Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

02.05.2017 18:26

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.

V zmysle predkladanej novely bude teda zmena fikcie doručenia v tom, že v prípade prevzatia uloženej písomnosti na pošte sa bude považovať za deň doručenia deň reálneho prevzatia tejto písomnosti na pošte (čo sa dnes po 3 dňoch od uloženia u občanov nezohľadňuje a to aj v prípade, ak si zásielku počas uloženia na pošte prevzal) a len v prípade - ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, bude sa považovať 18. deň  lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Takáto právna úprava je plne v súlade aj s princípmi na ktorých sú založené fikcie doručenia písomností napríklad v daňovom konaní podľa Daňového poriadku, v trestnom konaní podľa Trestného poriadku alebo v civilnom súdnom konaní – kde sa podobná nespravodlivá fikcia doručenia ako v súčasnom Správnom poriadku v dnes už neplatnom Občianskom súdnom poriadku po pár rokoch zmenila na fikciu plne zohľadňujúcu skutočný deň prevzatia písomnosti – t.j. v prípade prevzatia uloženej písomnosti na pošte sa považuje za deň doručenia deň reálneho prevzatia tejto písomnosti na pošte. 

www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/itemid/10875289/