SZČO - uplatňovanie výdavkov

07.01.2018 16:31

Podnikateľ, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, môže postupovať pri stanovení základu dane tak,

  • že uplatní výdavky stanovené percentom z úhrnu príjmovpaušálne výdavky. Paušálne výdavky vedie daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia a neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže si uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov zo živnosti a najviac do výšky 20 000 eur (§ 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov),
  • že uplatní preukázateľne vynaložené daňové výdavky, tzn. výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, pri ktorých bude daňovník viesť evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov (daňovú evidenciu). Podnikateľ, ktorý sa rozhodne pre vedenie daňovej evidencie, nie je účtovnou jednotkou, nemá povinnosť vykonávať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, nemá povinnosť zostavovať účtovnú závierku a dokladať do daňového priznania FO B účtovné výkazy,
  • že uplatní preukázateľne vynaložené daňové výdavky, ktoré bude evidovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva (podvojné účtovníctvo vedie SZČO zapísaná do obchodného registra). Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva je považovaný za účtovnú jednotku. Pri vedení jednoduchého účtovníctva je povinný postupovať podľa opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva.

www.danovecentrum.sk/aktuality/danove-priznanie-szco-a-uplatnovanie-vydavkov-aktualita-dc-1-2018.htm