) § 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39n) § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39o) § 29 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z. z.

39oa) § 8 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39ob) § 9 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z.

39p) § 7 zákona č. 258/2011 Z. z.

39q) § 10 ods. 2 zákona č. 258/2011 Z. z.

39r) § 10 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.

39s) § 13 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.

39t) § 8 ods. 8 zákona č. 258/2011 Z. z.

39u) § 14 ods. 5 zákona č. 258/2011 Z. z.

39v) § 18 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z.

40) § 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

41) § 20 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z. z.

42) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

42a) § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

46) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.

46a) § 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

46b) § 53 zákona č. 656/2004 Z. z.

46c) § 5 zákona č. 656/2004 Z. z.

46d) § 9 zákona č. 656/2004 Z. z.

46e) § 8 zákona č. 656/2004 Z. z.

46f) § 11 zákona č. 656/2004 Z. z.

46g) § 12 a 13 zákona č. 656/2004 Z. z.

47) Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/ zv. 11; Ú. v. ES L 182, 2. 7. 1992 ).

47a) § 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

47aa) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

47ab) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14 zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

47ac) § 14 ods. 11 zákona č. 254/2011 Z. z.

47b) § 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.