Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

23.09.2012 18:55

 

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov


v znení zák. č. 465/2008 Z. z., 504/2009 Z. z., 563/2009 Z. z., 494/2010 Z. z., 331/2011 Z. z.
 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Tento zákon upravuje

a) podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky,

b) postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiace s používaním elektronickej registračnej pokladnice.

(2) Tento zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie1) predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“); tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) elektronickou registračnou pokladnicou

1. elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,

2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou,

b) prevádzkovou pamäťou technické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú všetky údaje týkajúce sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a výsledky finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a ktoré je riadené výlučne vstavaným registračným programom elektronického registračného zariadenia,

c) vstavaným registračným programom program riadiaci evidenciu predaja tovaru alebo evidenciu poskytovania služby,

d) vlastným registračným programom program riadiaci prípravu údajov o predaji tovaru alebo poskytovaní služby pred tým, ako sú prostredníctvom komunikačného modulu zaevidované vo fiskálnej tlačiarni,

e) fiskálnou pamäťou technické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky,

f) fiskálnou tlačiarňou elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom, ktoré tvoria jeden funkčný celok,

g) komunikačným modulom technické zariadenie umožňujúce prenos údajov definovaných výrobcom fiskálnej tlačiarne medzi počítačom a fiskálnou tlačiarňou slúžiacich na evidenciu finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby,

h) tržbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok,

i) tovarom akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom,

j) službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností2) uvedená v prílohe č. 1,

k) predajným miestom miesto, kde sa prijíma tržba,

l) ochranným znakom znak obsahujúci písmená „M“ a „F“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,

m) daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice kód pridelený pre elektronickú registračnú pokladnicu miestne príslušným daňovým úradom podnikateľa (ďalej len „daňový úrad“),

n) obratom tržby znížené o sumu záporného obratu,

o) záporným obratom súčet súm

1. vrátení tovaru,

2. záporných položiek evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici a

3. zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb,

p) vrátením tovaru zrušenie evidovanej položky po jej vytlačení na pokladničnom doklade, pričom pokladničný doklad bol uzavretý,

r) zápornou položkou suma za vykúpené zálohované obaly,3)

s) opravou zrušenie evidovanej položky, ktorá ešte nebola vytlačená na pokladničnom doklade,

t) stornom zrušenie evidovanej položky po jej vytlačení na pokladničnom doklade, pričom pokladničný doklad nebol uzavretý,

u) položkou údaj o predanom tovare alebo vrátenom tovare evidovanom v elektronickej registračnej pokladnici alebo údaj o poskytnutej službe evidovanej v elektronickej registračnej pokladnici,

v) kumulovaným obratom súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici od jej uvedenia do prevádzky,

w) pokladničným dokladom doklad o prijatí tržby, doklad o vrátení platby za vrátený tovar alebo doklad o vrátení platby za poskytnutú službu pri jej reklamácii vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou,

x) paragónom náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu,

y) kontrolným záznamom kópia číselných údajov z pokladničných dokladov a dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu uložená v elektronickej podobe s definovanou štruktúrou spracovateľnou počítačom a presná kópia pokladničných dokladov, dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu a denných uzávierok uložených v elektronickej podobe nezávisle od obsluhy elektronickej registračnej pokladnice,

z) dennou uzávierkou tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby,

za) intervalovou uzávierkou tlačový výstup obsahujúci podrobné alebo súhrnné údaje z fiskálnej pamäte za zvolený časový interval,

zb) prehľadovou uzávierkou tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni,

zc) knihou elektronickej registračnej pokladnice kniha so vzostupne číslovanými stranami, ktorá je nerozoberateľná a musí byť umiestnená na predajnom mieste spolu s elektronickou registračnou pokladnicou; vzor knihy elektronickej registračnej pokladnice je uvedený v prílohe č. 3,

zd) plombou ochranná známka, ktorá sa nedá odlepiť bez jej pretrhnutia alebo iného viditeľného poškodenia a obsahuje ochranné prvky znemožňujúce jej falšovanie,

ze) dátovým médiom pamäťové médium, ktoré je schopné zabezpečiť uchovanie kontrolných záznamov bez potreby napájania zdrojom elektrickej energie.

§ 3

Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou

(1) Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí; túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.4)

(2) Povinnosť evidovať tržbu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a) predaj

1. cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,

2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska,5) v bankách,6) v pobočkách zahraničných bánk7) a na numizmatických burzách,

3. poštových cenín na filatelistických burzách,

4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,

5. tovaru na dobierku,

6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,

7. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,

8. tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,8)

9. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,

10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,

11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,

b) služby poskytované

1. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,8)

2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,

3. v rámci praktického vyučovania žiakov,

4. prostredníctvom predajných automatov.

(3) Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici.

(4) Podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je povinný umiestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné.

(5) Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení9) a predávajú tovar alebo poskytujú službu na tom istom predajnom mieste, môžu používať jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu.

§ 4

Požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu

(1) Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len

a) typ elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý akreditovaná osoba10) vydala certifikát o splnení požiadaviek podľa odsekov 2 až 4; pri vydávaní certifikátu akreditovaná osoba10) prihliada aj na technickú dokumentáciu z procesu posudzovania zhody, ktorá deklaruje splnenie technických požiadaviek podľa písmena b) tretieho bodu, pričom fiskálna tlačiareň podľa § 2 písm. f) môže byť certifikovaná v rámci elektronickej registračnej pokladnice podľa § 2 písm. a) druhého bodu ako celok, ale aj ako samostatné elektronické registračné zariadenie,

b) elektronickú registračnú pokladnicu,

1. pre ktorú daňový úrad pridelil daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (§ 7 ods. 3),

2. ktorá je označená plombou,

3. ktorá spĺňa technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.11)

(2) Elektronická registračná pokladnica musí okrem technických požiadaviek podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu spĺňať aj tieto požiadavky:

a) zabezpečovať

1. vyhotovenie dennej uzávierky, ak bola v elektronickej registračnej pokladnici v daný deň evidovaná tržba a do 24.00 hodiny daného dňa nebola vyhotovená denná uzávierka, pričom pokladničný doklad, ktorého vyhotovenie sa začalo pred 24.00 hodinou, bude započítaný do dennej uzávierky daného dňa a vyhotovenie ďalšieho pokladničného dokladu bude možné začať až po vyhotovení dennej uzávierky,

2. zhodu číselných údajov položiek cien a celkovej sumy platenej ceny na pokladničnom doklade, v prevádzkovej pamäti a na zobrazovacom zariadení pre zákazníka,

3. informovanie podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice po splnení technických podmienok určených výrobcom, pričom technické podmienky odsúhlasí v procese certifikácie akreditovaná osoba;10) informovanie podnikateľa je zobrazované minimálne na displeji elektronickej registračnej pokladnice tak, aby podnikateľ musel vždy po zapnutí elektronickej registračnej pokladnice túto informáciu potvrdzovať až do vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice servisnou organizáciou a pri prvom informovaní podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice v danom časovom intervale je vykonaný okamžitý zápis o dátume a čase tejto informácie do fiskálnej pamäte,

4. informovanie podnikateľa pred zaplnením kapacity fiskálnej pamäte na ukladanie denných uzávierok, pričom informovanie sa uskutočňuje zobrazením správy na displeji elektronickej registračnej pokladnice vždy po jej zapnutí tak, aby podnikateľ musel túto informáciu potvrdiť pred začatím používania elektronickej registračnej pokladnice; táto informácia sa zobrazuje, ak je počet voľných záznamov rovný alebo menší ako 50,

5. prechod do režimu, v ktorom je možné len čítanie údajov z fiskálnej pamäte, ak boli dosiahnuté maximálne hodnoty záznamov uvedených v odsekoch 3 a 4, pričom nie je možné ďalej tlačiť pokladničné doklady a denné uzávierky,

6. uloženie údajov vo fiskálnej pamäti tak, aby nebolo možné tieto údaje pozmeniť alebo porušiť bez zistenia tohto pozmenenia alebo porušenia prostredníctvom technického zariadenia elektronickej registračnej pokladnice, alebo bez zničenia fiskálnej pamäte,

7. vytlačenie ochranného znaku len na pokladničnom doklade a páske dennej uzávierky, a to až po vytlačení iných údajov uvedených v § 8 ods. 1 a § 12 ods. 2,

8. vytlačenie dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ tak, aby tieto neobsahovali ochranný znak,

9. aby pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky, po jej oprave alebo v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici, vytlačila doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v každom treťom riadku tohto dokladu a pri vložení hotovosti okrem prijatej tržby vytlačila doklad označený slovom „VKLAD“,

10. aby pred uvedením do prevádzky tlačila v každom treťom riadku tlačového výstupu, ktorý nesmie obsahovať ochranný znak, slová „SKÚŠKA POKLADNICE“,

b) umožňovať

1. prečítanie údajov z fiskálnej pamäte umiestnenej v elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom počítača,

2. evidenciu tržieb minimálne v dvoch rozdielnych menách,

3. vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,

4. vytlačenie pokladničného dokladu a dokladu podľa písmena a) ôsmeho bodu s jeho súčasným záznamom v prevádzkovej pamäti a následným zahrnutím údajov z týchto dokladov do údajov, ktoré budú uložené vo fiskálnej pamäti,

5. vyhotovenie dennej uzávierky zo všetkých údajov v prevádzkovej pamäti, ktoré sú výsledkom finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby s tým, že súhrnné údaje pri vyhotovení dennej uzávierky sa uložia do fiskálnej pamäte a súčasne sa vymažú z prevádzkovej pamäte tak, aby pri vyhotovení ďalšej dennej uzávierky nemohlo dôjsť k opätovnému uloženiu rovnakých údajov do fiskálnej pamäte,

6. vyhotovenie prehľadovej uzávierky, ktorej údaje sú informatívne od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni až do času vyhotovenia prehľadovej uzávierky, pričom nedochádza k žiadnym zápisom do fiskálnej pamäte,

7. vymazanie údajov z prevádzkovej pamäte, len ak je z týchto údajov vykonaná denná uzávierka a jej súhrnný údaj je trvale uložený vo fiskálnej pamäti,

8. vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,

9. záznam údajov o sume vrátení tovaru, sume záporných položiek a sume poskytnutých zliav a záznam údajov o počte vrátení tovaru, počte záporných položiek a počte poskytnutých zliav,

10. okamžité zablokovanie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice, ak je odpojená tlačiareň, zobrazovacie zariadenie pre zákazníka alebo fiskálna pamäť,

11. vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu a dokladu podľa písmena a) ôsmeho bodu so súčasným záznamom kópie do prevádzkovej pamäte alebo na vhodné dátové médium, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená, ale nesmie obsahovať ochranný znak,

12. vytlačenie intervalovej uzávierky podľa dátumov denných uzávierok alebo podľa čísiel denných uzávierok v požadovanom časovom intervale,

13. uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti aj pri poklese napätia alebo úplnom výpadku elektrického napájania elektronickej registračnej pokladnice, a to až do vykonania dennej uzávierky,

14. uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti bez pripojenia k externému zdroju elektrickej energie minimálne 90 dní,

15. pridanie plomby tak, aby bez jej poškodenia nebol možný prístup k fiskálnej pamäti a k ostatným častiam elektronickej registračnej pokladnice zabezpečujúcim správnu funkčnosť elektronickej registračnej pokladnice; miesto alebo miesta na pridanie plomby navrhne výrobca elektronickej registračnej pokladnice a v procese certifikácie ich odsúhlasí akreditovaná osoba,10)

16. vyznačenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice na pokladničnom doklade a doklade podľa písmena a) ôsmeho bodu, na dennej uzávierke a na intervalovej uzávierke,

17. výmenu dátových médií, papierových pások a výmenu neobnoviteľných zdrojov elektrickej energie bez porušenia plomby,

18. overenie pravosti kontrolných záznamov prostredníctvom technických zariadení elektronickej registračnej pokladnice.

(3) Fiskálna pamäť musí

a) byť umiestnená v elektronickej registračnej pokladnici v časti neprístupnej podnikateľovi a musí byť pevne spojená s rámom elektronickej registračnej pokladnice tak, aby ju bolo možné vybrať, ale zároveň tak, aby výmena inou osobou ako servisnou organizáciou bola zistiteľná,

b) mať dostatočnú kapacitu na zápis a uchovanie údajov z denných uzávierok minimálne za obdobie piatich rokov a údaje v nej uložené musia byť dostupné do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane,12)

c) mať takú konštrukciu, ktorá daňovému úradu alebo colnému úradu umožní získať údaje v nej uložené aj prostredníctvom iného elektronického zariadenia,

d) umožniť zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty a zmenu meny.

(4) Do fiskálnej pamäte sa nezameniteľne a neodstrániteľne

a) zaznamená

1. ochranný znak,

2. daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,

3. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,

4. daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

5. identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

6. dátum a čas uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,

7. sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimálne tri sadzby dane z pridanej hodnoty,

8. minimálne dve meny,

b) zaznamenáva

1. údaje z dennej uzávierky uvedené v § 12 ods. 2 písm. f), h) až n) a p) až t),

2. výmaz údajov z prevádzkovej pamäte pred vyhotovením dennej uzávierky v maximálnom počte 100 výmazov,

3. odpojenie tlačiarne s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,

4. odpojenie zobrazovacieho zariadenia pre zákazníka s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,

5. odpojenie fiskálnej pamäte s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,

6. dátum a čas každého prvého informovania o potrebe povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice v danom časovom intervale údržby v minimálnom počte 50 záznamov,

7. zmena sadzieb dane z pridanej hodnoty v minimálnom počte 20 zmien,

8. kontrolný kód na účely overenia pravosti kontrolného záznamu.

(5) Elektronická registračná pokladnica označená pretrhnutou plombou, falzifikátom plomby alebo plombou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom, sa považuje za neoznačenú podľa tohto zákona.

(6) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný v procese certifikácie elektronickej registračnej pokladnice predložiť akreditovanej osobe10) aj elektronické zariadenie umožňujúce získať údaje uložené vo fiskálnej pamäti, ktorá nie je umiestnená v elektronickej registračnej pokladnici; toto zariadenie bude akreditovanej osobe10) zapožičané počas celej doby výroby elektronickej registračnej pokladnice a desať rokov nasledujúcich po skončení výroby elektronickej registračnej pokladnice. Akreditovaná osoba10) je povinná umožniť daňovému úradu alebo colnému úradu získať údaje z fiskálnej pamäte na základe jeho žiadosti.

(7) Podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a následne najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby. Povinnou údržbou sa preverí technický stav elektronickej registračnej pokladnice a neporušenosť plomb tak, aby bola zabezpečená správna funkčnosť elektronickej registračnej pokladnice. Servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice dátum vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice a jej výsledok a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá povinnú údržbu elektronickej registračnej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.

§ 5

Servisná organizácia

(1) Servisná organizácia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

a) na základe oprávnenia na podnikanie1) môže vykonávať opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc,

b) má s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc uzavretú zmluvu o vykonávaní opráv a údržby elektronických registračných pokladníc,

c) je zapísaná v registri servisných organizácií (ďalej len „register“) vedenom miestne príslušným daňovým úradom servisnej organizácie (ďalej len „daňový úrad servisnej organizácie“).

(2) Servisná organizácia je povinná

a) zabezpečiť vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice do 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania elektronickej registračnej pokladnice do opravy; ak začiatok alebo koniec tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, jej plynutie sa začína počítať od najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa a táto lehota sa končí najbližším nasledujúcim pracovným dňom,

b) písomne si objednať u daňového úradu servisnej organizácie plomby a viesť ich evidenciu,

c) bez zbytočného odkladu oznámiť daňovému úradu zistenie poškodenia plomby, chýbanie plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou10) a také zistenia s uvedením dátumu ich zistenia zapísať do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena a priezviska,

d) bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby a túto skutočnosť s uvedením dátumu zapísať do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.

§ 6

Register

(1) Zápis do registra vykoná daňový úrad servisnej organizácie, ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 5 ods. 1 písm. a)

a) predloží písomnú žiadosť, v ktorej uvedie zoznam typov elektronických registračných pokladníc, u ktorých bude vykonávať opravu a údržbu,

b) priloží k žiadosti kópiu zmluvy podľa § 5 ods. 1 písm. b), pričom táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je súčasne výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc; k žiadosti podľa písmena a) je takáto fyzická osoba alebo právnická osoba povinná priložiť kópiu dokladu preukazujúceho, že je súčasne výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc.

(2) Daňový úrad servisnej organizácie rozhodne o zápise do registra do 15 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 písm. a). Zápis do registra vykoná daňový úrad servisnej organizácie ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do registra.

(3) Proti rozhodnutiu o zápise do registra nemožno podať odvolanie.

(4) V registri sa uvádza

a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania servisnej organizácie,

b) zoznam typov elektronických registračných pokladníc, u ktorých servisná organizácia vykonáva opravu a údržbu.

(5) Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v žiadosti podľa odseku 1 písm. a) alebo v § 5 ods. 1 písm. b) alebo ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, je servisná organizácia povinná tieto zmeny oznámiť daňovému úradu servisnej organizácie v lehote podľa osobitného predpisu.14)

(6) Daňový úrad servisnej organizácie vyčiarkne z registra servisnú organizáciu, ak servisná organizácia

a) bola zrušená alebo zanikla,

b) prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc,

c) neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností uvedených v odseku 5.

(7) Daňový úrad servisnej organizácie rozhodne o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra do 15 kalendárnych dní odo dňa zistenia skutočností podľa odseku 6. Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra možno podať odvolanie. Odvolanie má odkladný účinok.

(8) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky14a) (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) z registrov vedených podľa § 5 ods. 1 písm. c) vypracúva elektronický register, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojej internetovej stránke.

§ 7

Uvedenie elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky

(1) Na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, predloží podnikateľ daňovému úradu

a) knihu elektronickej registračnej pokladnice (§ 13) s vyplnenými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, s údajmi o elektronickej registračnej pokladnici a údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice, pričom

1. identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ak ide o fyzickú osobu, sú obchodné meno a adresa trvalého pobytu, miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania, daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, odtlačok pečiatky, ak ju podnikateľ má vyhotovenú, a podpis podnikateľa,

2. identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ak ide o právnickú osobu, sú obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu, predajné miesto, ak je odlišné od sídla, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, odtlačok pečiatky, ak ju podnikateľ má vyhotovenú, a podpis štatutárneho orgánu alebo zástupcu,

3. údajmi o elektronickej registračnej pokladnici sú typ, model a výrobné číslo,

4. údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice, sú obchodné meno, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,

b) kópiu certifikátu elektronickej registračnej pokladnice; tento doklad je predajca elektronickej registračnej pokladnice povinný odovzdať podnikateľovi pri kúpe elektronickej registračnej pokladnice.

(2) Ak podnikatelia vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení podľa § 3 ods. 5 a používajú jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu, doklady podľa odseku 1 a kópiu zmluvy o združení predloží jeden z účastníkov združenia podľa ich dohody.

(3) Daňový úrad po overení údajov podľa odsekov 1 a 2 bez zbytočného odkladu pridelí daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorý zamestnanec daňového úradu s uvedením dátumu zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom s uvedením jeho mena a priezviska. Pri zmene miestnej príslušnosti daňového úradu sa daňový kód elektronickej registračnej pokladnice nemení.

(4) Elektronickú registračnú pokladnicu môže uvádzať do prevádzky len servisná organizácia. Servisná organizácia uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky zaznamenaním údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) do fiskálnej pamäte; túto skutočnosť servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dátumu a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu uviedla do prevádzky, s uvedením jej mena a priezviska.

(5) Pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po každom zásahu servisnej organizácie do elektronickej registračnej pokladnice, servisná organizácia označí elektronickú registračnú pokladnicu plombou na mieste určenom podľa § 4 ods. 2 písm. b) bodu 15; každý zásah do elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dôvodu, dátumu a času zásahu a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá zásah do elektronickej registračnej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.

§ 8

Pokladničný doklad

(1) Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu vydať kupujúcemu pokladničný doklad. Pokladničný doklad obsahuje najmenej tieto údaje:

a) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,

b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

d) ochranný znak,

e) poradové číslo pokladničného dokladu od poslednej dennej uzávierky,

f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,

g) označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty,

h) cenu tovaru alebo cenu služby,

i) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,

j) základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,

k) sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,

l) výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,

m) zaokrúhlenie ceny,15)

n) celkovú sumu platenej ceny,

o) ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.16)

(2) Pokladničný doklad, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g), h) a j) až l). Doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) až o) a doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu označený slovom „VKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c), e), f) a i) a sumu vkladu podľa § 3 ods. 3.

(3) Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby.

(4) Pri vrátení tovaru podnikateľ vydá pokladničný doklad alebo v prípade prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice vystaví paragón; rovnaký postup sa uplatní aj pri reklamácii poskytnutej služby.

§ 9

Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice, uchovávanie údajov

(1) Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, údajov na dokladoch podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo údajov na paragónoch podľa § 10 ods. 4, údajov uložených na tlačových výstupoch z dennej uzávierky a údajov uložených v elektronickej podobe na dátových médiách pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím, neoprávneným zásahom do nich a neoprávneným prístupom k nim; rovnako je podnikateľ povinný zabezpečiť ochranu elektronickej registračnej pokladnice vrátane vstavaného registračného programu.

(2) Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12) Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný kontrolné záznamy sprístupniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

(3) Podnikateľ je povinný používať také dátové médiá, u ktorých výrobca garantuje uchovanie údajov na nich uložených minimálne do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)

(4) Kópie paragónov podľa § 10 ods. 4 a tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

(5) Doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ je podnikateľ povinný uchovávať po dobu jedného roka od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

§ 10

Prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice

(1) Ak podnikateľ nemôže použiť elektronickú registračnú pokladnicu pre závažný dôvod, ktorý vznikol bez jeho zavinenia, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii, pričom dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice. Okrem údajov uvedených v prvej vete je podnikateľ povinný zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice aj dátum a čas nahlásenia poruchy elektronickej registračnej pokladnice servisnej organizácii a v prípade odovzdania elektronickej registračnej pokladnice servisnej organizácii do opravy aj dátum a čas tohto odovzdania; tento záznam potvrdí servisná organizácia, ktorej bola porucha elektronickej registračnej pokladnice nahlásená alebo ktorá elektronickú registračnú pokladnicu prevzala do opravy, odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu prevzala do opravy, s uvedením jej mena a priezviska.

(2) Servisná organizácia, ktorá vykonala opravu elektronickej registračnej pokladnice, je povinná do knihy elektronickej registračnej pokladnice zaznamenať popis poruchy elektronickej registračnej pokladnice, dátum a čas vykonania opravy a tento záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá opravu elektronickej registračnej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.

(3) Podnikateľ je povinný do knihy elektronickej registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu zaznamenať dátum a čas opätovného začatia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice.

(4) Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Paragón podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii vydáva kupujúcemu a kópiu si ponecháva. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia a obsahujú údaje uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) až c) a e) až o), pričom ako daňový kód elektronickej registračnej pokladnice podnikateľ uvedie daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorej prevádzka je prerušená. Kópie paragónov sú podkladom na vyhotovenie dennej uzávierky.

(5) Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka elektronickej registračnej pokladnice obnovená.

§ 11

Výmena fiskálnej pamäte

(1) Výmena fiskálnej pamäte sa vykonáva, ak

a) bola vyčerpaná jej kapacita a elektronická registračná pokladnica je funkčná,

b) z dôvodu poruchy neplní svoju funkciu,

c) došlo k zmene údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) prvom až šiestom bode uložených do fiskálnej pamäte alebo

d) došlo k zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice.

(2) Výmenu fiskálnej pamäte vykonáva servisná organizácia, ktorá zaznamená dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte do knihy elektronickej registračnej pokladnice a tento záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá vykonala výmenu fiskálnej pamäte, s uvedením jej mena a priezviska a pôvodnú fiskálnu pamäť odovzdá podnikateľovi. Prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; pôvodnú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)

(3) Po pripojení novej fiskálnej pamäte servisná organizácia do nej zaznamená údaje uvedené v § 4 ods. 4 písm. a); túto skutočnosť servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dátumu a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu uviedla do prevádzky, s uvedením jej mena a priezviska.

§ 12

Denná uzávierka, intervalová uzávierka a prehľadová uzávierka

(1) Podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú uzávierku; dennú uzávierku podnikateľ vyhotovuje len za dni, v ktorých mal tržbu. Podnikateľ je povinný vyhotoviť dennú uzávierku kedykoľvek raz za deň. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom vytlačiť z fiskálnej pamäte intervalovú uzávierku; takúto povinnosť má podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)

(2) Denná uzávierka obsahuje najmenej tieto údaje:

a) ochranný znak,

b) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,

c) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

d) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

e) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,

f) dátum a čas vyhotovenia,

g) poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,

h) počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,

i) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,

j) obrat,

k) záporný obrat,

l) kumulovaný obrat,

m) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

n) súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

o) súčet stornovaných položiek a ich počet,

p) súčet poskytnutých zliav a ich počet,

r) súčet vrátení tovaru a ich počet,

s) súčet záporných položiek a ich počet,

t) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

(3) Prehľadová uzávierka obsahuje najmenej údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až f), h) až k) a m) až t).

(4) Intervalová uzávierka obsahuje najmenej dátum a čas vyhotovenia, údaje uvedené v § 4 ods. 4 písm. a) a b) druhom až ôsmom bode uložené vo fiskálnej pamäti a súhrnné údaje alebo podrobné údaje uvedené v odseku 2 písm. h) až n) a p) až t).

§ 13

Kniha elektronickej registračnej pokladnice

(1) Podnikateľ je povinný viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice. Kniha elektronickej registračnej pokladnice nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore.

(2) Kniha elektronickej registračnej pokladnice sa archivuje desať rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam.

(3) Podnikateľ je povinný pri zmene údajov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) v lehote podľa osobitného predpisu14) predložiť daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice za účelom vykonania zmien týchto údajov v evidencii daňového úradu.

§ 14

Povinnosti pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice

Ak dôjde k zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice, pôvodný vlastník elektronickej registračnej pokladnice je povinný zabezpečiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 a následne nový vlastník elektronickej registračnej pokladnice je povinný zabezpečiť uvedenie elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky podľa § 7.

§ 15

Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice

(1) Servisná organizácia pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice na požiadanie podnikateľa vyberie fiskálnu pamäť z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice a odovzdá ju podnikateľovi a zároveň z prevádzkovej pamäte odstráni daňový kód elektronickej registračnej pokladnice. Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dátumu a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku elektronickej registračnej pokladnice, s uvedením jej mena a priezviska.

(2) Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice daňovému úradu najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po ukončení jej prevádzky. Daňový úrad k tomuto dňu zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice; túto skutočnosť zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca daňového úradu s uvedením jeho mena a priezviska.

§ 16

Plomba

(1) Plombu je oprávnená vyhotovovať fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou finančné riaditeľstvo uzavrelo zmluvu;17) plomba musí byť vyhotovená v súlade s ochrannými prvkami a údajmi, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.

(2) Plomby, ktorých reklamáciu osoba podľa odseku 1 uznala, odovzdá finančnému riaditeľstvu. Finančné riaditeľstvo takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie odovzdá osobe podľa odseku 1.

(3) Daňový úrad servisnej organizácie objednané množstvo plomb predá servisnej organizácii. Daňový úrad servisnej organizácie plomby predáva servisnej organizácii za cenu podľa osobitného predpisu.18) O predaji plomb servisnej organizácii daňový úrad servisnej organizácie vedie evidenciu.

(4) Plomby môže použiť len servisná organizácia a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.

(5) Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb podľa odsekov 6 a 7 odovzdá daňovému úradu servisnej organizácie poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d). Daňový úrad servisnej organizácie takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie záznamu odovzdá servisnej organizácii.

(6) Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb so servisnou organizáciou vykoná daňový úrad servisnej organizácie za príslušný kalendárny rok do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka. Ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb vykoná do 30 dní po ukončení tejto činnosti. Nepoužité plomby servisná organizácia vráti a daňový úrad servisnej organizácie ich zničí, pričom o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie záznamu odovzdá servisnej organizácii.

(7) Pri vykonaní zúčtovania servisná organizácia uvedie

a) počet plomb zakúpených servisnou organizáciou,

b) počiatočný stav nenalepených plomb z predchádzajúceho kalendárneho roka,

c) celkový počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice,

d) počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice, ktoré boli uvedené do prevádzky,

e) počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice po tom, čo boli nenávratne zničené pri servisnom zásahu,

f) počet plomb vymenených alebo doplnených podľa § 5 ods. 2 písm. d),

g) počet plomb poškodených servisnou organizáciou a odovzdaných na zničenie podľa odseku 5,

h) počet plomb vrátených na zničenie podľa odseku 6,

i) konečný stav plomb.

(8) Daňový úrad servisnej organizácie vedie evidenciu zúčtovaných plomb v členení podľa servisných organizácií. Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu zúčtovaných plomb v členení podľa daňových úradov servisnej organizácie.

§ 16a

Iné správne delikty

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto

a) nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržby,

b) svojím zásahom vyradí elektronickú registračnú pokladnicu z prevádzky,

c) používa elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3,

d) nevydá paragón podľa § 10 ods. 4,

e) zaeviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici, ale nevydá pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1 a 2,

f) vydá pokladničný doklad, doklad alebo paragón, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 8 ods. 1 a 2 alebo § 10 ods. 4,

g) nemá knihu elektronickej registračnej pokladnice umiestnenú na predajnom mieste podľa § 2 písm. zc),

h) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici hotovosť podľa § 3 ods. 3,

i) nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach podľa § 3 ods. 4,

j) nezabezpečí vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice podľa § 4 ods. 7,

k) neoznačí tovar alebo službu podľa § 8 ods. 3,

l) nevydá pokladničný doklad alebo paragón podľa § 8 ods. 4,

m) nezabezpečí ochranu údajov alebo ochranu elektronickej registračnej pokladnice, alebo uchovávanie údajov podľa § 9,

n) nenahlási servisnej organizácii poruchu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 10 ods. 1,

o) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici údaje z vyhotovených paragónov v lehote podľa § 10 ods. 5,

p) neuchová fiskálnu pamäť v lehote podľa § 11 ods. 2,

q) nevyhotoví dennú uzávierku alebo intervalovú uzávierku v lehote podľa § 12 ods. 1,

r) nevedie knihu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 13,

s) nedodrží postup pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice podľa § 14,

t) neoznámi ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 15 ods. 2,

u) nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 10 ods. 1alebo 3,

v) nezabezpečí vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 5 ods. 2 písm. a),

w) nevedie evidenciu plomb podľa § 5 ods. 2 písm. b),

x) neoznámi daňovému úradu zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, alebo zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, alebo odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou podľa § 5 ods. 2 písm. c),

y) nezabezpečí výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby podľa § 5 ods. 2 písm. d),

z) neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností podľa § 6 ods. 5,

aa) neoznačí elektronickú registračnú pokladnicu plombou podľa § 7 ods. 5,

ab) predá alebo iným spôsobom odovzdá inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe plomby podľa § 16 ods. 4,

ac) neodovzdá daňovému úradu servisnej organizácie poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby alebo nedodrží postup pri zúčtovaní odberu alebo použitia prevzatých plomb s daňovým úradom servisnej organizácie podľa § 16 ods. 5, 6 alebo 7,

ad) nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 4 ods. 7, § 5 ods. 2 písm. c) a d), § 7 ods. 4 a 5, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 a 3 alebo § 15 ods. 1,

ae) uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc a nie je zapísaný v registri servisných organizácií podľa § 6.

§ 16b

Pokuty

(1) Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt podľa

a) § 16a písm. a) až d) od 330 eur do 3 300 eur,

b) § 16a písm. e) a f) od 30 eur do 330 eur,

c) § 16a písm. g) až u) od 30 do 3 300 eur.

(2) Daňový úrad servisnej organizácie uloží pokutu za správny delikt podľa

a) § 16a písm. v) až ad) od 30 eur do 3 300 eur,

b) § 16a písm. ae) od 160 eur do 1 600 eur.

(3) Daňový úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa

a) § 16a písm. a) až d) od 660 eur do 6 600 eur,

b) § 16a písm. e) a f) od 160 eur do 1 600 eur,

c) § 16a písm. g) až u) od 60 eur do 6 600 eur.

(4) Daňový úrad servisnej organizácie uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa

a) § 16a písm. v) až ad) od 60 eur do 6 600 eur,

b) § 16a písm. ae) od 330 eur do 3 300 eur.

(5) Colný úrad na účely spotrebných daní ukladá fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je podľa tohto zákona povinná používať elektronickú registračnú pokladnicu, pokutu podľa § 16a písm. a), b), d) až f), k) a p) a primerane podľa odseku 3.

(6) Daňový úrad a colný úrad sa o uložení pokuty podľa § 16a písm. a), b), d) až f), k) a p) vzájomne informujú.

(7) Nepoužívanie elektronickej registračnej pokladnice, uvádzanie elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky alebo vykonávanie opravy a údržby elektronickej registračnej pokladnice fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je zapísaná v registri servisných organizácií podľa § 6, sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona; daňový úrad alebo daňový úrad servisnej organizácie môže po prvom opakovanom zistení uvedených skutočností namiesto uloženia pokuty podľa odseku 3 písm. a) alebo podľa odseku 4 písm. b) podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti.18a)

(8) Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 až 5 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.

(9) Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.

(10) Pokutu podľa odsekov 1 až 5 nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.

§ 16c

Bloková pokuta

Daňový úrad v prípadoch, v ktorých ukladá pokuty podľa § 16a písm. e) až ad) alebo colný úrad na účely spotrebných daní v prípadoch, v ktorých ukladá pokutu podľa § 16a písm. e), f), k) a p), môže uložiť fyzickej osobe, ktorá porušila povinnosti podľa tohto zákona blokovú pokutu do výšky 165 eur, ak je fyzická osoba ochotná zaplatiť blokovú pokutu na mieste. Proti uloženiu blokovej pokuty nie sú prípustné opravné prostriedky. Na pokutovom bloku sa vyznačí komu, kedy a za porušenie akej povinnosti bola bloková pokuta uložená. Pokutový blok je súčasne potvrdením o zaplatení blokovej pokuty na mieste v hotovosti. Ak fyzická osoba nezaplatí blokovú pokutu na mieste, vydá sa na pokutu nezaplatenú na mieste pokutový blok s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty.

§ 17

(1) Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona daňový úrad a colný úrad postupujú podľa osobitného predpisu.20)

(2) Na konanie o zápise do registra a o vyčiarknutí z registra sa vzťahuje osobitný predpis.19)

(3) V konaní o uložení pokút sa postupuje podľa osobitného predpisu.19)

§ 18

Prechodné ustanovenia

(1) Podnikateľ, ktorý má povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb, môže používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa doterajšieho predpisu21) najneskôr do 31. decembra 2010. Pri používaní takejto elektronickej registračnej pokladnice podnikateľ postupuje podľa doterajšieho predpisu21) najneskôr do 31. decembra 2011.

(2) Servisná organizácia postupuje podľa doterajšieho predpisu21) u podnikateľa podľa odseku 1 najneskôr do 31. decembra 2011.

§ 18a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2010

Ustanovenie § 18 v znení účinnom od 30. decembra 2010 sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 30. decembri 2010.

§ 18b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

(1) Konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu22) účinného k 28. februáru 2009 a blokovej pokuty podľa osobitného predpisu23) účinného k 28. februáru 2009, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 28. februáru 2009 sa dokončí podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.

(2) Za porušenie ustanovení osobitného predpisu,21) o ktorom sa k 28. februáru 2009 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.

(3) Ak osoba podľa osobitného predpisu25) účinného od 1. marca 2009 používa v súlade s § 18 ods. 1 elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009, za porušenie ustanovení tohto predpisu, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.

(4) Konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu26) účinného k 31. decembru 2011 a blokovej pokuty podľa osobitného predpisu23) účinného k 31. decembru 2011, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 31. decembru 2011 sa dokončí podľa osobitného predpisu24) účinného k 31. decembru 2011.

(5) Za porušenie ustanovení predpisu účinného k 31. decembru 2011, o ktorom sa k 31. decembru 2011 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 31. decembru 2011.

(6) Osobe podľa osobitného predpisu25) účinného k 28. februáru 2009, ktorá používa v súlade s § 18 ods. 1 elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009, colný úrad na účely spotrebných daní za porušenie ustanovení osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009 v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011, uloží pokutu podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.

(7) Plomby obstarané do 31. decembra 2011 sa môžu používať aj po 31. decembri 2011.

§ 19

Zrušuje sa:

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z., vyhlášky č. 353/1996 Z. z., vyhlášky č. 735/2004 Z. z. a vyhlášky č. 679/2006 Z. z.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem čl. I § 1 až 4, § 7 až 15, § 17 ods. 1, § 18, § 19 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


 

Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave a údržbe osobných motorových vozidiel okrem inštalovania dielov a príslušenstiev, ktoré nie sú súčasťou výrobného procesu
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
56.10.1 Jedálne
56.10.9 Ostatné účelové stravovanie
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
74.20 Fotografické činnosti
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
93.11 Prevádzka športových zariadení, a to len pri prevádzke krytých a nekrytých kúpalísk
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov.

 

Príloha č. 2 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

VZOR

OCHRANNÝ ZNAK

Príloha 02

Vysvetlivka

Veľkosť rozmeru 1 musí byť najmenej 2 mm a ostatné rozmery musia byť v pomere ako je uvedené vo vzore.

 

Príloha č. 3 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

VZOR

KNIHA ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE

Príloha 03

 

Príloha č. 4 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

OCHRANNÉ PRVKY A ÚDAJE PLOMBY

1. Plomba je personalizovaná, deštruktívna bezpečnostná samolepka.

2. Nosná vrstva plomby sa vyhotovuje zo selektívne deštrukčného materiálu striebornej farby, ktorý zaručuje zreteľnú viditeľnosť akejkoľvek manipulácie s plombou.

3. Plomba má tvar obdĺžnika a jej rozmer je 45 x 20 mm.

4. V strede plomby je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“). Nad štátnym znakom je umiestnený nápis „FINANČNÉ RIADITEĽSTVO“ a pod štátnym znakom je umiestnený nápis „SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.

5. Plomba je označená číslom série a poradovým číslom.

6. Všetky vyobrazené texty na plombe sú čiernej farby, pričom minimálne dva prvky sú kontrolovateľné v ultrafialovej oblasti spektra.

7. Plomba obsahuje mikroperforáciu v tvare grafického prvku.

8. Bezpečnostnou súčasťou plomby je opticko-premenlivý prvok (hologram), ktorého každý jednotlivý bod (pixel) musí mať jednoznačne definovanú štruktúru viditeľnú alebo identifikovateľnú v ktoromkoľvek bode hologramu pod mikroskopom pri približne 300-násobnom zväčšení. Minimálne rozlíšenie hologramu je 50 000 dpi. Hologram obsahuje opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a skrytý obraz (kryptogram). Hologram obsahuje aj mikroreliéf s motívom štátneho znaku.

9. Hologram je umiestnený v pozdĺžnom smere na okraji plomby a má minimálny rozmer 45 x 5 mm.

1) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

3) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 88 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

6) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.

8) § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.

10) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/2007 Z. z.

12) § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14) § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

14a) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.

15) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z.

16) Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) § 12 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení zákona č. 523/2004 Z. z.

18a) § 58 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

19) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

20) § 37 až 39 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

21) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.

22) § 35 ods. 8 až 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

23) § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

24) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

25) § 35 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

26) § 35 ods. 8 až 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.