Nákup kávovaru do kancelárie

07.02.2020 13:12

Daňovým nákladom je podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť pri nákupe kávovaru posudzuje daňovú uznateľnosť nákladu vo väzbe, na aký účel sa kávovar bude používať, t. j. pre koho je určený. Ak ho spoločnosť zakúpila ako spotrebič pre zamestnancov na pracovisku, nákup kávovaru bude daňovo uznaným nákladom.

Ak by sa kávovar používal na reprezentatívne účely, na pohostenie obchodných partnerov, nákup nie je daňovo uznaným nákladom.

Zároveň výdavky na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 ZDP, kde patria aj výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk.

www.danovecentrum.sk/aktuality/nakup-kavovaru-do-kancelarie-aktualita-dc-1-2020.htm