Čo si môže fyzická osoba odpočítať od základu dane z príjmov v daňovom priznaní za rok 2017

21.02.2018 08:35

Daňové priznanie musíte tento rok podať do utorka 3. apríla 2018.

Okrem podnikateľov a živnostníkov zdaňujú svoj príjem, ak bol vyšší ako 1 901,67 eur, aj zamestnanci. Za zamestnancov môže dane vysporiadať ich zamestnávateľ, avšak iba v prípade, ak nemali iné príjmy napr. z prenájmu. Daň sa neplatí z celej zarobenej sumy, ale môže sa znížiť cez viaceré nezdaniteľné časti.

V tohtoročnom daňovom priznaní je možné na daniach ušetriť vyše 700 eur, ak si daňovníci uplatnia nezdaniteľnú časť. V tlačive si môžu odpísať zo základu dane až 3 803,33 eur.

Nárok na túto nezdaniteľnú časť majú aj vtedy, ak mali príjmy zo zamestnania či zo živnosti iba časť kalendárneho roka. Výška úspory na daniach sa však povinne znižuje tým občanom, ktorí majú vyššie príjmy. Za vyšší príjem sa považuje základ dane (príjmy mínus výdavky) nad 19 809 eur. Najlepšie zarábajúci občania dokonca na odpočítanie nezdaniteľnej časti nemajú nárok vôbec.

Ďalšou možnosťou, ako si znížiť dane je využiť nezdaniteľnú časť na manželku. Zníženie dane môže byť až do výšky 722,63 eur, avšak musia byť splnené viaceré podmienky. Základné sú, že manželia žijú v spoločnej domácnosti a že príjmy manželky za rok 2017 boli maximálne v sume 3 803,33 eur. Okrem toho musí byť splnená aj jedna z nasledujúcich špeciálnych podmienok, a to, že manželka sa starala o vyživované maloleté dieťa alebo poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo bola evidovaná na Úrade práce, alebo je občan so zdravotným postihnutím. Tento typ nezdaniteľnej časti je samozrejme určený aj pre ženy, avšak ich manželia musia splniť uvedené podmienky.

Nezdaniteľnou časťou sú príspevky na 3. pilier. Ak si občan prispieval na doplnkové dôchodkové sporenie, má nárok na zníženie základu dane o sumu skutočne zaplatených príspevkov, avšak maximálne o 180 eur. Dôležité však je, kedy bola uzatvorená účastnícka zmluva. Ak do 31. 12. 2013, nárok na túto nezdaniteľnú časť nie je. Nezdaniteľná časť sa teda môže uplatniť iba na zmluvy uzatvorené od roku 2014 a neskôr. Staršie zmluvy je možné akceptovať iba vtedy, ak k nim bol po roku 2014 spravený dodatok, v ktorom bol zrušený dávkový plán.

V roku 2017 už na rozdiel od roku 2016 už nie je možné znížiť dane o dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, tzv. 2. pilier. V tlačivách daňových priznaní je síce možné nájsť aj riadok na túto nezdaniteľnú časť, avšak pre rok 2017 sa nesmie vyplniť.

Daňovníci s deťmi si môžu si finálnu daň znížiť o daňový bonus. Ten je v ročnej sume 256,92 eur za každé dieťa. Daňový úrad ho vyplatí rodičom aj vtedy, ak je ich daň nižšia, ako výška daňového bonusu. Podmienkou je mať príjem vyšší ako 2 610 eur.

Niektoré príjmy sú od dane úplne oslobodené, a teda ich nemusíte v daňovom priznaní uvádzať. Sú to napríklad príjmy z prenájmu alebo príležitostné príjmy. Spoločný limit pre oslobodenie je do výšky 500 eur. Príjmy nad túto sumu už treba uviesť v daňovom priznaní a zdaniť ich. Od dane sú oslobodené aj príjmy z výhry, ale len do výšky 350 eur. Netýka sa to lotérií a podobných hier, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia. Pri výhre v lotérii je príjem od dane úplne oslobodený.

Daňové priznanie musíte tento rok podať do utorka 3. apríla 2018, keďže posledný marcový deň pripadol na víkend. Môžete však oznámiť predĺženie lehoty na podanie o 3 mesiace, ak máte príjmy zo zahraničia, tak až o 6 mesiacov. Urobiť tak môžete iba na špeciálnom tlačive, ktoré nájdete na daňových úradoch alebo webe Finančnej správy.

www.danovecentrum.sk/aktuality/co-si-mozete-odpocitat-z-dani-za-rok-2017-aktualita-dc-2-2018.htm