DPH z prijatých záloh

10.06.2019 22:46

V prípade prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby vzniká podľa § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) daňová povinnosť z prijatej platby dňom jej platby.

To znamená, že ak platiteľ dane – dodávateľ tovaru alebo služby, požaduje od odberateľa pred dodaním tovaru alebo služby úhradu celej dohodnutej ceny, potom dodávateľovi, platiteľovi dane, vznikne daňová povinnosť dňom prijatia platby. Ak dodávateľ požaduje pred dodaním úhradu len časti ceny, daňová povinnosť mu vzniká len v rozsahu prijatej platby.

Prijatá platba sa považuje za platbu, ktorá obsahuje daň. Daň, ktorú je platiteľ dane z prijatej platby povinný priznať a odviesť, uvádza do daňového priznania podaného za zdaňovacie obdobie, v ktorom platbu prijal. Ak je časť platby za dodanie tovaru alebo služby uskutočnená pred ich dodaním, potom pri samotnom dodaní tovaru alebo služby vznikne platiteľovi dane daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o DPH len z rozdielu medzi dohodnutou celkovou cenou plnenia a zaplatenou platbou pred dodaním tovaru alebo služby, pri ktorej už daňová povinnosť vznikla z dôvodu prijatia platby pred ich dodaním.

Zásada, že v prípade platieb pred zrealizovaním dodávky tovaru alebo poskytnutia služby sa daň stáva splatnou prijatím platby, sa nevzťahuje na také paušálne preddavkové platby, ktoré nie sú viazané na konkrétnu dodávku v budúcnosti.

Daňová povinnosť vzniká prijatím platby, ak je platba prijatá pred skutočným dodaním tovaru, a to aj zdaniteľnej osobe (platiteľovi dane alebo neplatiteľovi dane) pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ktorý jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak ide o tovar s miestom dodania v SR.

Príjemca tovaru je povinný platiť daň v SR podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH. Ak zdaniteľná osoba, príjemca tohto tovaru, má problém so zistením, kedy dodávateľ – zahraničná osoba –prijal platbu, je možné považovať za deň vzniku daňovej povinnosť deň, ktorým prijímateľ tovaru platbu vykonal.

Daňová povinnosť vzniká prijatím platby pred skutočným dodaním služby, ak službu dodáva zahraničná osoba a povinnosť platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 2 – 3 zákona o DPH má prijímateľ služby.

Ide o služby, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na prijímateľa služby – zdaniteľnú osobu, ak službu dodáva zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu. Ak prijímateľ služby zaplatí za službu dodávateľovi služby (zahraničnej osobe) pred skutočným poskytnutím služby a ide o dodanie služby z iného členského štátu alebo z tretieho štátu zahraničnou osobou, vzniká prijímateľovi služby daňová povinnosť dňom, kedy jeho dodávateľ prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby. Za deň vzniku daňovej povinnosti je možné považovať deň, keď prijímateľ služby platbu vykonal.

Rovnaký postup platí aj v prípade dodania tovaru v tuzemsku zahraničnou osobou, pri ktorej dochádza k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu tovaru v SR (§ 69 ods. 2).

Kedy daňová povinnosť z prijatej platby nevzniká

Daňová povinnosť nevzniká, ak:

  • dodávateľ, platiteľ dane, prijme platbu od osoby z iného členského štátu pred dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ak dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH,
  • pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, pri ktorom sa vznik daňovej povinnosti určuje podľa § 20 zákona o DPH, ak nadobúdateľ zaplatí za objednaný tovar zahraničnej osobe pred jeho nadobudnutím,
  • platiteľ dane prijme platbu pred dodaním tovaru z tuzemska do tretieho štátu a dodanie tohto tovaru je oslobodené od dane podľa § 47 zákona o DPH (vývoz tovaru).

www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/dph-z-prijatych-zaloh.htm