Odklad daňového priznania bez oznámenia pre osoby, ktoré nemajú povinnosť komunikovať s FS elektronicky

15.03.2020 17:18
 
Fyzickým a právnickým osobám, ktoré s finančnou správou nie sú povinné komunikovať elektronicky je umožnený mimoriadny odklad podania  daňového priznania k dani z príjmov a to do 31.5.2020 bez nutnosti oznámenia tohto odkladu. Ak teda tieto osoby podajú daňové priznanie a zaplatia daň do 31. 5.2020, bude sa na ne prihliadať ako keby priznanie podali a daň zaplatili v lehote. Tento odklad tieto osoby nemusia nijako a nikam oznamovať. 
 

V prípade fyzických osôb ide o osoby - nepodnikateľov, ak:

  • majú len príjmy zo závislej činnosti a z rôznych dôvodov si podávajú daňové priznanie typu A a zároveň nie sú podnikateľmi, ktorí sú registrovaní na daňovom úrade;
  • dosahujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z predaja nehnuteľnosti, nepeňažné výhry, príjmy z predaja cenných papierov, z prevodu obchodného podielu, príjmy z kapitálového majetku (napríklad príjmy z vrátenia podielových listov, výnosy z dlhopisov, úroky z poskytnutých pôžičiek), a zároveň nie sú podnikateľmi, ktorí sú registrovaní na daňovom úrade;
  • dosahujú príjmy z vytvorenia diela podľa autorského zákona (umelci), príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu podľa autorského zákona;
  • dosahujú príjmy z osobnej asistencie;
  • dosahujú  príjmy z činnosti výkonných športovcov podľa zákona o športe;
  • dosahujú príjmy z činnosti znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

 

V prípade právnických osôb ide o:

  • právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri, za predpokladu, že nie sú platiteľmi DPH;
  • daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (tí sú uvedení v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov, napr. občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb a iné);
  • pozemkové spoločenstvá;
  • zahraničné osoby, ak nie sú platiteľmi DPH u nás a nie sú zapísané v našom obchodnom registri. 
 
Uvedené opatrenie bolo prijaté z dôvodu obmedzenia osobných návštev na daňových úradoch v snahe o spomalenie šírenia koronavírusu.
 
Uvedené opatrenie sa netýka platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a fyzických osôb podnikateľov. I tieto osoby (osoby povinné komunikovať s FS elektronicky) síce majú možnosť odložiť si podanie daňového priznania k dani z príjmov a predĺžiť si lehotu na zaplatenie dane, avšak tento odklad sú povinné FS elektronicky oznámiť.