Informácia k zmene výšky daňového bonusu na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov (platná od 1. júla do 31. decembra 2021)

14.07.2021 09:59

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzj zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) s účinnosťou od 1. júla 2021 sa zvyšuje daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov, pričom sa jeho výška zvyšuje na 1,7-násobok a v tejto výške bude platiť do konca roka 2021.

Od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 pri uplatnení daňového bonusu postupuje daňovník podľa § 52zzj ods. 2 a 3 a § 33 ods. 2 až 10 ZDP.

V súlade s § 52zzj ods. 2 ZDP, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (t. j. najmenej 3 738 eur), alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Zamestnávateľ, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus mesačne, vyplatí počnúc mesiacom júl 2021 daňový bonus mesačne vo výške:

  1. 22,17 eur (v súlade s § 52zd ods. 7 ZDP suma platná na rok 2021 = 23,22 eur),
  2. 2-násobok sumy daňového bonusu (t. j. 46,44 eur), ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
  3. 1,7-násobok sumy daňového bonus (t. j. 39,47 eur), ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.

V súlade s § 52zzj ods. 3 ZDP, nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 ZDP si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021.

 

V období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 je stanovená nasledovná výška daňového bonusu:

1. 1. 2021 – 30. 6. 2021

Dieťa

Suma daňového bonusu

do 6 rokov

46,44 €

nad 6 rokov

23,22 €

 

V období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 bude platné prechodné ustanovenie § 52zzj a výška daňového bonusu bude:

1. 7. 2021 – 31. 12. 2021

Dieťa

Suma daňového bonusu

do 6 rokov

46,44 €

nad 6 rokov do 15 rokov

39,47 €

nad 15 rokov

23,22 €

www.danovecentrum.sk/aktuality/informacia-k-zmene-vysky-danoveho-bonusu-od-1-jula-do-31-decembra-2021-aktualita-dc-7-202.htm